Quyết định 310/QĐ-UBND

Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2016 công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2015

Nội dung toàn văn Quyết định 310/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật quận 7 Hồ Chí Minh hết hiệu lực


Y BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIÊC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIÊU LỰC THI HÀNH ĐẾN 31/12/2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 85/TTr-TP ngày 27 tháng 01 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 02 văn bản quy phạm pháp luật do y ban nhân dân quận 7 ban hành hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2015 theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch y ban nhân dân 10 phường, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng Kiểm tra văn bản - Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo Tp. Hồ Chí Minh;
- Thường trực Quận ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận;
- Lưu VT, Tư pháp (02 bản).

CHỦ TỊCH
Lê Trọng Hiếu

 

Mu số: 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN 31/12/2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số
310/QĐ-UBND Ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND quận 7)

A. VĂN BẢN HT HIỆU LC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016: Tổng số 02 văn bản

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung văn bản

Ngày hết hiệu lực

1

2

3

4

5

6

1.

Chỉ thị

01/CT-UBND 21/01/2015

Chỉ thị v công tác tuyn chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015.

Không còn đối tượng điều chỉnh,

31/12/2015

2.

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND 07/12/2012

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 7

Đã được thay thế bởi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của y ban nhân dân quận 7.

26/8/2015

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2016: Không

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 310/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 310/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/01/2016
Ngày hiệu lực 28/01/2016
Ngày công báo 01/03/2016
Số công báo Số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 310/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 310/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật quận 7 Hồ Chí Minh hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 310/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật quận 7 Hồ Chí Minh hết hiệu lực
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 310/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Trọng Hiếu
Ngày ban hành 28/01/2016
Ngày hiệu lực 28/01/2016
Ngày công báo 01/03/2016
Số công báo Số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 310/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật quận 7 Hồ Chí Minh hết hiệu lực

Lịch sử hiệu lực Quyết định 310/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật quận 7 Hồ Chí Minh hết hiệu lực

 • 28/01/2016

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/03/2016

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 28/01/2016

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực