Quyết định 31/2021/QĐ-UBND

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND sửa đổi nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 13/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2021/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÒA BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2016/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2588/TTr-SXD ngày 28 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại mục III của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

1. Sửa đổi điểm a, khoản 1 như sau:

"a) Sở Xây dựng có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc"

2. Sửa đổi khoản 2 như sau:

"2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

d) Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;

c) Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật;

d) Phòng Quản lý xây dựng;

đ) Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng;

e) Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản."

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

"3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm:

a) Trung tâm Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hòa Bình;

b) Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (V80b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2021
Ngày hiệu lực05/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(14/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành05/08/2021
        Ngày hiệu lực05/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (14/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 31/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình

              • 05/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực