Quyết định 3113/QĐ-UBND

Quyết định 3113/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3113/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công thương Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3113/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 37/TTr-SCT ngày 27/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC
(VPCP);
- TT HĐND tỉnh; Ban P
háp chế HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT CCHC tỉnh;

- Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT,
LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3113/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Tên thủ tc hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn c pháp lý

01

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương BCT-275204

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (UBND tỉnh: 05 ngày; Sở Công Thương: 10 ngày)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Phí thẩm định: 2.100.000 đồng/lĩnh vực

- Khi có nhu cầu từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính giảm theo quy định tại Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính.

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

02

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

BCT-275205

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (UBND tỉnh: 05 ngày; Sở Công Thương: 10 ngày)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Không thu phí

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

03

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

BCT-275202

15 ngày làm việc kể từ ngày nhn đủ hồ sơ hợp lệ (UBND tỉnh: 05 ngày; Sở Công Thương: 10 ngày)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Phí thẩm định: 800.000 đồng/01 lĩnh vực

- Khi có nhu cầu từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính giảm theo quy định tại Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính.

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

04

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

BCT-275203

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (UBND tỉnh: 05 ngày; Sở Công Thương: 10 ngày)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Không thu phí

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

05

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp từ 35KV tại địa phương

BCT-275208

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (UBND tỉnh: 05 ngày; Sở Công Thương: 10 ngày)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

- Phí thẩm định: 800.000 đồng/01 lĩnh vực

- Khi có nhu cầu từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính giảm theo quy định tại Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính.

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

06

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp từ 35KV trở xuống tại địa phương

BCT-275209

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (UBND tỉnh: 05 ngày; Sở Công Thương: 10 ngày)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Không thu phí

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

07

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4KV tại địa phương

BCT-275206

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (UBND tỉnh: 05 ngày; Sở Công Thương: 10 ngày)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Phí thẩm định: 700.000 đồng/01 lĩnh vực

- Khi có nhu cầu từ hai lĩnh vực hoạt động điện lực trở lên, thì mức thu phí thẩm định được tính giảm theo quy định tại Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính.

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

08

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 35KV tại địa phương

BCT-275207

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (UBND tnh: 05 ngày; Sở Công Thương: 10 ngày)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Khánh Hòa, Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Không thu phí

- Luật Điện lực năm 2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA

TT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố TTHC

Căn c pháp lý

1

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương

3

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương

4

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03 MW đặt tại địa phương

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương

5

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương

6

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương

7

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương

- Quyết định số 4252/QĐ-BCT ngày 12/11/2018 của Bộ Công Thương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3113/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3113/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2019
Ngày hiệu lực09/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3113/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3113/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công thương Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3113/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công thương Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3113/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành09/10/2019
        Ngày hiệu lực09/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3113/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công thương Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3113/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Công thương Khánh Hòa

            • 09/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực