Quyết định 31/2014/QĐ-UBND

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1148/2010/QĐ-UBND quy định Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 1148/2010/QĐ-UBND cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2014/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 23 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1148/2010/QĐ-UBND NGÀY 16/8/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH BIỂU CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 1148/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Tỉnh về việc quy định Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn Tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2186/TTr-STC ngày 08/9/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 115/BC-STP ngày 27/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1148/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Tỉnh về việc quy định Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn Tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND Tỉnh quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá; phân công cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của UBND Tỉnh; quy định về quản lý giá trên địa bàn theo thẩm quyền. Đồng thời rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về định giá hàng hóa, dịch vụ, kịp thời đề nghị bãi bỏ các văn bản quy định về định giá hàng hóa dịch vụ không có trong danh mục do Nhà nước định giá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong Tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2014
Ngày hiệu lực23/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 31/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 1148/2010/QĐ-UBND cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 1148/2010/QĐ-UBND cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Đình Cự
       Ngày ban hành23/09/2014
       Ngày hiệu lực23/09/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 1148/2010/QĐ-UBND cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2014/QĐ-UBND bãi bỏ 1148/2010/QĐ-UBND cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô Phú Yên

           • 23/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực