Quyết định 3121/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 3121/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 về Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3121/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 cải cách chế độ công vụ công chức 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3121/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BNN-VP136/QĐ-BNN-VP ngày 19/01/2013 về phê duyệt Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 638-NQ/BCS ngày 18/3/2013 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Bộ;

Căn cứ Quyết định số 1651/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” giai đoạn 2013-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Khối CQ Bộ tại TPHCM;
- Công Đoàn cơ quan Bộ;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;
- Ban chỉ đạo TW CCCVCC - Bộ Nội vụ (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (VPCCHC).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3121/QĐ-BNN-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 2013)

STT

Ni dung/ Công việc

Sản phẩm cui cùng

Phân công

Thời gian

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

I

Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm trong cơ quan hành chính

1.

Triển khai thực hiện Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thay thế Nghị định số “01” và “75”)

Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho các đơn vị trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ TCCB

Tiếp tục từ năm 2013

Tháng 3/2014

Các Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho 3 Tổng cục (Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản)

Các Tổng cục

Vụ TCCB

Tiếp tục từ năm 2013

Tháng 3/2014

2.

Kiện toàn tổ chức hệ thống quản lý nhà nước ngành ở địa phương

Ban hành Thông tư liên tịch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện và nhiệm vụ quản lý của UBND cấp xã về Nông nghiệp và PTNT

Vụ TCCB

Vụ Pháp chế; các đơn vị liên quan

Tiếp tục từ năm 2013

Tháng 3/2014

3.

Xây dựng đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Văn bản của Bộ hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm gắn với cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính và viên, chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trình Bộ thẩm định, phê duyệt

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I/2014

Quý IV/2014

4.

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức và các chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Thông tư của Bộ quy định về chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Vụ TCCB

Vụ Pháp chế; các đơn vị liên quan

Tiếp tục từ năm 2013

Tháng 3/2014

Ban hành Thông tư của Bộ về tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT

Vụ TCCB

Vụ Pháp chế; các đơn vị liên quan

Quý III/2014

Quý IV/2014

Ban hành Thông tư của Bộ thực hiện chế độ thi nâng ngạch đối với công chức thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT

Vụ TCCB

Vụ Pháp chế; các đơn vị liên quan

Quý III/2014

Quý IV/2014

Ban hành Thông tư của Bộ thực hiện chế độ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT

Vụ TCCB

Vụ Pháp chế; các đơn vị liên quan

Quý III/2014

Quý IV/2014

5.

Xây dựng văn bản của Bộ về ủy quyền giải quyết công việc và ủy quyền, thừa lệnh ký các văn bản thuộc nhiệm vụ của Bộ

Ban hành các quyết định của Bộ trưởng về giao ký thừa lệnh, thừa ủy quyền Bộ trưởng đối với Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ.

Vụ TCCB

Văn phòng Bộ

Tháng 3/2014

Tháng 5/2014

II

Tuyển dụng, sử dụng công chức

6.

Tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức tại các đơn vị thuộc Bộ (triển khai văn bản số 3653/BNN-TCCB ngày 10/10/2013 về nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức)

- Các đợt tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm tại đơn vị thuộc Bộ được thực hiện

- Các cuộc thi nâng ngạch đối với công chức theo thẩm quyền (Kiểm soát viên Đê điều, Kiểm lâm, ...) được tổ chức

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I/2014

Quý IV/2014

7.

Luân chuyển công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức (triển khai Quyết định số 2338/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013 của Bộ)

Các quyết định luân chuyển công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ (trên cơ sở thực tiễn của từng đơn vị và yêu cầu quản lý của Bộ)

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I/2014

Quý IV/2014

8.

Xây dựng văn bản quy định chế độ và chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ (triển khai Nghị quyết số 638-NQ/BCS ngày 18/3/2013 của Ban cán sự)

Văn bản của Bộ quy định về chính sách trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành (trên cơ sở quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bội Nội vụ và theo thực tiễn yêu cầu quản lý của Bộ)

Vụ TCCB

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Quý I/2014

Quý IV/2014

III

Đào tạo, bồi dưỡng công chức

9.

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ (triển khai Quyết định số 2340/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013)

Các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc Bộ; các lớp đào tạo cho lãnh đạo cấp Phòng và những lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ được tổ chức

Các Trường CB QLNN PTNT 1 và 2

- Vụ TCCB;

- Các đơn vị liên quan

Quý I/2014

Quý IV/2014

10.

Đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (triển khai Quyết định số 2341/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013 của Bộ)

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được tổ chức

Các Trường CBQLNN PTNT 1 và 2

- Vụ TCCB

- Các đơn vị liên quan

Quý I/2014

Quý IV/2014

IV

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của công chức lãnh đạo quản lý; công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

11.

Xây dựng văn bản quy định đánh giá người đứng đầu và công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quản lý (triển khai Nghị quyết 638-NQ/BCS của Ban cán sự)

Ban hành quy chế và triển khai đánh giá người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền của Bộ

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

Tiếp tục từ năm 2013

Quý IV/2014

Ban hành quy chế đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Quý I/2014

Quý III/2014

12.

Đánh giá, chấn chỉnh việc thực hiện phân cấp quản lý của Bộ đối với 3 Ban quản lý dự án (Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi) và 10 Ban quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi

Các cuộc kiểm tra, đánh giá về tổ chức và hoạt động của 3 Ban quản lý dự án (Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi) và 10 Ban quản đầu tư và Xây dựng thủy lợi (thực hiện theo Quyết định số 3084/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Tháng 1/2014

Tháng 3/2014

V

Tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

13.

Xây dựng quy định thí điểm tổ chức thi tuyển một số vị trí lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ thuộc Bộ quản lý (triển khai Nghị quyết số 638-NQ/BCS ngày 18/3/2013 của Ban cán sự)

- Văn bản của Bộ quy định thí điểm thi tuyển một số vị trí lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ thuộc Bộ quản lý

- Triển khai thí điểm thi tuyển một số vị trí lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ thuộc Bộ quản lý

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

- Tiếp tục từ năm 2013

- Khi có quy định của Bộ

Quý IV/2014

VI

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện

14.

Tổ chức các cuộc họp, hội nghị giao ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ

Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức được tổ chức theo định kỳ

- Ban chỉ đạo CCCVCC

- Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Quý I/2014

Quý IV/2014

15.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý công chức, viên chức

Triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin quản lý công chức, viên chức của Bộ

Vụ TCCB

Văn phòng Bộ; các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; KHCNMT

Quý I/2014

Quý IV/2014

16.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, tuyển dụng công chức, viên chức

Xây dựng phần mềm và ngân hàng câu hỏi đề thi trong đào tạo, tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ (thí điểm thực hiện năm 2014)

Vụ TCCB

- Các Trường CB QLNN và PTNT 1,2

Quý I/2014

Quý IV/2014

17.

Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2013-2015

Văn bản của Bộ phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2013-2015 (xây dựng tiêu chí xét thi đua khen thưởng trong các đơn vị của Bộ)

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Quý I/2014

Quý IV/2014

18.

Kiểm tra tra tình hình thực thi chế độ công vụ tại một số đơn vị quản lý ngành ở Trung ương (Bộ) và địa phương

Tổ chức hoạt động giám sát, thanh tra việc thực thi công vụ tại một số đơn vị thuộc Bộ và ngành ở địa phương

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Quý II/2014

Quý IV/2014

19.

Tham quan, khảo sát, học tập, chia sẻ kinh nghiệm cải cách công vụ, công chức tại bộ, ngành, địa phương và nước ngoài

Tổ chức các đoàn khảo sát, học tập, chia sẻ kinh nghiệm cải cách công vụ, công chức tại một số đơn vị bộ, ngành, địa phương và nước ngoài

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Quý II/2014

Quý IV/2014

20.

Sơ kết thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Hội nghị Sơ kết thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ

- Ban chỉ đạo CCCVCC

- Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2014

Quý IV/2014

21.

Bố trí kinh phí chi các hoạt động thực hiện nhiệm vụ, công việc theo Kế hoạch cải cách công vụ, công chức năm 2014

Dự toán kinh phí nguồn ngân sách chi các hoạt động, công việc cải cách công vụ, công chức thực hiện kế hoạch Đề án được phê duyệt (trong nguồn kinh phí chi CCHC chung của Bộ và các nguồn hỗ trợ khác)

Vụ Tài chính

- Vụ TCCB

- Văn phòng Bộ

Quý I/2014

Quý I/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3121/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3121/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực31/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3121/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 3121/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 cải cách chế độ công vụ công chức 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3121/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 cải cách chế độ công vụ công chức 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3121/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành31/12/2013
        Ngày hiệu lực31/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3121/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 cải cách chế độ công vụ công chức 2014

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3121/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 cải cách chế độ công vụ công chức 2014

         • 31/12/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/12/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực