Quyết định 3102/QĐ-UBND

Quyết định 3102/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3102/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3102/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH, GIÁ ĐẤT CỤ THỂ LÀM CĂN CỨ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT XUNG QUANH HỒ LINH QUANG, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp đnh giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội v việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính Phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định một s nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của B Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét Tờ trình số 5013/TTr-STNMT-KTĐ ngày 02/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang, quận Đống Đa như sau:

- Vị trí 2 phố Khâm Thiên, có hệ số K = 1,84 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội. Tương ứng với giá đất ở là 27.540.000 đồng/m2 x 1,84 = 50.674.000 đồng/m2 (Năm mươi triệu, sáu trăm bảy mươi tư nghìn đồng trên một mét vuông);

- Vị trí 4 phố Khâm Thiên, có hệ số K = 1,80 lần so với giá đất ở vị trí 3 phố Khâm Thiên (quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội thì giá đất vị trí 4 được xác đnh theo giá đất vị trí 3). Tương ứng với giá đất ở là 22.140.00 đồng/m2 x 1,80 = 39.852.000 đng/m2 (Ba mươi chín triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn đồng trên một mét vuông);

- Vị trí 4 phố Quốc Tử Giám, có hệ số K = 1,80 lần so với giá đất ở vị trí 3 phố Quốc Tử Giám (quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội thì giá đất vị trí 4 được xác đnh theo giá đất vị trí 3). Tương ứng với giá đất ở là 22.140.000 đồng/m2 x 1,80 = 39.852.000 đng/m2 (Ba mươi chín triệu, tám trăm m mươi hai nghìn đồng trên một mét vuông);

- Vị trí 2 phố Trần Quý Cáp, có hệ số K = 1,90 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội. Tương ứng với giá đất ở là 21.060.000 đồng/m2 x 1,90 = 40.014.000 đng/m2 (Bn mươi triệu, không trăm mười bn nghìn đồng trên một mét vuông).

- Vị trí 4 phố Trần Quý Cáp, có hệ số K = 1,83 lần so với giá đất ở vị trí 3 ph Trn Quý Cáp (quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội thì giá đất vị trí 4 được xác đnh theo giá đất vị trí 3). Tương ứng với giá đất ở là 17.160.000 đồng/m2 x 1,83 = 31.403.000 đng/m2 (Ba mươi mt triệu, bốn trăm linh ba nghìn đồng trên một t vuông).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Ni; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Đng Đa và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT: Nguyễn Doãn Toản;
Nguyễn Thế Hùng;
Nguyễn Quốc Hùng;
- VPUB: PCVPN
.N Sơn, KT, ĐT, TK.BT;
- Lưu: VT, KT
c.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3102/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3102/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2016
Ngày hiệu lực15/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3102/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3102/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3102/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng Hà Nội 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3102/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Doãn Toản
        Ngày ban hành15/06/2016
        Ngày hiệu lực15/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3102/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3102/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng Hà Nội 2016

           • 15/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực