Quyết định 31/2015/QĐ-UBND

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND về thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2015/QĐ-UBND thành lập phòng dân tộc thuộc ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2015/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG DÂN TỘC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Giao Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Vị Thủy.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Dân tộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- VP.Chính phủ (HN – TP.HCM);
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy, các Ban đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH. KM
D\nam2015\thang 10\QĐ thanh lap Phong Dan Toc UBND Vi Thuy

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2015
Ngày hiệu lực08/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2015/QĐ-UBND thành lập phòng dân tộc thuộc ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2015/QĐ-UBND thành lập phòng dân tộc thuộc ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Công Chánh
        Ngày ban hành29/10/2015
        Ngày hiệu lực08/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 31/2015/QĐ-UBND thành lập phòng dân tộc thuộc ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2015/QĐ-UBND thành lập phòng dân tộc thuộc ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy Hậu Giang

            • 29/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực