Quyết định 3101/QĐ-UBND

Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2014 về Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học về làm việc tại tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2014 thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học sau đại học về Quảng Nam 2014 2020


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3101/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN THU HÚT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC VỀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2014-2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1127/TTr-SNV ngày 24/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học về làm việc tại tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014 - 2020.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, VX, TH, NC.
D:\Vuong NC\Noi vu\Quyet dinh\Nam 2014\De an thu hut sinh vien\QD ban hanh de an thu huit sinh ven.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

ĐỀ ÁN

THU HÚT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC VỀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2014-2020.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam)

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã tập trung phát triển nguồn nhân lực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là một nhiệm vụ đột phá của tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007 - 2010 và đến năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ, danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2015.

Sau thời gian triển khai thực hiện chính sách thu hút đã có tác dụng nhất định trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua. Đối tượng được tỉnh thu hút đã được tuyển dụng, bố trí vào những vị trí việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo, phát huy năng lực, sở trường công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiều người đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Tuy nhiên, qua 05 năm triển khai thực hiện chính sách thu hút, công chức, viên chức có trình độ đào tạo sau đại học về công tác tại tỉnh vẫn còn hạn chế, chưa thu hút được Tiến sĩ, còn số lượng Thạc sĩ thu hút được rất ít so với nhu cầu (32 thạc sĩ, tỷ lệ 15,68% so với nhu cầu thu hút), trong đó: phần lớn bố trí giảng dạy tại Trường Đại học Quảng Nam (27 giảng viên), 05 thạc sĩ còn lại được bố trí vào làm việc tại cơ quan hành chính, trong đó tập trung vào các nhóm ngành nghề sau: Quản lý đất đai, Công trình trên đất yếu, Kỹ thuật xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế, Bác sỹ nội trú Ngoại khoa (Phụ lục I).

Điều này cho thấy, chính sách thu hút của tỉnh trong thời gian qua chưa đủ mạnh, chưa chú trọng đặt lợi ích thiết thực đến đối tượng cần thu hút, nhiều vị trí việc làm có nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao chưa thu hút được; đồng thời chính sách thu hút quy định tại Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ điều chỉnh đối tượng thu hút là người có trình độ sau đại học, không có cơ chế chính sách thu hút đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về công tác tại tỉnh. Trong khi đó, nhiều sinh viên là con em của tỉnh Quảng Nam tốt nghiệp đại học và sau đại học xếp loại giỏi, xuất sắc trong và ngoài nước nhưng chưa được tạo điều kiện, khuyến khích về làm việc và cống hiến cho tỉnh nhà.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; để có cơ chế, chính sách thu hút đủ mạnh, thực sự hấp dẫn để khuyến khích, tạo điều kiện cho con em Quảng Nam tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc tại các trường đại học công lập trong nước và sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học tại các trường đại học ở nước ngoài về làm việc tại tỉnh nhà. Do đó, việc xây dựng "Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học về làm việc tại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2020" là cần thiết.

2. Các căn cứ

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2012;

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX;

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

- Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THU HÚT

1. Mục tiêu

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ; đáp ứng thực thi nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

- Thu hút những người có đức, có tài, có trình độ chuyên môn cao về làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, góp phần từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh ngày càng vững mạnh và chuyên nghiệp.

- Khuyến khích những sinh viên là con em của tỉnh Quảng Nam tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi trở lên tại các trường đại học, học viện trong nước và tốt nghiệp đại học, sau đại học tại các trường đại học ở nước ngoài về làm việc và cống hiến tài năng cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách thu hút áp dụng đối với sinh viên là người Quảng Nam (có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam hoặc có cha, mẹ, vợ, chồng đang sinh sống và công tác tại tỉnh Quảng Nam) tốt nghiệp đại học chính quy tập trung và tốt nghiệp sau đại học loại giỏi, xuất sắc tại các trường đại học công lập, học viện trong nước và tốt nghiệp đại học, sau đại học tại các trường đại học ở nước ngoài thuộc các lĩnh vực, ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu thu hút.

3. Đối tượng thu hút

a) Người tốt nghiệp tiến sĩ tại các trường đại học trong và ngoài nước.

b) Người tốt nghiệp thạc sĩ xếp loại giỏi trở lên tại các trường đại học trong nước nhưng phải có bằng đại học hệ chính quy xếp loại khá trở lên tại các trường đại học công lập và có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ.

c) Người tốt nghiệp thạc sĩ tại các trường đại học ở nước ngoài nhưng phải có bằng Đại học hệ chính quy xếp loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ.

d) Người tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung xếp loại giỏi, xuất sắc tại các trường đại học công lập trong nước và người tốt nghiệp đại học tại các trường đại học ở nước ngoài.

- Các đối tượng tại điểm b khoản 3 mục II của Đề án này không bao gồm các trường hợp được đào tạo liên thông, cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

- Các trường đại học ở trong nước nêu trên là các trường đại học, học viện công lập trọng điểm, có uy tín.

- Các trường đại học ở nước ngoài nêu trên là các trường thuộc top 500 các trường danh tiếng trên thế giới được công bố hằng năm của các tổ chức có uy tín như (Times Higher Education; Quacquarelli Symonds; ARWU;...). Những người tốt nghiệp đại học và sau đại học tại các trường đại học ở nước ngoài thì bằng tốt nghiệp đại học và sau đại học phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng văn bản.

- Những người thuộc đối tượng hưởng chính sách thu hút quy định tại Đề án này, đồng thời thuộc đối tượng hưởng chính sách thu hút quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được chọn một chính sách thu hút duy nhất.

4. Điều kiện để được thu hút

a) Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam hoặc có cha, mẹ, vợ, chồng đang sinh sống và công tác tại tỉnh Quảng Nam.

b) Có trình độ chuyên môn thuộc các ngành nghề, lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu thu hút được công bố hằng năm.

c) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có sức khỏe tốt; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

d) Về độ tuổi: Tiến sĩ không quá 35 tuổi, thạc sĩ không quá 30 tuổi, sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc không quá 25 tuổi.

đ) Chấp hành sự phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền của tỉnh.

e) Tự nguyện cam kết về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh từ 10 năm trở lên.

III. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ ƯU ĐÃI

1. Chính sách thu hút

Các đối tượng được thu hút tại Đề án này ngoài việc hưởng lương và các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước còn được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kinh phí một lần khi nhận nhiệm vụ, với mức cụ thể như sau:

- Tiến sĩ : 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

- Thạc sĩ: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

- Sinh viên tốt nghiệp đại học xếp loại xuất sắc (đối với các trường đại học trong nước) hoặc sinh viên tốt nghiệp đại học (đối với các trường đại học ở nước ngoài): 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

- Sinh viên tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi (đối với các trường đại học trong nước): 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Trường hợp sinh viên được thu hút về làm việc tại các huyện: Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức được tăng thêm 0,1 lần; Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang được tăng thêm 0,2 lần; Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang được tăng thêm 0,3 lần (so với mức trên).

2. Các chính sách ưu đãi

Các đối tượng thu hút được tiếp nhận, bố trí công tác, ngoài được hưởng chính sách thu hút tại Khoản 1, Mục III của Đề án này còn được hưởng các chính sách ưu đãi như sau:

a) Được bố trí, sử dụng theo đúng ngành nghề đào tạo, được cơ quan đơn vị tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi để phát huy năng lực và sở trường công tác; được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo nếu quá trình làm việc phát huy hiệu quả tốt.

b) Được xếp ngạch, bậc lương, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Được tạo điều kiện tham gia thi tuyển hoặc xét tuyển công chức, viên chức.

d) Được ưu tiên xét cử đi đào tạo ở trình độ đào tạo cao hơn nếu sau 02 năm công tác được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

đ) Đối tượng thu hút là Tiến sĩ sẽ được ưu tiên tiếp nhận vợ (hoặc chồng) vào làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

IV. NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TƯỢNG THU HÚT

1. Đối tượng được thu hút phải có cam kết làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam ít nhất 10 năm, kể từ thời điểm tiếp nhận, không tính thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và thời gian cam kết phục vụ sau đào tạo, bồi dưỡng (nếu có).

2. Trong thời gian cam kết làm việc nếu đối tượng thu hút vi phạm một trong các trường hợp sau đây thì phải chịu trách nhiệm bồi thường gấp 2 lần kinh phí hỗ trợ quy định tại mục III của Đề án này và bồi thường kinh phí đào tạo, bồi dưỡng (nếu có) theo quy định hiện hành:

a) Tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

b) Chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị khác mà không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền của tỉnh; thôi việc hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh.

c) Bị kỷ luật buộc thôi việc.

d) Kết quả công tác của 02 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc sau 02 năm công tác không có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, không đề xuất được các giải pháp, sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác do cơ quan, đơn vị quy định.

3. Quy trình thực hiện việc bồi thường kinh phí hỗ trợ thu hút được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, bố trí công tác, đối tượng thu hút không đến nhận công tác nhưng không có báo cáo lý do chính đáng thì coi như tự ý bỏ việc và sẽ không được tiếp nhận lại.

V. NGUỒN KINH PHÍ

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học về làm việc tại tỉnh Quảng Nam được bố trí từ ngân sách tỉnh. Dự kiến kinh phí chi trả giai đoạn 2014-2020 là 32.420.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng) - Phụ lục II.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

a) Tham mưu, tổng hợp số lượng, danh mục các ngành nghề cần thu hút của các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể; trình Tỉnh ủy phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án trong các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể thuộc Tỉnh ủy quản lý.

b) Tháng 11 hằng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự kiến nhu cầu kinh phí thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học về làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể thuộc Tỉnh ủy quản lý, gửi Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học về làm việc tại tỉnh Quảng Nam (Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng xét tuyển chọn).

c) Hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học về làm việc tại tỉnh Quảng Nam.

d) Tháng 11 hằng năm, tham mưu, tổng hợp số lượng, danh mục các ngành nghề thu hút trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đồng thời dự kiến nhu cầu kinh phí thu hút của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, gửi Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

đ) Là cơ quan đầu mối trong việc tiếp nhận hồ sơ thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học về công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh (đối với khối đảng, mặt trận, đoàn thể thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

e) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí biên chế sự nghiệp dự phòng để thực hiện nhu cầu thu hút nếu cơ quan, đơn vị hết biên chế.

g) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước kinh phí hỗ trợ một lần, kinh phí đào tạo (nếu có) trong trường hợp các đối tượng thu hút vi phạm cam kết buộc phải bồi thường kinh phí hỗ trợ một lần, kinh phí đào tạo (nếu có).

h) Kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Đề án.

3. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hằng năm để thực hiện đề án.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí dự toán ngân sách hằng năm để thực hiện đề án.

c) Cấp phát, theo dõi, kiểm tra, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

d) Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước các khoản kinh phí hỗ trợ (nếu có) đối với các đối tượng thu hút vi phạm các cam kết buộc phải bồi thường kinh phí hỗ trợ (nếu có).

đ) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho hưởng các chế độ, chính sách và mức chi như quy định đối với công chức trong trường hợp biên chế sự nghiệp dự phòng bố trí cho đơn vị hành chính.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương

a) Hằng năm (chậm nhất vào ngày 15 tháng 10) căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu biên chế được giao các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo số lượng, nhu cầu ngành nghề cần thu hút về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để phê duyệt; các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể báo cáo Tỉnh ủy phê duyệt (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí công tác cho các đối tượng được thu hút theo quyết định của cấp có thẩm quyền; ký kết hợp đồng lao động, phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với đối tượng thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thu hút phát huy tốt năng lực, sở trường công tác.

c) Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đối tượng thu hút. Thu hồi và nộp vào ngân sách tỉnh các khoản kinh phí do đối tượng thu hút hoàn trả; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để theo dõi; có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) những trường hợp không nhận công tác, bỏ việc, thôi việc, chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động (các cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể báo cáo Tỉnh ủy thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

đ) Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền tuyển dụng thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển công chức, viên chức đối với số đối tượng thu hút trên cơ sở thay thế cho người nghỉ hưu, thôi việc và số biên chế được cấp có thẩm quyền giao cho cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có những vấn đề mới, phát sinh hoặc vướng mắc, chưa phù hợp thì các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3101/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3101/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2014
Ngày hiệu lực08/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3101/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2014 thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học sau đại học về Quảng Nam 2014 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2014 thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học sau đại học về Quảng Nam 2014 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3101/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành08/10/2014
        Ngày hiệu lực08/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2014 thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học sau đại học về Quảng Nam 2014 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3101/QĐ-UBND năm 2014 thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học sau đại học về Quảng Nam 2014 2020

         • 08/10/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/10/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực