Quyết định 312/QĐ-UBND

Quyết định 312/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 312/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hòa Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 312/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 18 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN HIỆP HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bc Giang;

Xét đề nghị của: UBND huyện Hiệp Hòa tại Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 10/5/2018; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 297/TTr-TNMT ngày 14/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hiệp Hòa như sau:

Diện tích khoảng 18,8 ha (trong đó đất trồng lúa 16,0 ha; đất khác 2,8 ha) sang đất ở để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Địa điểm: tại xã Đức Thắng và thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Hiệp Hòa công bố công khai quy hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa; các tổ chức và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN
.Thắng.
Bản điện tử:
- VP UBND tnh:
+ CVP, PVPTN;
+ Trung tâm Thông tin.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 312/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu312/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2018
Ngày hiệu lực18/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 312/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 312/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hòa Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 312/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hòa Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu312/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành18/05/2018
        Ngày hiệu lực18/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 312/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hòa Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 312/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hòa Bắc Giang

            • 18/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực