Quyết định 31/2015/QĐ-UBND

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND Quy định về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2015/QĐ-UBND thời gian hoạt động đại lý Internet điểm truy nhập Internet công cộng Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 31/2015/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔNG DIỆN TÍCH CÁC PHÒNG MÁY CỦA ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ INTERNET, ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về qun lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Theo đề nghị của Giám đốc SThông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 63/TTr-STTTT ngày 21/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này và định kỳ báo cáo cho UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2015.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Vụ Pháp chế - Bộ TT&TT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Các PCVP; Các P, TT;
- Lưu: VT, CN (Tr 90).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔNG DIỆN TÍCH CÁC PHÒNG MÁY CỦA ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ INTERNET, ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của Ủy ban nhân dân tnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các chủ điểm truy nhập Internet công cộng; chđiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã và thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện); các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II

TỔNG DIỆN TÍCH CÁC PHÒNG MÁY CỦA ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ INTERNET, ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Điều 3. Tổng diện tích phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tổng diện tích phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh được quy định cụ thể như sau:

1. Tổng diện tích phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu là 50m2 tại các Phường thuộc thành phBuôn Ma Thuột.

2. Tổng diện tích phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 40m2 tại các thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Buôn Hồ và trung tâm huyện Buôn Đôn.

3. Tổng diện tích phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 30m2 tại các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng

1. Thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp từ 07 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút (không được hoạt động từ 22 giờ 00 phút đến 07 giờ 00 phút sáng hôm sau).

2. Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân theo giờ m, đóng cửa của địa điểm.

3. Thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng từ 08 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút (không được hoạt động từ 22 giờ 00 phút đến 08 giờ 00 phút sáng hôm sau).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Tham mưu, giúp UBND tnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối vi hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tnh. Làm đầu mối và phối hợp vi các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tcông cộng trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử để phbiến pháp luật về quản lý Internet và trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh.

4. Xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm quy định về cung cp và sử dụng dịch vụ Internet tại đại lý Internet theo quy định tại Nghị định s174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện và các quy định của pháp luật.

5. Công khai trên Trang Thông tin điện tử của SThông tin và Truyền thông danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và danh sánh các chủ điểm bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

6. Cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung và danh sách các trò chơi G1 đã bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trên Trang thông tin điện tử của SThông tin và Truyền thông và thông báo cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Công an tỉnh

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan hưng dẫn, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý.

Điều 7. UBND cấp huyện

1. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác và sử dụng các dịch vụ Internet đến người dân tại địa phương.

2. Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động Internet và trò chơi điện tcông cộng tại địa phương theo thẩm quyền.

3. Kiểm tra việc thực hiện Quy định này đối với tất cả các điểm truy nhập Internet công cộng và đim cung cp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa phương ít nhất 01 lần/01 điểm/01 năm.

4. Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cho UBND cấp huyện hoặc cho Sở Thông tin và Truyền thông (Nếu có yêu cầu) về tình hình hoạt động của các đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức tuyên truyền; Phối hp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, phát hiện các vi phạm trong hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa phương.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hp, tham mưu trình UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực10/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2015/QĐ-UBND thời gian hoạt động đại lý Internet điểm truy nhập Internet công cộng Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2015/QĐ-UBND thời gian hoạt động đại lý Internet điểm truy nhập Internet công cộng Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýPhạm Ngọc Nghị
       Ngày ban hành25/09/2015
       Ngày hiệu lực10/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 31/2015/QĐ-UBND thời gian hoạt động đại lý Internet điểm truy nhập Internet công cộng Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2015/QĐ-UBND thời gian hoạt động đại lý Internet điểm truy nhập Internet công cộng Đắk Lắk