Quyết định 31/2012/QĐ-UBND

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường Nguyễn Tất Thành trong Bảng giá đất kèm theo Quyết định 42/2011/QĐ-UBND quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá đất tại tỉnh Yên Bái năm 2012

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường Nguyễn Tất Thành đã được thay thế bởi Quyết định 47/2012/QĐ-UBND Quy định phân loại đường phố vị trí bảng giá đất và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường Nguyễn Tất Thành


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2012/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 10 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT CỦA MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2011/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2011 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI Đ­ƯỜNG PHỐ, VỊ TRÍ VÀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH YÊN BÁI NĂM 2012.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tỉnh Yên Bái năm 2012 (gọi tắt là Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND);

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 140/TT.HĐND ngày 05 tháng 9 năm 2012 về việc điều chỉnh giá đất của một số đoạn đường trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 276/TTr-TNMT ngày 13/8/2012 về việc điều chỉnh giá đất của một số đoạn đường trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành trong Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về phân loại đ­ường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá đất một số đoạn đường trên đường Nguyễn Tất Thành trong Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND như sau:

1. Điều chỉnh Bảng 2 (Giá đất ở tại thành phố Yên Bái):

a) Điều chỉnh giá đất ở đô thị đoạn 77.4. Đoạn từ đường Đầm Lọt đến hết địa phận phường Yên Thịnh thuộc trục đường Nguyễn Tất Thành, với giá đất được điều chỉnh như sau: Giá đất vị trí 1 từ 5.500.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 4.500.000 đ/m2, giá đất vị trí 2 từ 2.200.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 1.800.000 đ/m2, giá đất vị trí 3 từ 1.650.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 1.350.000 đ/m2, giá đất vị trí 4 từ 1.100.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 900.000 đ/m2, giá đất vị trí 5 từ 550.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 450.000 đ/m2.

b) Điều chỉnh giá đất đoạn 12. Đường Nguyễn Tất Thành (Đoạn từ giáp địa phận phường Yên Thịnh đến hết địa phận xã Tân Thịnh), với giá đất được điều chỉnh như sau: Giá đất vị trí 1 từ 4.500.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 3.500.000 đ/m2, giá đất vị trí 2 từ 1.800.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 1.400.000 đ/m2, giá đất vị trí 3 từ 1.350.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 1.050.000 đ/m2, giá đất vị trí 4 từ 900.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 700.000 đ/m2, giá đất vị trí 5 từ 450.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 350.000 đ/m2.

2. Điều chỉnh Bảng 9 (Giá đất ở tại huyện Yên Bình)

a) Điều chỉnh giá đất đoạn 1.1. Đoạn từ Quốc lộ 70 đến cống qua đường (giáp nhà bà Bâm), được điều chỉnh như sau: Giá đất vị trí 1 từ 3.400.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 3.000.000 đ/m2, giá đất vị trí 2 từ 1.020.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 900.000 đ/m2, giá đất vị trí 3 từ 680.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 600.000 đ/m2, giá đất vị trí 4 từ 340.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 300.000 đ/m2, giá đất vị trí 5 từ 272.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 240.000 đ/m2.

b) Điều chỉnh giá đất đoạn 1.2. Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Tân Thịnh, được điều chỉnh như sau: Giá đất vị trí 1 từ 3.000.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 2.600.000 đ/m2, giá đất vị trí 2 từ 900.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 780.000 đ/m2, giá đất vị trí 3 từ 600.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 520.000 đ/m2, giá đất vị trí 4 từ 300.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 260.000 đ/m2, giá đất vị trí 5 từ 240.000 đ/m2 điều chỉnh giảm xuống 208.000 đ/m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định về giá đất trong các Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND tại các đoạn đường sau đây hết hiệu lực thi hành:

- Đoạn "77.4. Đoạn tiếp theo đến hết địa phận phường Yên Thịnh" Mục 77 Phần A và đoạn "12. Đường Nguyễn Tất Thành (Đoạn từ giáp địa phận phường Yên Thịnh đến hết địa phận xã Tân Thịnh)" Mục IV Phần B Bảng 2.

- Đoạn "1.1. Đoạn từ Quốc lộ 70 đến cống qua đường (giáp nhà bà Bâm)" và đoạn "1.2. Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Tân Thịnh" tại Khoản 1 Mục I Phần A Bảng 9.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Bình và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Toà án nhân dân tỉnh;
- Báo Yên Bái;
- Đài PTTH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Phòng CNTT - Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái;
- Chánh, Phó VP (TNMT) UBND tỉnh;

- HĐND và UBND TP. Yên Bái, H. Yên Bình;
- Lưu: VT, TNMT, XD, TC, TH, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2012
Ngày hiệu lực20/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường Nguyễn Tất Thành


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường Nguyễn Tất Thành
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýTạ Văn Long
       Ngày ban hành10/09/2012
       Ngày hiệu lực20/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 31/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường Nguyễn Tất Thành

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2012/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường Nguyễn Tất Thành