Quyết định 31/2019/QĐ-UBND

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 94/2010/QĐ-UBND quy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2019/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2019/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH 94/2010/QĐ-UBND NGÀY 22/11/2010 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/3/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đnh số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chnh phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng ha;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ tại Tờ trình số 609/TTr-SKH&CN ngày 23/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 94/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KHCN;
- Tổng cục TCĐLCL;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh LHV;
- PVP VX UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành tnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT. UB (Toàn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2019
Ngày hiệu lực23/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2019/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2019/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýLê Hồng Vinh
       Ngày ban hành01/08/2019
       Ngày hiệu lực23/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2019/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2019/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An

           • 01/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực