Quyết định 31/2020/QĐ-UBND

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 314/2012/QĐ-UBND quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định 409/2012/QĐ-UBND quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2020/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 224/2010/QĐ-UBND NGÀY 13/12/2010 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ THU TIỀN SỬ DỤNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM; QUYẾT ĐỊNH SỐ 314/2012/QĐ-UBND NGÀY 26/9/2012 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ VÀ THU TIỀN XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM; QUYẾT ĐỊNH SỐ 409/2012/QĐ-UBND NGÀY 27/11/2012 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ ĐẤT CÓ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÌNH TRÁM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 30/TTr-KCN ngày 03 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 224/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định số 314/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám; Quyết định số 409/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đình Trám và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP, TH, TKCT, ĐTCNN, XDTNMT, NC, KGVX, TTTT;
- Lưu: VT, TPKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2020
Ngày hiệu lực15/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(15/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýDương Văn Thái
        Ngày ban hành07/09/2020
        Ngày hiệu lực15/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (15/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 224/2010/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang

              • 07/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực