Quyết định 31/2017/QĐ-UBND

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Quyết định 06/2014/QĐ-UBND Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2014/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2017/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 2, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2014/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH BIỂU GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thm quyn quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư s 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cp nước sạch nông thôn tập trung;

Xét nội dung Công văn số 2241/STC-GCS ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Sở Tài chính, ý kiến thẩm định tại Công văn số 2287/STP-XDKTVB ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Sở Tư pháp, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND thành phố tại Công văn s 338/HĐND-KTND ngày 07 tháng 7 năm 2017 về việc nâng hạn mức hỗ trợ không thu tin sử dụng nước sinh hoạt đi vi các hộ dân là đng bào dân tộc tại các xã: Hòa Phú và Hòa Bc, huyện Hòa Vang và ý kiến của các đồng chí Ủy viên UBND thành phố Đà Nng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND thành phố ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nng như sau:

1. Sửa đổi nội dung tiêu đề tại Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND thành: “Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của các hộ dân cư trên địa bàn thành phố (trừ xã Hòa Phú và Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) như sau:

2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND thành như sau:

“2. Giá nước sạch sinh hoạt cung cấp trên địa bàn xã Hòa Phú và Hòa Bắc, huyện Hòa Vang:

a) Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt hộ dân cư là 2.000 đồng/m3 và không tính giá bậc thang.

b) Đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn xã Hòa Phú và Hòa Bc, huyện Hòa Vang: Không thu tiền tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trong hạn mức 15 m3/hộ/tháng. Đối với khối lượng nước vượt hạn mức 15 m3/hộ/tháng thì thu theo đơn giá 2.000 đồng/m3.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2017 và thay thế Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nng; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các đối tượng tiêu thụ nước sạch có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Các bộ: Tài chính, Xây dựng, NN&PTNT;
- TT TU, TT HĐND th
ành ph;
- Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội TPĐN;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TPĐN;
- UBMTTQVN TPĐN và các đ
oàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;

- Cục Thuế Đà Nng;
- Trung tâm THVN tại Đà N
ng, Đài DRT;
- Báo Đà N
ng, Báo Công an Đà Nẵng;
- Cổng thông tin điện tử TPĐN;

- Lưu: VT, STC. 100

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2014/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 31/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2014/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Đà Nẵng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu31/2017/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
      Người kýHuỳnh Đức Thơ
      Ngày ban hành26/10/2017
      Ngày hiệu lực06/11/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 31/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2014/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2014/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch Đà Nẵng

          • 26/10/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/11/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực