Quyết định 31/2015/QĐ-UBND

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND bổ sung giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019)

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2015/QĐ-UBND bổ sung giá đất ở nông thôn vào Bảng giá các loại đất Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2015/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN TẠI ĐƯỜNG 24/3 XÃ SƠN HÀ, HUYỆN SƠN HÒA VÀO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 05 NĂM (2015-2019)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ “Quy định về giá đất”;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất”;

Căn cứ Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên “Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019)”;

Căn cứ Công văn số 151/HĐND ngày 12/8/2015 của Thường trực HĐND Tỉnh về bổ sung giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019);

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 355/TTr-STNMT ngày 24/7/2015

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019), cụ thể như sau:

ĐVT: 1.000 đồng/m2.

Tên xã, đường, đoạn đường

Giá đất

Xã Sơn Hà

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Đường 24/3 (Từ ranh giới thị trấn Củng Sơn đến Quốc lộ 25)

300

210

140

100

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.HĐND Tỉnh;
- CT, PCT UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, Dkt.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực03/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2015/QĐ-UBND bổ sung giá đất ở nông thôn vào Bảng giá các loại đất Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2015/QĐ-UBND bổ sung giá đất ở nông thôn vào Bảng giá các loại đất Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Đình Cự
       Ngày ban hành24/08/2015
       Ngày hiệu lực03/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2015/QĐ-UBND bổ sung giá đất ở nông thôn vào Bảng giá các loại đất Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2015/QĐ-UBND bổ sung giá đất ở nông thôn vào Bảng giá các loại đất Phú Yên

           • 24/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực