Quyết định 31/2017/QĐ-UBND

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2017/QĐ-UBND chi phí duy tu tái tạo kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cấm Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2017/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, MỨC THU, TỔ CHỨC THU VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ DUY TU, TÁI TẠO KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU C, KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẤM THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và Khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu kinh tế Đông Nam Nghệ An;

Xét đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tại Tờ trình số 07/TTr-KKT ngày 09/02/2017, báo cáo thẩm tra của Sở Tư pháp tại văn bản số 1636/BC-STP ngày 18/11/2016

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng

a) Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An

b) Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C, khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Điều 2. Đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An

1. Đối tượng thu

Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trong Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An theo điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

2. Mức thu: 2.071 đồng/m2/năm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

3. Tổ chức thu

a) Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An lập kế hoạch thu, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phê duyệt trước khi thực hiện. Việc thu, nộp phí phải được thông báo bằng văn bản tới đối tượng thu. Hóa đơn thu thực hiện theo đúng quy định hiện hành;

b) Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An chỉ đạo Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An tổ chức thu và quyết toán chi phí theo quy định hiện hành.

4. Chế độ quản lý, sử dụng chi phí

a) Chi phí thu được giao cho Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An quản lý và chỉ được sử dụng vào mục đích quản lý vận hành, duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm;

b) Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An mở tài khoản riêng tại một ngân hàng thương mại để theo dõi, quản lý thu và sử dụng chi phí theo đúng quy định;

c) Nội dung các công việc duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng được sử dụng từ nguồn thu chi phí này chỉ được thực hiện sau khi có thiết kế, dự toán do Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An lập và phải được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phê duyệt bằng văn bản;

d) Hàng năm, Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An được trích 20% từ nguồn thực thu chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C, khu công nghiệp Nam Cấm đề chi trả tiền lương cho cán bộ quản lý vận hành, cán bộ phụ trách thu chi phí và các khoản chi phí liên quan khác.

Điều 3. Trách nhiệm thẩm tra phê duyệt quyết toán

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý vận hành và duy tu tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C, khu công nghiệp Nam Cấm hàng năm theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2017 và thay thế Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển hạ tầng Nghệ An và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hoa

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/02/2017
Ngày hiệu lực 10/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2017/QĐ-UBND chi phí duy tu tái tạo kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cấm Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND chi phí duy tu tái tạo kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cấm Nghệ An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Lê Ngọc Hoa
Ngày ban hành 25/02/2017
Ngày hiệu lực 10/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 31/2017/QĐ-UBND chi phí duy tu tái tạo kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cấm Nghệ An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2017/QĐ-UBND chi phí duy tu tái tạo kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cấm Nghệ An

  • 25/02/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/03/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực