Quyết định 31/2013/QĐ-UBND

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 35/2010/QĐ-UBND theo Nghị định 67/2012/NĐ-CP quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2013/QĐ-UBND điều chỉnh thủy lợi phí tiền nước 35/2010/QĐ-UBND Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2013/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH 35/2010/QĐ-UBND NGÀY 07/12/2010 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC, THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2012/NĐ-CP NGÀY 10/9/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC VÀ MỨC TRẦN PHÍ DỊCH VỤ THỦY LỢI NỘI ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 của y ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/112003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 67/2012/NĐ-CP">41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định s 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 35/2010/QĐ-UB ngày 07/12/2010 của UBND tỉnh, về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Công văn số 6904/UBND-KT1 ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh về thẩm định văn bản QPPL và xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh;

Căn cứ Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành ngày 26/12/2013;

Theo đề nghị của Liên Sở: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT tại tờ trình số 1175/TTLS-STC-SNN&PTNT ngày 30/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc - (theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP và thay thế Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008, Thông tư số 67/2012/NĐ-CP">41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính) - về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thành các quy định mới, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND:

1. Mức thu thủy lợi phí.

1.1. Đối với đất trồng lúa.

(Bảng 1)

STT

Vùng và biện pháp công trình

Mức thu
(Đồng/ha/vụ)

1

Khu vực các xã miền núi

 

 

- Tưới tiêu bằng động lực

1.811.000

 

- Tưới tiêu bằng trọng lực

1.267.000

 

- Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ

1.539.000

2

Khu vực các xã vùng đồng bằng

 

 

- Tưới tiêu bằng động lực

1.646.000

 

- Tưới tiêu bằng trọng lực

1.152.000

 

- Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ

1.399.000

(Các xã miền núi được áp dụng theo Quyết định của Ủy ban dân tộc miền núi, còn lại là các xã đồng bằng)

1.1.1. Mức thu thủy lợi phí ở bảng 1 là trường hợp tưới, tiêu chủ động

1.1.2. Mức thu trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì thu bằng 60% mức thu của trường hợp tưới, tiêu chủ động.

1.1.3. Mức thu trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu.

- Tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì thu bng 40% mức thu của trường hợp tưới, tiêu chủ động.

- Tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì thu bằng 50% mức thu của trường hợp tưới, tiêu chủ động.

- Tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực kết hợp động lực htrợ thì thu bằng 45% mức thu của trường hợp tưới, tiêu chủ động.

1.1.4. Trường hợp phải tạo nguồn bơm từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

a. Mức thu tạo nguồn tưới, tiêu:

- Tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì thu bng 40% mức thu của trường hợp tưới, tiêu chủ động.

- Tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì thu bằng 50% mức thu của trường hợp tưới, tiêu chủ động.

- Tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực kết hợp động lực htrợ thì thu bằng 45% mức thu của trường hợp tưới, tiêu chủ động.

b. Mức thu bơm từ bậc 2 trở lên:

- Khu vực các xã miền núi:                                 1.268.000 đồng/ha/vụ;

- Khu vực đồng bằng:                                         1.152.000 đồng/ha/vụ;

1.1.5. Tạo nguồn tưới, tiêu giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thì mức thu tính như mức quy định trên thông qua hợp đồng, nghiệm thu và thanh lý tưới, tiêu.

1.1.6. Trường hợp phải tách riêng mức thu cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích (kể cả diện tích do các Công ty thủy lợi tỉnh ngoài phục vụ) thì mức thu thủy lợi phí cho tưới được tính bằng 70%, cho tu bằng 30% mức phí trên.

1.1.7. Đối với trường hợp diện tích canh tác một vụ lúa, một vụ cá thu bằng mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa tương ứng.

1.2. Đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày (kể cả cây vụ đông) thì mức thu thủy lợi phí bằng 40% mức thủy lợi phí đi với đất trồng lúa.

2. Mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ tcông trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực:

( Bảng 2 )

Số TT

Các đối tượng dùng nước

Đơn vị

Thu theo các biện pháp công trình

Bơm điện

Hồ đập, kênh cống

1

Cấp nước dùng sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp

đồng/m3

1.800

900

2

Cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt, chăn nuôi

đồng/m3

1.320

900

3

Cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu

đồng/m3

1.020

840

4

Cấp nước để nuôi trồng thủy sản

đồng/m3

840

600

đồng/m2 mặt thoáng/năm

250

5

Sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh nuôi trồng thủy sản, nuôi cá bè

% Giá trị sản lượng

7%

6

Sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện

% giá trị sản ợng điện thương phẩm

8%

7

Sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí (kể cả kinh doanh sân gôn, casino, nhà hàng)

Tổng giá trị doanh thu

12%

- Trường hợp lấy nước theo khối lượng thì mức tiền nước được tính từ vị trí nhận nước của tổ chức, cá nhân sử dụng nước.

- Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu nếu không tính được theo mét khối (m3) thì thu theo diện tích (ha), mức thu bằng 80% mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa cho một năm.

- Đối với trường hợp chỉ cấp nước tạo nguồn hoặc nuôi trồng thủy sản 1 vụ/năm thì mức thu bằng 50% mức thu trên.

3. Mức thu phí dịch vụ thủy lợi nội đồng.

Mức trần thu phí dịch vụ thủy lợi nội đồng tính bằng 25% mức thu thủy lợi phí tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ quy định tại bảng 1, cụ thể như sau:

a. Đối với đất trồng lúa:

(Bảng 3)

Số TT

Vùng

Mức thu (vụ)

Đồng/ha

Đồng/sào

1

Khu vực các xã miền núi

384.750

13.851

2

Khu vực các xã vùng đồng bằng

349.750

12.591

b. Đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông thì mức thu phí dịch vụ thủy lợi nội đồng bằng 40% mức thu đối với đất trồng lúa quy định tại bảng 3.

4. Mức hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng:

Mức hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

5. Mức thu thuỷ lợi phí đối với cấp nước, tiêu nước với địa bàn các tỉnh khác lân cận:

a. Trường hợp các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi (gọi tắt là Công ty thủy lợi) cấp nước, tiêu nước cho các tỉnh khác lân cận áp dụng mức thu thủy lợi phí theo quyết định này.

Trường hợp cấp nước, tiêu nước cho vùng Trung du thì áp dụng mức thu theo vùng Trung du Bắc bộ và Bắc khu IV, tại điều 19 của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ.

b. Trường hợp công trình thuỷ lợi các tỉnh, thành phố khác phục vụ tưới, tiêu cho địa bàn Vĩnh Phúc áp dụng theo qui định của tỉnh, thành phố đó.

II. Điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND: Đối tượng, phạm vi miễn thuỷ lợi phí và nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí.

Thực hiện theo chương II- Thông tư số 67/2012/NĐ-CP">41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định s 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các nội dung khác tại Quyết định số 35/2010/QĐ-UB ngày 07/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn được giữ nguyên.

2. Các mức thu tại quyết định này được áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kể từ vụ Mùa năm 2013.

3. Giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện nội dung điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn; Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi: Liễn Sơn, Tam Đảo, Lập Thạch, Phúc Yên và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/12/2013
Ngày hiệu lực 26/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2013/QĐ-UBND điều chỉnh thủy lợi phí tiền nước 35/2010/QĐ-UBND Vĩnh Phúc


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND điều chỉnh thủy lợi phí tiền nước 35/2010/QĐ-UBND Vĩnh Phúc
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Hà Hòa Bình
Ngày ban hành 26/12/2013
Ngày hiệu lực 26/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 31/2013/QĐ-UBND điều chỉnh thủy lợi phí tiền nước 35/2010/QĐ-UBND Vĩnh Phúc

Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2013/QĐ-UBND điều chỉnh thủy lợi phí tiền nước 35/2010/QĐ-UBND Vĩnh Phúc