Quyết định 3116/QĐ-UBND

Quyết định 3116/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 3116/QĐ-UBND hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3116/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư s 22-TT/TU ngày 29/7/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam;

Theo đnghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 630/TTr-STNMT ngày 21/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ngành thành phố; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hải Phòng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 33;
- BTN&MT;
- Chủ tịch; các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP;
- Phòng NNTNMT; VXNC;
-
CV: MT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Sơn

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

VỀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)

Thực hiện Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Msử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Thông tri số 22-TT/TU ngày 29/7/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 29/3/2016 ca Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 22-TT/TU ngày 29/7/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mc tiêu tổng quát.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc giải quyết cơ bản hậu quả của chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với con người trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quan tâm, tạo điều kiện cho những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh và con cháu của họ có cuộc sống đảm bảo, ổn định.

2. Mc tiêu cthể.

- 100% người tham gia kháng chiến và con cháu của họ bị nhiễm CĐHH có đủ điều kiện theo quy đnh của Nhà nước được hưởng chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công;

- 100% hộ gia đình nạn nhân bị nhiễm CĐHH được trợ cấp đời sống và được cấp thẻ bảo hiểm y tế;

- Quản lý thai nghén cho 100 % thai phụ của nạn nhân CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam;

- Quản lý khám, xác nhận và điều trị những bệnh tật, dị dạng, dị tật trên cơ thể con người có liên quan đến phơi nhiễm với các loại CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam;

- Đến năm 2018 có 50 % và đến năm 2020 đm bảo 90 % người khuyết tật do nhiễm CĐHH trong độ tuổi lao động có nhu cầu và đđiều kiện được đào tạo nghề và tạo việc làm phù hợp.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Để thực hiện Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tri số 22-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 29/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm đạt được các yêu cầu và mục tiêu của Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố, cần thực hiện các mặt công tác sau đây:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện Kế hoạch hành động như: ban hành cơ chế, chính sách, quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện Kế hoạch hành động;

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác khắc phục hậu quả CĐHH là tập trung rà soát, thẩm định hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ khám và giám định bệnh tật cho người tham gia kháng chiến nghi nhiễm chất độc da cam, phấn đấu đến hết tháng 12/2016, cơ bản hoàn thành việc giám định kết luận bệnh tật đối với người tham gia kháng chiến nghi nhiễm CĐHH;

- Thực hiện chương trình chăm sóc, giúp đỡ cựu chiến binh bị phơi nhiễm CĐHH từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình an sinh xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của mỗi địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố.

2. Về công tác tuyên truyền

- Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp y, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong việc quán triệt và thực hiện có hiệu quả nội dung Thông tư số 22-TT/TU ngày 29/7/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam”; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn thành phố đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐHH và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả CĐHH và vụ kiện đòi công lý cho các nạn nhân CĐHH;

- Tuyên truyền và tư vấn cho người bị nhiễm CĐHH về việc thực hiện nghiêm chính sách dân số; các điều kiện được công nhận người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH; các chính sách của Đảng và Nhà nước với đối tượng được thụ hưởng theo quy định;

- Thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong và ngoài nước trong việc tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH; Tăng cường vận động các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ tham gia trong việc tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH;

3. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học trên địa bàn thành phố

- Thực hiện tốt chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định của Nhà nước;

- Thực hiện đúng quy trình xem xét, giám định xác nhận nạn nhân CĐHH và các tiêu chí xác định bệnh/tật do nhiễm CĐHH do Nhà nước ban hành, đảm bảo khách quan, công bằng;

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách nhằm đảm bảo đúng quyền lợi cho người tham gia kháng chiến bị nhiễm CĐHH theo quy định, hạn chế bức xúc cho các đối tượng có hồ sơ đề nghị thẩm tra, xác định, tránh lãng phí ngân sách nhà nước;

- Rà soát, lập danh sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế nhằm giảm bớt khó khăn cho các hộ gia đình là nạn nhân CĐHH; thực hiện chính sách chế độ khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, điều dưỡng cho các nạn nhân CĐHH;

- Thực hiện các mô hình chăm sóc nạn nhân tại cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, truyền thông và tư vấn cho các nạn nhân CĐHH tại các địa phương;

- Rà soát, lập danh sách gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đang ở nhà tạm, nhà hư hỏng nặng để có kế hoạch hỗ trợ về nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thtướng Chính phủ, hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

- Vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ các gia đình nạn nhân gặp nhiều khó khăn để làm mới, sửa chữa nhà; vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ kinh phí tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình nạn nhân CĐHH;

- Tổ chức dạy nghề, từng bước tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật còn khả năng lao động và có nhu cầu;

- Các địa phương căn cứ Kế hoạch hành động của thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, tăng cường phối hợp thực hiện tốt Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quc gia khắc phục cơ bản hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 phù hợp với thực tiễn, đảm bảo đúng chức năng, đúng thẩm quyền quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cu các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch hành động tổ chức, thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan tổ chức, triển khai, thực hiện nội dung Kế hoạch hành động. Định kỳ hàng năm trên cơ sở báo cáo của các Sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chđạo 33) về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động khắc phục hậu quchất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trên địa bàn thành phố, đảm bảo thời gian quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nghiên cứu thực tiễn, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các chính sách, chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH;

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, nhm tiếp tục thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ ưu đãi đối người tham gia kháng chiến đã được công nhận bị nhiễm CĐHH theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định số hồ sơ còn tồn đọng chưa được thẩm định hoặc đã thẩm định nhưng bị trả lại để bổ sung, hoàn thiện theo quy định;

- Phối hợp với Hội đồng Giám định y khoa thành phố và các địa phương triển khai tổ chức khám giám định bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm CĐHH đã được UBND các quận huyện thẩm định, đề nghị;

- Tổ chức dạy nghề và từng bước hỗ trợ tạo việc làm phù hp cho người khuyết tật do nhiễm CĐHH đang trong độ tuổi lao động có nhu cầu;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện hàng năm tiến hành tổng hợp, rà soát những đối tượng bị ảnh hưởng hậu quả CĐHH đã được khắc phục và chưa được khắc phục; lập kế hoạch, dự toán về nguồn lực, kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đảm bảo theo quy định pháp luật;

- Là cơ quan đầu mối vận động, tiếp nhận tài trợ kinh phí từ các tổ chức, cá nhân cho công tác khắc phục hậu quả CĐHH;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các đối tượng và hoạt động của Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin thành phố theo thẩm quyền quy định, đồng thời thường xuyên theo dõi, tổng hợp các vấn đề vướng mắc, phát sinh báo cáo UBND thành phố hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành;

- Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai Kế hoạch hành động của ngành.

3. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để khám chữa bệnh đối với người có công với cách mạng khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của thành phố;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế cấp quận, huyện trong việc chẩn đoán xác định bệnh, tật thuộc danh mục bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm CĐHH theo quy định hiện hành; quy định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu cơ sở y tế trong việc khám xác định, kết luận bệnh tật cho các đối tượng vào hsơ bệnh án đối với người làm hồ sơ đi giám định khả năng lao động do nhiễm CĐHH; đôn đốc Trung tâm Giám định y khoa hoàn thiện Quy trình giám định và đảm bảo tiến độ khám giám định cho các đối tượng liên quan đến phơi nhiễm CĐHH;

- Cập nhật, hướng dẫn các danh mục bệnh, tật và tiêu chí giúp chẩn đoán bệnh, tật có liên quan đến CĐHH theo quy định của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan;

- Phối hợp các Sở, ngành, địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh, tật cho các nạn nhân CĐHH; xây dựng chương trình phát hiện sớm, tư vấn sinh sản, giải độc và phục hồi chức năng cho nạn nhân CĐHH;

- Tổ chức khám giám định đảm bảo đúng thời gian và bàn giao kết quả khám giám định làm cơ sở thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH đảm bảo kịp thời;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo mục tiêu hoàn thành việc giám định đối với các hồ sơ còn tồn đọng;

- Chủ trì, phối hp các đơn vị trong ngành xây dựng, triển khai tuyên truyền và tư vấn cho người bị nhiễm CĐHH việc thực hiện chính sách dân số;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành và các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH trên địa bàn thành phố;

- Chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện:

+ Xây dựng và triển khai khám xác định, kết luận bệnh tật cho các đối tượng vào hồ sơ bệnh án đối với người làm hồ sơ đi giám định khả năng lao động do nhiễm CĐHH theo quy định; đảm bảo không để xảy ra tình trạng khám điều trị kết luận có bệnh liên quan đến phơi nhiễm CĐHH nhưng khi giới thiệu ra Hội đồng Giám định y khoa thành phố lại kết luận không có bệnh;

+ Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ huy quân sự, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội cựu chiến binh quận/huyện thẩm định những hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận;

+ Thực hiện chẩn đoán xác định bệnh thuộc danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH da cam/dioxin theo Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của liên Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

- Phối hợp các sở, ngành có liên quan tham mưu cho HĐND, UBND thành phố bố trí ngân sách hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế, các hoạt động kiểm tra, khám, chăm sóc sức khỏe, truyền thông tư vấn cho các nạn nhân CĐHH;

- Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai Kế hoạch hành động của ngành.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự thành ph

- Căn cứ thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị do Cục Quân lực - Bộ Tổng tham mưu cung cấp và hồ sơ, giấy tờ liên quan, để xác nhận về phiên hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của đơn vị cho đối tượng đã công tác tại địa bàn quy định tại Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ theo hướng dẫn tại Công văn số 9243/BQP-CT ngày 31/10/2014 của Bộ Quốc phòng, đảm bảo đúng người, kịp thời, đúng quy định, không bỏ sót đối tượng.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đặc biệt là các đối tượng bị nhiễm CĐHH da cam/dioxin trong kháng chiến chống Mỹ.

- Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai Kế hoạch hành động của ngành.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan xây dựng nội dung triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ giải quyết cơ bản hậu quả của CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với các nạn nhân CĐHH và con cái của họ trên địa bàn thành phố;

- Triển khai các Chương trình khoa học và công nghệ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 16/5/2013 của Thành ủy, Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng 2030, cụ thể là triển khai các Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, các lĩnh vực: chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đặc biệt quan tâm ưu tiên các nội dung có liên quan đến phục vụ giải quyết cơ bản hậu quả của CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh với đối tượng là các nạn nhân CĐHH và con cái của họ, triển khai 05 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, tiềm lực khoa học và công nghệ địa phương.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lồng ghép việc thực hiện nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học, dự án có hiệu quả gắn với Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn thành phố;

- Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai Kế hoạch hành động của ngành.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lồng ghép Kế hoạch hành động này vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của thành phố trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương;

- Phối hợp với STài chính phân bổ kinh phí, điều phối ngân sách và các nguồn tài trợ cho các chương trình và dự án liên quan đến Kế hoạch này;

- Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai Kế hoạch hành động của ngành.

7. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với SKế hoạch và Đầu tư cân đối tài chính, phân bổ kinh phí, nguồn tài trợ triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan sử dụng kinh phí để khắc phục cơ bản hậu quả CĐHH đúng quy định;

- Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai Kế hoạch hành động của ngành.

8. Sở Xây dựng

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở cho các đối tượng người có công thuộc diện được h tr, trong đó có đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH;

- Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai Kế hoạch hành động của ngành.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phi hợp với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, Đài Phát thanh Truyền hình thành phố và các quận, huyện tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhân thức, trách nhiệm của toàn xã hội với việc khắc phục hậu quả CĐHH;

- Tuyên truyền về các điển hình trong công tác khắc phục hậu quả CĐHH; tuyên truyền công tác xã hội hóa khắc phục hậu quả CĐHH sau chiến tranh, biểu dương những tổ chức, cá nhân có công trong công tác khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn thành phố;

- Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai Kế hoạch hành động của ngành.

10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện:

+ Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả CĐHH trên địa bàn;

+ Thực hiện đúng, đy đủ các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, đảm bảo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định, đặc biệt đối với những con nạn nhân bị nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp mức 1;

+ Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc lập, thẩm định, quản lý hồ sơ đề nghị khám giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đảm bảo công khai, đúng người, đúng quy định; hoàn thiện cơ bản việc thẩm định, chuyển hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong tháng 12/2016 để thực hiện các quy trình theo quy định;

+ Rà soát, lập danh sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình là nạn nhân CĐHH;

+ Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương, đặc biệt phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Cựu chiến binh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến các hội viên, người dân về quy định, trách nhiệm của cá nhân và tổ chức trong việc lập hồ sơ đề nghị khám giám định xác định bệnh, tật theo quy định.

- Chỉ đạo phòng chuyên môn quận, huyện:

Rà soát, lập danh sách gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đang ở nhà tạm, nhà hư hỏng nặng để có kế hoạch hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ việc triển khai thông báo mời đi khám giám định và phúc quyết đảm bảo kịp thi; đồng thời, thực hiện việc theo dõi, giao trả lại hồ sơ đối với các đối tượng mời quá 02 lần nhưng không đi khám, mời không ra khám chuyên khoa hoặc không đi phúc quyết;

- Hàng năm tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai Kế hoạch hành động.

11. Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hải Phòng

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động Hội các cấp nhằm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm CĐHH trên địa bàn thành phố;

- Tuyên truyền về ảnh hưởng của CĐHH đối với con người và môi trường; Chỉ đạo các cấp hội chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan và các địa phương tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nạn nhân CĐHH; Tăng cường đa dạng hóa công tác xã hội hóa các hoạt động, huy động nhiều nguồn lực trong và ngoài nước chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐHH giúp họ vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập tốt với cộng đồng; tham gia đấu tranh đòi quyền lợi hp pháp, chính đáng cho các nạn nhân CĐHH;

- Tổ chức tốt phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam” trong toàn thành phố;

- Sử dụng và quản lý nguồn kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách;

- Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai Kế hoạch hành động của Hội.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội cựu chiến binh thành phố và các tổ chức đoàn thể thành phố tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát việc xác lập hồ sơ và thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con cháu của họ bị nhiễm CĐHH theo chức năng và thẩm quyền quy định.

IV. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

- Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo các nguồn lực cần thiết; vận động sự tham gia, đóng góp của cộng đồng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút sự tham gia của các cá nhân, tổ chức kinh tế - chính trị-xã hội trong và ngoài nước tham gia thc hiện Kế hoạch này;

- Việc phân bổ kinh phí cho Kế hoạch thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; các sở, ban, ngành căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm lập dự án, nhiệm vụ, đề tài kèm dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

Các sở, ban, ngành, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này; định kỳ vào ngày 20 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3116/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3116/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2016
Ngày hiệu lực13/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3116/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3116/QĐ-UBND hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3116/QĐ-UBND hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3116/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Thanh Sơn
        Ngày ban hành13/12/2016
        Ngày hiệu lực13/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3116/QĐ-UBND hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng Hải Phòng 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3116/QĐ-UBND hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng Hải Phòng 2016

         • 13/12/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/12/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực