Quyết định 31/2016/QĐ-UBND

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2016/QĐ-UBND mức trần chi phí in chụp đánh máy giấy tờ cơ quan chứng thực Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2016/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC TRẦN CHI PHÍ IN, CHỤP, ĐÁNH MÁY GIẤY TỜ, VĂN BẢN TẠI CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực (Phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản liên quan đến việc chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng được áp dụng theo quy định mức trần thù lao công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

2. Các cơ quan thực hiện chứng thực: Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản

STT

Loại việc

Mức trần
(đồng/trang)

1

In giấy tờ, văn bản (khổ A4)

1.000

2

In giấy tờ, văn bản (khổ A3)

2.000

3

Chụp giấy tờ, văn bản (khổ A4)

500

4

Chụp giấy tờ, văn bản (khổ A3)

1.000

5

Đánh máy và in giấy tờ, văn bản (trang A4)

10.000

Mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản trên đây là mức thu tối đa. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ tình hình thực tế để quyết định mức thu cho phù hợp nhưng không được vượt quá mức trần quy định nêu trên, gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, quản lý; đồng thời, niêm yết công khai mức chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại trụ sở của cơ quan.

Điều 4. Quản lý và sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản

Cơ quan thu có trách nhiệm theo dõi, hạch toán kịp thời số tiền thu được vào sổ sách kế toán của cơ quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày tháng năm 2016.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện thu chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản theo quy định tại Quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - BTP;
- Cục Bổ trợ tư pháp - BTP;
- Bộ Tài chính;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 6;
- VP. Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC. H

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2016
Ngày hiệu lực10/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2016/QĐ-UBND mức trần chi phí in chụp đánh máy giấy tờ cơ quan chứng thực Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2016/QĐ-UBND mức trần chi phí in chụp đánh máy giấy tờ cơ quan chứng thực Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐồng Văn Thanh
        Ngày ban hành31/08/2016
        Ngày hiệu lực10/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 31/2016/QĐ-UBND mức trần chi phí in chụp đánh máy giấy tờ cơ quan chứng thực Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2016/QĐ-UBND mức trần chi phí in chụp đánh máy giấy tờ cơ quan chứng thực Hậu Giang

            • 31/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực