Quyết định 31/2016/QĐ-UBND

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điều 17 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 30/2014/QĐ-UBND

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND sửa đổi 30/2014/QĐ-UBND công tác thi đua khen thưởng Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 57/2018/QĐ-UBND Quy định về công tác thi đua khen thưởng Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 02/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2016/QĐ-UBND sửa đổi 30/2014/QĐ-UBND công tác thi đua khen thưởng Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2016/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 17 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2014/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2014 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 168/TTr-SNV ngày 03/6/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh.

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 3, Điều 17 như sau:

“c) Đối với các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: xét chọn đề nghị tặng cờ thi đua cho 01 đơn vị tiêu biểu nhất trong số các đơn vị được suy tôn nhất cụm thi đua của ngành;

 Riêng các ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phân bổ như sau:

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo:

Các khối thi đua trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Mỗi khối xét đề nghị tặng 01 cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị được suy tôn nhất khối; 01 Bằng khen của UBND tỉnh cho đơn vị được suy tôn nhì khối.

Các khối thi đua trường học trực thuộc huyện, thành phố (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở): mỗi huyện, thành phố xét đề nghị tặng 01 cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị được suy tôn nhất mỗi khối và 01 bằng khen của UBND tỉnh cho đơn vị được suy tôn nhì mỗi khối.

Đối với cụm thi đua thuộc ngành Y tế, Nông nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh:

Mỗi cụm thi đua xét đề nghị tặng 01 cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị được suy tôn nhất cụm và 01 Bằng khen của UBND tỉnh cho đơn vị được suy tôn nhì cụm (đối với cụm có từ 7 đơn vị trở lên).

2. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 17 như sau:

“4. Xét tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch UBND tỉnh phát động được đánh giá khi sơ kết, tổng kết từ 03 năm trở lên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT Tỉnh
ủy, TT HĐND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- C,PCVP, các phòng CV, TH-CB;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, KG-VX(LHH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2016
Ngày hiệu lực01/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/11/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2016/QĐ-UBND sửa đổi 30/2014/QĐ-UBND công tác thi đua khen thưởng Lạng Sơn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2016/QĐ-UBND sửa đổi 30/2014/QĐ-UBND công tác thi đua khen thưởng Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýPhạm Ngọc Thưởng
       Ngày ban hành01/08/2016
       Ngày hiệu lực01/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/11/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 31/2016/QĐ-UBND sửa đổi 30/2014/QĐ-UBND công tác thi đua khen thưởng Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2016/QĐ-UBND sửa đổi 30/2014/QĐ-UBND công tác thi đua khen thưởng Lạng Sơn