Quyết định 312/2008/QĐ-UBND

Quyết định 312/2008/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành - tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 312/2008/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 453/2009/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Đội Kiểm tra văn hoá thể thao du lịch Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 19/03/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 312/2008/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành Bắc Kạn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 312/2008/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA VĂN HÓA LIÊN NGÀNH - TỈNH BẮC KẠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ ý kiến thẩm định dự thảo Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành - tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 86/TT-SVHTT ngày 10/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành - tỉnh Bắc Kạn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số: 1244/QĐ-UBND ngày 28/9/2000 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra văn hóa liên ngành”.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Đội trưởng Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Tảo

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA VĂN HÓA LIÊN NGÀNH - TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 312/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành cấp tỉnh và cấp huyện.

Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND cùng cấp, giúp Chủ tịch UBND kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động văn hóa thông tin.

Điều 2. Thường trực Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành đặt tại cơ quan Văn hóa - Thông tin cùng cấp và có nhiệm vụ:

- Giúp Chủ tịch UBND cùng cấp quản lý các hoạt động thường xuyên của Đội;

- Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động hàng năm của Đội;

- Giúp UBND cùng cấp QLNN về các hoạt động văn hóa thông tin trên địa bàn.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành:

Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành, gồm: 01 Đội trưởng, 01 Đội phó và các thành viên là những người có phẩm chất đạo đức lối sống tốt, nhiệt tình, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch UBND cùng cấp có thể xem xét điều chỉnh cơ cấu, thành phần của Đội cho phù hợp và bảo đảm việc thực hiện công tác kiểm tra.

- Đội trưởng Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành của tỉnh là Chánh Thanh tra Sở Văn hóa - Thông tin.

- Các thành viên, gồm đại diện các đơn vị: Công an tỉnh (gồm: Phòng PA25, phòng PC13); Sở Lao động - TB&XH; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Sở Y tế; Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Bưu chính - Viễn thông, Sở Công nghiệp - KHCN,...

Điều 4. Nhiệm vụ của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện;

2. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về các hoạt động văn hóa thông tin, việc kinh doanh các dịch vụ văn hóa công cộng và các quy định pháp luật khác có liên quan;

3. Đề xuất, tham mưu cho UBND cùng cấp, cơ quan có thẩm quyền về biện pháp quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa thông tin;

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành cấp dưới trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra. Theo dõi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đã được Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành kiến nghị mà không được giải quyết kịp thời;

5. Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ (quý, 6 tháng, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền về kết quả tổ chức thực hiện công tác kiểm tra của Đội.

Điều 5. Quyền hạn của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành:

1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu và trả lời các vấn đề có liên quan đến việc kiểm tra;

2. Liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc kiểm tra để xác minh, thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra;

3. Tiến hành lập biên bản khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền;

4. Đối với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của Đội hoặc các hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì phải lập biên bản và chuyển biên bản, tài liệu, chứng cứ, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành:

1. Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành thực hiện kiểm tra theo kế hoạch công tác hàng năm được phê duyệt; kiểm tra đột xuất theo đơn thư khiếu nại, tố cáo và phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật.

- Chủ tịch UBND hoặc Thủ trưởng cơ quan Văn hóa - Thông tin cùng cấp là cơ quan chủ trì phê duyệt kế hoạch kiểm tra của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành cùng cấp theo từng tháng, quý, năm.

- Đội trưởng Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành quyết định việc kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:

+ Có đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa thông tin và kinh doanh các dịch vụ văn hóa công cộng;

+ Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND hoặc của Thủ trưởng cơ quan QLNN có liên quan (Văn hóa - Thông tin, Công an, Lao Động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên - Môi trường);

+ Khi phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thành viên Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành đề nghị Đội trưởng tổ chức thực hiện việc kiểm tra.

- Đội trưởng chịu trách nhiệm về quyết định kiểm tra của mình và phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra đột xuất cho Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và Chủ tịch UBND cùng cấp.

2. Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành chỉ tiến hành kiểm tra khi có ít nhất từ 03 thành viên trở lên và phải bảo đảm thành phần cần thiết cho việc lập biên bản và xử lý vi phạm khi thi hành nhiệm vụ. Việc kiểm tra phải được tiến hành theo các bước, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình kiểm tra, các thành viên của Đội phải tuân thủ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không gây khó khăn, cản trở đến hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định xử lý vi phạm của mình.

Điều 7. Mối quan hệ công tác của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành:

1. Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành các cấp trên cùng một địa bàn phải thống nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng, quý, năm nhằm hạn chế việc chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra;

2. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa - thông tin;

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên chịu sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Đội trưởng, tham mưu đề xuất các vấn đề hoặc phát sinh có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Đội trưởng có phương án xử lý hoặc báo cáo cấp trên có thẩm quyền giải quyết.

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành:

1. Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành được bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Hàng năm, cơ quan Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm xây dựng dự trù kinh phí phục vụ cho hoạt động của Đội kiểm tra văn hoá liên ngành, trình UBND cùng cấp phê duyệt.

2. Đội trưởng Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của Đội theo quy định của pháp luật.

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm:

1. Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành, thành viên của Đội kiểm tra văn hóa liên ngành nếu có thành tích trong công tác được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các quy định của nhà nước hiện hành. Trình tự, thủ tục làm hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo pháp luật hiện hành về thi đua - khen thưởng.

2. Trong khi thi hành nhiệm vụ, thành viên của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành nếu có hành vi vi phạm thì Đội trưởng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp của thành viên đó và Chủ tịch UBND cùng cấp. Việc xử lý các hành vi vi phạm trong khi thi hành nhiệm vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Thủ trưởng cơ quan Văn hóa thông tin có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo mọi hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành, bảo đảm thực hiện tốt chức năng QLNN về các hoạt động văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh.

Điều 11. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tùy theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cử cán bộ tham gia, đồng thời phối hợp thực hiện tốt Quy chế này./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 312/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu312/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2008
Ngày hiệu lực29/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 312/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 312/2008/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 312/2008/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu312/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Thị Tảo
        Ngày ban hành19/02/2008
        Ngày hiệu lực29/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/03/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 312/2008/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành Bắc Kạn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 312/2008/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành Bắc Kạn