Quyết định 31/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2018/QĐ-UBND mức chi bồi thường Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2023/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 07 tháng 11 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2018/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH BAN HÀNH MỨC CHI, NỘI DUNG CHI, TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐỂ LẠI CHO CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG,HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 61/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 571/TTr-STC ngày 18 tháng 10 năm 2023; Công văn số 3859/STC-QLG&CS ngày 03 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh; các P CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH (HK).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Quách Tất Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(13/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2018/QĐ-UBND mức chi bồi thường Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2018/QĐ-UBND mức chi bồi thường Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýQuách Tất Liêm
        Ngày ban hành07/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (13/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 31/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2018/QĐ-UBND mức chi bồi thường Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2018/QĐ-UBND mức chi bồi thường Hòa Bình

              • 07/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực