Quyết định 3119/QĐ-BGTVT

Quyết định 3119/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc cho phép lập dự án đầu tư xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải tổng hợp và tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3119/QĐ-BGTVT cho phép lập dự án đầu tư xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải tổng hợp và tích hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành GTVT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3119/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THÔNG TIN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG HỢP VÀ TÍCH HỢP CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
(THUỘC HỆ THỐNG THÔNG TIN GIAO THÔNG VẬN TẢI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2008/QĐ-TTG NGÀY 24/3/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008;
Căn cứ quyết định số 2792/QĐ-BGTVT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ GTVT năm 2008 theo QĐ số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của TTgCP;
Xét đề nghị của Trung tâm công nghệ thông tin tại văn bản số 168/TTCNTT ngày 16/9/2008 về việc xin phép chuẩn bị đầu tư dự án "Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải tổng hợp và tích hợp dữ liệu chuyên ngành giao thông vận tải"
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Công nghệ thông tin lập dự án đầu tư Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải tổng hợp và tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành giao thông vận tải (Thuộc Hệ thống thông tin giao thông vận tải theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ);

Địa điểm : Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

- Chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Tư vấn thực hiện : Chọn tư vấn có đủ năng lực theo quy định hiện hành.

- Tiến độ thực hiện : Theo đề cương được duyệt.

- Kinh phí thực hiện : Vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm của Bộ GTVT

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ : Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường;
- Các Bộ KH&ĐT; Tài chính; TT&TT;
- Kho bạc NN;
- Lưu: VT, KHĐT (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3119/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3119/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2008
Ngày hiệu lực14/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3119/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3119/QĐ-BGTVT cho phép lập dự án đầu tư xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải tổng hợp và tích hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành GTVT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3119/QĐ-BGTVT cho phép lập dự án đầu tư xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải tổng hợp và tích hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành GTVT
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3119/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành14/10/2008
        Ngày hiệu lực14/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3119/QĐ-BGTVT cho phép lập dự án đầu tư xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải tổng hợp và tích hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành GTVT

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3119/QĐ-BGTVT cho phép lập dự án đầu tư xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải tổng hợp và tích hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành GTVT

            • 14/10/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực