Quyết định 3104/QĐ-UBND

Quyết định 3104/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3104/QĐ-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3104/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại tờ trình số 226/TTr-CAT-PV11 ngày 24/10/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Công an tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC (ĐH.66b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây gọi tắt là Luật); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Ph biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm các nội dung của Luật, từ đó tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/2018, Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật

a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ và nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

c) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh và các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phi hp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành trong đơn vị, địa phương mình.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát văn bản pháp luật

- Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ và báo cáo kết quả về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2017.

4. Xây dựng và tham gia xây dựng văn bản thi hành Luật

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Tư pháp chủ động nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để điều chỉnh các vấn đề về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo góp ý các văn bản của các Bộ, ngành có liên quan khi có yêu cầu.

5. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phù hợp với đối tượng được tập hun.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ và người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n và công cụ htrợ.

c) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh và các cá nhân thuộc cơ quan, t chc, doanh nghip được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biên soạn tài liệu và tổ chức tập hun, bi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ htrợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Sở Công thương biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

6. Bảo đảm điu kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Công an tỉnh

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Tiếp tục nâng cấp và mở rộng cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh; hoàn thành vào quý III năm 2018.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu n, tin chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; hoàn thành vào quý III năm 2018.

c) Sở Công thương

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu vvật liệu ncông nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương; hoàn thành vào quý III năm 2018.

d) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ của đơn vị, địa phương mình.

7. Kinh phí triển khai thi hành Luật

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bo đảm việc triển khai thi hành Lut gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

c) Vic lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

d) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công thương bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu n, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ; kinh phí bảo đảm cho việc quản lý, cấp giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận chng chvề vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phnghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Luật trong phạm vi quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình. (Lưu ý: nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh v Công an tỉnh đ được giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Công an tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định). Định kỳ hàng quý 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh để tổng hợp chung).

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3104/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3104/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3104/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3104/QĐ-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3104/QĐ-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3104/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýVõ Văn Cảnh
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3104/QĐ-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3104/QĐ-UBND 2017 thi hành Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Đắk Lắk

           • 08/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực