Quyết định 31/2017/QĐ-UBND

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2010/QĐ-UBND về khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2017/QĐ-UBND khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 31/2017/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2010/QĐ-UBND NGÀY 12/01/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC KHOANH ĐỊNH KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015:

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính ph quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015:

Theo đề nghị của Giám đốc S Tài nguyên và Môi trường tại T trình s: 2393/TTr-STNMT ngày 28 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bQuyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sn trên địa bàn tnh Gia Lai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực k t ngày 17 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Ththao và Du lịch, Giao thông - Vận ti, Nội vụ, Công an tnh, Chỉ huy trưng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chhuy Bộ đội biên phòng tỉnh, Trưởng Ban Qun lý các khu công nghiệp tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Th trưởng các Sở, Ban ngành liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ TN&MT. CT. XD, NV, VHTTDL, NN&PTNT, GTVT, TTTT, QP, CA (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trc HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đ/c Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bn - Bộ Tư pháp;
- Cng thông tin điện t tnh, công báo;
- Lưu: VT, TH, NL, CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Kpã Thuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2017/QĐ-UBND khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2017/QĐ-UBND khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýKpă Thuyên
       Ngày ban hành07/11/2017
       Ngày hiệu lực17/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2017/QĐ-UBND khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2017/QĐ-UBND khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản Gia Lai

           • 07/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực