Quyết định 3119/QĐ-CT/UBND

Quyết định 3119/QĐ-CT/UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào Khu công nghiệp Cam Liên, tỷ lệ 1/2000 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3119/QĐ-CT/UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu hạ tầng ngoài Cam Liên Quảng Bình 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3119/QĐ-CT/UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU HẠ TẦNG XÃ HỘI NGOÀI HÀNG RÀO KHU CÔNG NGHIỆP CAM LIÊN, TỶ LỆ 1/2000

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Xét Tờ trình số 1292/TTr-KKT ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình về việc thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào Khu công nghiệp Cam Liên, tỷ lệ 1/2000.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 1281/BC-SXD ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây dựng về việc thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào Khu công nghiệp Cam Liên, tỷ lệ 1/2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào Khu công nghiệp Cam Liên, tỷ lệ 1/2000, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên quy hoạch

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào Khu công nghiệp Cam Liên, tỷ lệ 1/2000.

2. Vị trí, ranh giới và diện tích khu vực lập quy hoạch

2.1. Vị trí, ranh giới:

Khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào Khu công nghiệp Cam Liên thuộc xã Ngư Thủy Bắc và xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Tây Nam giáp tuyến đường định hướng quy hoạch rộng 32m kéo dài từ Khu công nghiệp Cam Liên.

- Phía Tây Bắc giáp đường liên xã nối từ ngã ba Cam Liên đi Biển Đông.

- Phía Đông Bắc giáp đồi cát (thuộc xã Ngư Thủy Bắc).

- Phía Đông Nam giáp đường quy hoạch rộng 32m kết nối Quốc lộ 1A với xã Ngư Thủy Bắc (thuộc xã Cam Thủy).

2.2. Diện tích lập quy hoạch chi tiết xây dựng:

Khu vực lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào Khu công nghiệp Cam Liên có diện tích 25,2257 ha.

3. Tính chất của khu vực lập quy hoạch

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào Khu công nghiệp Cam Liên nhằm hình thành một khu ở cho cán bộ, công nhân viên làm việc trong Khu công nghiệp Cam Liên đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

4. Quy mô dân số

Dự kiến Khu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào Khu công nghiệp Cam Liên đáp ứng chỉ tiêu đất ở cho khoảng 4500 cán bộ, công nhân viên làm việc trong Khu công nghiệp.

5. Quy hoạch sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

5.1. Quy hoạch sử dụng đất:

Khu vực lập quy hoạch được nghiên cứu, tổ chức các chức năng sau:

TT

Ký hiệu

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (m2)

Mật độ XD (%)

Tỷ lệ (%)

1

A

Đất nhà ở chung cư

49.486

40 - 60

43,4

2

B

Đất ở mới phân lô (178 lô)

59.906

35 - 60

3

C1

Trường Mầm non

3.851

25 - 40

5,4

4

C2

Trường Tiểu học

9.771

5

D

Trạm y tế

2.475

25 - 40

1,0

6

E

Nhà văn hóa

3.174

25 - 40

1,3

7

F

Đất cây xanh, thể thao

13.348

 

5,3

8

G

Chợ

4.852

25 - 40

1,9

9

H

Bãi đỗ xe

3.116

 

1,2

10

11,12,13

Đất dự phòng phát triển

44.51

40 - 60

17,6

11

 

Đường giao thông

57.768

 

22,9

12

 

Tổng cộng

252.257

 

100

5.2. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan:

- Đất ở phân lô có diện tích từ 300 - 350m2/lô, cấu trúc các nhà từ 2 ÷ 3 tầng, mật độ xây dựng 35 ÷ 60%, chỉ giới xây dựng lùi 5m so với chỉ giới đường đỏ.

- Đất ở chung cư có cấu trúc nhà từ 3 ÷ 5 tầng, mật độ xây dựng 40 ÷ 60%, chỉ giới xây dựng lùi 10m so với chỉ giới đường đỏ.

- Các công trình công cộng:

+ Công trình giáo dục: Trường Mầm non, Trường Tiểu học có cấu trúc từ 1 ÷ 2 tầng, mật độ xây dựng 25 ÷ 40%, chỉ giới xây dựng lùi 10m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Trạm y tế có cấu trúc từ 1 ÷ 2 tầng, mật độ xây dựng 25 ÷ 40%, chỉ giới xây dựng lùi từ 6m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Chợ có cấu trúc từ 1 ÷ 2 tầng, mật độ xây dựng 25 ÷ 40%, chỉ giới xây dựng lùi từ 10m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Nhà văn hóa có cấu trúc 1 tầng, mật độ xây dựng 25 ÷ 40%, chỉ giới xây dựng lùi từ 6m so với chỉ giới đường đỏ.

- Đất dự phòng phát triển dự kiến các công trình xây dựng từ 2 ÷ 3 tầng, mật độ xây dựng 40 ÷ 60%, chỉ giới xây dựng lùi 10m so với chỉ giới đường đỏ.

- Tổ chức trồng cây xanh trên vỉa hè, kết hợp cây xanh công viên để cải thiện điều kiện khí hậu.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

6.1. Giao thông:

- Trên cơ sở tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 đi xã Ngư Thủy Bắc được định hướng quy hoạch rộng 32m, quy hoạch 3 tuyến đường nối từ tuyến đường này vào Khu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào trong đó trục đường chính rộng 15m, đường bao phía Đông Bắc khu vực quy hoạch rộng 12m và tuyến đường nội bộ rộng 10,5m phân chia các khu chức năng.

- Hệ thống đường giao thông nội bộ được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng từ 10,5 ÷ 12m.

6.2. Cấp điện:

- Xây dựng đường dây 22KV đấu nối từ Khu công nghiệp Cam Liên để cấp điện đến khu vực quy hoạch.

- Xây dựng 01 trạm biến áp 250KVA - 22/0,4KV; 02 trạm biến áp 800KVA - 22/0,4KV, xây dựng đường dây 22KV kết hợp đường dây 0,4KV để cấp điện cho các khu chức năng trong khu vực quy hoạch.

6.3. Cấp nước:

Nguồn cấp nước cho khu lập quy hoạch được đấu nối từ tuyến ống cấp nước cho KCN Cam Liên.

6.4. Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

- San nền cục bộ theo từng khu chức năng đảm bảo phù hợp với địa hình. Hệ cao độ khống chế trên cơ sở các tuyến đường giao thông trong khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

- Hướng thoát nước theo hướng Đông - Đông Bắc. Nước mưa được thoát theo nguyên tắc tự chảy đến các khu vực tiêu nước theo hướng gần nhất.

- Nước mưa được thu gom đổ tập trung vào các tuyến cống thoát nước được xây dựng tại vỉa hè các tuyến đường quy hoạch, sau đó tập trung đổ ra cửa xả phía Đông Nam khu vực lập quy hoạch và theo khe trũng tự nhiên thoát ra biển.

6.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải sinh hoạt của khu dân cư và các công trình công cộng được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại trước khi xả vào hệ thống thoát nước mưa.

- Chất thải rắn được phân loại, thu gom và vận chuyển về khu chôn lấp rác của huyện Lệ Thủy tại xã Trường Thủy.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ngư Thủy Bắc, Ủy ban nhân dân xã Cam Thủy tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết và thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngư Thủy Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cam Thủy và Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3119/QĐ-CT/UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3119/QĐ-CT/UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3119/QĐ-CT/UBND

Lược đồ Quyết định 3119/QĐ-CT/UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu hạ tầng ngoài Cam Liên Quảng Bình 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3119/QĐ-CT/UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu hạ tầng ngoài Cam Liên Quảng Bình 2012
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3119/QĐ-CT/UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực20/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3119/QĐ-CT/UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu hạ tầng ngoài Cam Liên Quảng Bình 2012

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3119/QĐ-CT/UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu hạ tầng ngoài Cam Liên Quảng Bình 2012

            • 20/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực