Quyết định 31/QĐ-UBND

Quyết định 31/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 31/QĐ-UBND 2019 Đề án lập Trung tâm hành chính công Uỷ ban nhân dân Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 1 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 72/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

Thực hiện ý kiến kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại Thông báo số 505-TB/TU ngày 14/01/2019 về Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số: 04/TTr-VPUB ngày 28/01/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ tại Công văn số 273/SNV-TCBM ngày 23/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (kèm theo Đề án số: 439/ĐA-VPUB ngày 28/01/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Bưu điện tỉnh Nỉnh Thuận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kịp thời tổ chức thực hiện các nội dung theo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Đề án.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Bưu điện tỉnh Ninh Thuận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Thư
ng trực: Tỉnh y, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tổ chức tỉnh ủy
;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT t
nh;
- VP
UB: LĐ, các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, TCDNC. ĐDM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2019
Ngày hiệu lực28/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/QĐ-UBND 2019 Đề án lập Trung tâm hành chính công Uỷ ban nhân dân Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/QĐ-UBND 2019 Đề án lập Trung tâm hành chính công Uỷ ban nhân dân Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành28/01/2019
        Ngày hiệu lực28/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 31/QĐ-UBND 2019 Đề án lập Trung tâm hành chính công Uỷ ban nhân dân Ninh Thuận

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/QĐ-UBND 2019 Đề án lập Trung tâm hành chính công Uỷ ban nhân dân Ninh Thuận

             • 28/01/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/01/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực