Quyết định 310/QĐ-CT

Quyết định 310/QĐ-CT năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 310/QĐ-CT năm 2012 thủ tục hành chính Sở thông tin truyền thông Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/QĐ-CT

Kon Tum, ngày 05 tháng 07 năm 2012

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế phối hợp trong công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 320/TTr-STTTT ngày 26/6/2012 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum;

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

- Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố.

- Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin - Truyền thông;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VT-KSTTHC2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ-CT, ngày 05/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

01

Cấp giấy phép bưu chính (đối với trường hợp cung ứng dịch vụ trong phạm vi nội tỉnh).

 

02

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (đối với trường hợp cung ứng dịch vụ trong phạm vi nội tỉnh).

 

03

Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính hết hạn

 

04

Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

 

05

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (phạm vi nội tỉnh).

 

06

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 

07

Cho phép Họp báo

 

08

Cấp Giấy phép Xuất bản bản tin (trong nước)

 

09

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

 

10

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

11

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

12

Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã

 

13

Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

14

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in ở địa phương.

 

15

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương .

 

16

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 

17

Cấp Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương

 

18

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương.

 

19

Đăng ký sử dụng Máy Photocoppy màu.

 

20

Thủ Tục đề nghị cấp thẻ nhà báo

 

21

Cấp lại Thẻ nhà báo (trường hợp mất, hỏng thẻ)

 

22

Đổi thẻ nhà báo trước thời hạn ghi trên Thẻ.

 

23

Thủ tục đề nghị Bộ TT&TT cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet.

 

24

Cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thiết bị truyền thanh không dây

 

25

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về viễn thông và Internet

 

Tổng cộng: 25 Thủ tục hành chính

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 310/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu310/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2012
Ngày hiệu lực05/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 310/QĐ-CT năm 2012 thủ tục hành chính Sở thông tin truyền thông Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 310/QĐ-CT năm 2012 thủ tục hành chính Sở thông tin truyền thông Kon Tum
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu310/QĐ-CT
    Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
    Người kýNguyễn Văn Hùng
    Ngày ban hành05/07/2012
    Ngày hiệu lực05/07/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật12 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 310/QĐ-CT năm 2012 thủ tục hành chính Sở thông tin truyền thông Kon Tum

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 310/QĐ-CT năm 2012 thủ tục hành chính Sở thông tin truyền thông Kon Tum