Quyết định 31/2012/QĐ-UBND

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND do tỉnh Hậu Giang ban hành

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hậu Giang đã được thay thế bởi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 08/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2012/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 19 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2008/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Lut T chc HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Lut Ban hành văn bản quy phm pháp luật ca HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tch s 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 ca liên B Công Thương và B Nội v hưng dn chc năng, nhim vụ, quyn hn và cơ cấu t chc ca cơ quan chuyên môn v công thương thuc UBND cp tỉnh, cấp huyn;

Căn cứ Ngh định s 55/2011/-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 ca Chính ph quy đnh chc năng, nhiệm vụ, quyền hn và t chc b máy ca t chc pháp chế;

Xét đ ngh ca Giám đốc Sở Nội v,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sa đổi, b sung mt s điu ca Quyết định s 32/2008/-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2008 ca UBND tỉnh Hu Giang quy định chức năng, nhim vụ, quyền hn và cấu t chc b máy Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, cụ thnhư sau:

1. Bổ sung Khoản 19 vào Điu 2 như sau:

19. Về công tác pháp chế:

Thc hin công tác pháp chế theo quy định tại Điu 6 Nghđịnh s55/2011/-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 ca Chính ph và các quy định ca pháp lut hin hành có liên quan”.

2. Sa đổi, b sung Khoản 2 Điu 3 như sau:

“2. Cơ cu t chc b máy:

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Các phòng chuyên môn, nghip v:

+ Phòng Kế hoch - Tài chính;

+ Phòng Qun lý công nghip;

+ Phòng Qun lý thương mi;

+ Phòng K thut an toàn - Môi trưng;

+ Phòng Qun lý đin năng;

+ Phòng Pháp chế.

- Chi cc Quản lý th trưng.

- Các đơn v s nghip trc thuc, gm:

+ Ban Quản lý d án đin nông thôn;

+ Trung tâm Khuyến công và Tư vn phát trin công nghip;

+ Trung tâm Xúc tiến thương mi.

Điều 2. Quyết định này hiu lc thi hành sau 10 (mưi) ngày, k t ngày ký và thay thế Quyết định s24/2011/-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2011 ca UBND tỉnh Hu Giang vvic sa đi, bsung Khon 2, Điu 3 Quyết đnh s32/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2008 ca UBND tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Giám đc Sở: Ni v, Công Thương; Ch tch UBND huyn, th xã, thành ph, Th trưng quan, đơn v có liên quan chịu tch nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trn Công Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2012
Ngày hiệu lực29/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/11/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hậu Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hậu Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýTrần Công Chánh
       Ngày ban hành19/09/2012
       Ngày hiệu lực29/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/11/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hậu Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hậu Giang