Quyết định 31/2015/QĐ-UBND

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định 31/2012/QĐ-UBND về Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu”

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2012/QĐ-UBND phát triển thương hiệu Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2015/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2012/QĐ-UBND NGÀY 30/10/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ “HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu”;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 3266/TTr-SCT ngày 21/9/2015 về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung “Quy chế hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu”; Báo cáo thẩm tra số 1233/STP-VBPQ ngày 11/5/2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu”, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 4.

“5. Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, marketing, các hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6:

“Điều 6. Quy trình thực hiện hỗ trợ

1. Thông báo các nội dung hỗ trợ:

Sở Công Thương thông báo bằng cách đăng thông tin trên các báo, đài, Website của Sở Công Thương để doanh nghiệp biết và đăng ký tham gia.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm:

a) Đơn đăng ký đề nghị các nội dung hỗ trợ gửi Sở Công Thương (theo mẫu).

b) Giới thiệu tóm tắt hoạt động và thành tích của doanh nghiệp.

c) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước trong hai năm gần nhất kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp (Bản sao hợp lệ).

e) Bản sao hợp lệ các tài liệu khác chứng minh doanh nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

f) Báo cáo quá trình triển khai xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp trong thời gian qua.

Sở Công Thương nhận hồ sơ đăng ký đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp trước ngày 31/3 hàng năm.

3. Thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

Sở Công Thương tổng hợp, phối hp Sở Tài chính thẩm định hồ sơ các doanh nghiệp đề nghị đăng ký theo đúng quy định, trình y ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định danh sách doanh nghiệp được htrợ, nội dung và mức kinh phí hỗ trợ cho từng doanh nghiệp trước ngày 30/4 hàng năm.

y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định danh sách doanh nghiệp được hỗ trợ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có Tờ trình của liên Sở (Sở Công Thương, Sở Tài chính).

4. Lựa chọn đơn vị tư vấn:

Sau khi y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt danh sách doanh nghiệp được hỗ trợ và trên cơ sở các nội dung hỗ trợ của Quy chế này, Sở Công Thương tiến hành tổ chức đấu thầu rộng rãi theo quy định pháp luật để chọn đơn vị tư vấn thực hiện chương trình, trình y ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn thực hiện chương trình.

5. Sau khi y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt đơn vị tư vấn, Sở Công Thương, đơn vị tư vấn cùng các doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ triển khai các nội dung chương trình theo các bước sau:

a) Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho các doanh nghiệp đã được phê duyệt và đơn vị tư vấn (trong thời hạn 05 ngày) ktừ ngày y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định.

b) Sở Công Thương, doanh nghiệp và đơn vị tư vấn ký một (01) hợp đồng ba (03) bên trong đó nêu rõ quyền và trách nhiệm của từng bên đthực hiện nhiệm vụ của y ban nhân dân Thành phố giao theo các nội dung htrợ đã được phê duyệt (trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có Quyết định).

c) Sau khi hoàn thành các nội dung tư vấn, Sở Công Thương, doanh nghiệp và đơn vị tư vấn có trách nhiệm ký thanh lý hợp đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 25 tháng 11 hàng năm để Sở Công Thương hoàn tất thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Tổng biên tập các báo: Hà Nội mới, Kinh tế Đô thị; Thủ trưởng các tổ chức và đơn vị liên quan; Giám đốc các doanh nghiệp tham gia Quy chế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Thường trực Thành ủy Hà Nội;
-
Thường trực HĐND Thành phố;
-
Chủ tịch UBND Thành phố;
-
Các PCT UBND Thành phố;
-
Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
-
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-
Cng GTĐT Hà Nội;
-
VPUB: các PCVP, các phòng CV, TTTHCB;
-
Lưu: VT, CTv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
 PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/10/2015
Ngày hiệu lực 06/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2012/QĐ-UBND phát triển thương hiệu Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2012/QĐ-UBND phát triển thương hiệu Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành 27/10/2015
Ngày hiệu lực 06/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2012/QĐ-UBND phát triển thương hiệu Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2012/QĐ-UBND phát triển thương hiệu Hà Nội

  • 27/10/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/11/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực