Quyết định 31/2018/QĐ-UBND

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3644/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2018/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của mạng lưới thú y xã phường Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2018/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3644/2008/QĐ-UBND NGÀY 11/11/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI THÚ Y XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 3427/TTr-SNN&PTNT ngày 08/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Báo cáo thẩm định số 172/BC-STP ngày 21/8/2018 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3644/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- TTTỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin (đăng công báo);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu VT, NLN3 (10b, QĐ 06/10).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2018
Ngày hiệu lực01/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2018/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của mạng lưới thú y xã phường Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2018/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của mạng lưới thú y xã phường Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýĐặng Huy Hậu
       Ngày ban hành22/10/2018
       Ngày hiệu lực01/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2018/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của mạng lưới thú y xã phường Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2018/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của mạng lưới thú y xã phường Quảng Ninh

           • 22/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực