Quyết định 31/2015/QĐ-UBND

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 58/2014/QĐ-UBND

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xây dựng cánh đồng lớn Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 42/2019/QĐ-UBND phân cấp hỗ trợ sản xuất sản phẩm nông nghiệp Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xây dựng cánh đồng lớn Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2015/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC, LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ NÔNG SẢN, XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2014/QĐ-UBND NGÀY 24/11/2014 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư số 62/2013/QĐ-TTg phát triển hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản">15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2381/SNN-KHTC ngày 20/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Tiết 2, Điểm d, Khoản 1, Điều 5 quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh như sau:

“Nhóm cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày (lúa, bắp, đậu, mỳ, mía,…) là: 50 ha không nhất thiết phải liền thửa, nhưng phải nằm trong cùng một vùng sản xuất chuyên canh tập trung:”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/10/2015
Ngày hiệu lực 19/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/11/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xây dựng cánh đồng lớn Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xây dựng cánh đồng lớn Đồng Nai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Võ Văn Chánh
Ngày ban hành 09/10/2015
Ngày hiệu lực 19/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/11/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xây dựng cánh đồng lớn Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xây dựng cánh đồng lớn Đồng Nai