Quyết định 3122/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 3122/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 3122/QĐ-BNN-TCCB phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ đã được thay thế bởi Quyết định 1588/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 phân cấp nhiệm vụ các Tổng cục Lâm nghiệp Thủy lợi Thủy sản và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 3122/QĐ-BNN-TCCB phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3122/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CHO TỔNG CỤC THỦY LỢI, TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP, TỔNG CỤC THỦY SẢN TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 05/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ

a) Đề xuất với Bộ đề tài, dự án khoa học công nghệ (bao gồm cả nhiệm vụ cấp Bộ, cấp cơ sở và nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đặc thù);

b) Quản lý trực tiếp và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành của Tổng cục được giao

- Tổ chức tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án;

- Tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt thuyết minh, dự toán đề tài, dự án được giao;

- Ký hợp đồng với tổ chức chủ trì hoặc cá nhân chủ nhiệm đề tài, dự án;

- Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả và quyết toán tài chính đề tài, dự án.

c) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, giám sát, tổng hợp việc thẩm định công nhận các giống mới, tiến bộ kỹ thuật, vật tư, thiết bị chuyên dùng; quy trình công nghệ mới, tổ chức chứng nhận hợp quy các lĩnh vực được phân công quản lý;

d) Chủ trì giám định, xử lý các sự cố kỹ thuật công nghệ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

2. Đối với nhiệm vụ môi trường

a) Đề xuất với Bộ các nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;

b) Quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường thuộc chuyên ngành của Tổng cục được giao

- Tổ chức tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện;

- Tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt thuyết minh, dự toán các nhiệm vụ được giao;

- Ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân thực hiện;

- Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả và quyết toán tài chính.

c) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường các Chương trình, Dự án do Tổng cục phê duyệt.

3. Đối với nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

a) Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

b) Đề xuất với Bộ nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc chuyên ngành;

c) Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc chuyên ngành được giao:

- Tổ chức tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện;

- Tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt thuyết minh, dự toán các nhiệm vụ được giao;

- Ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân thực hiện;

- Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả và quyết toán tài chính.

4. Tham gia quản lý về hoạt động khuyến nông; xây dựng và đề xuất về chủ trương, định hướng, kế hoạch dài hạn, hàng năm của các chương trình, dự án khuyến nông đã được Bộ phân công.

5. Tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả thực hiện các nhiệm vụ phân cấp theo quy định.

Điều 2. Phân công thực hiện

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

a) Hướng dẫn các Tổng cục việc đề xuất danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ, nhiệm vụ môi trường, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành;

b) Trên cơ sở đề xuất của các Tổng cục, tổng hợp trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ; danh mục tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; danh mục nhiệm vụ sự nghiệp môi trường hàng năm;

c) Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các Tổng cục, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng;

d) Trực tiếp quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường cấp Bộ trọng điểm và liên ngành được giao;

đ) Tiếp tục quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường thuộc chuyên ngành thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản đang thực hiện có thời hạn kết thúc trong năm 2011;

e) Bàn giao cho các Tổng cục quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường thuộc chuyên ngành thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản đang trong quá trình thực hiện kết thúc sau năm 2011 theo Điều 1 Quyết định này.

2. Vụ Tài chính

a) Hướng dẫn các Tổng cục việc thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán thực hiện các nhiệm vụ phân cấp;

b) Giám sát việc thực hiện quy chế quản lý tài chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế mục IV Điều 1 Quyết định số 1604/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân cấp quản lý một số nhiệm vụ cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Tổng cục, Cục, TTra Bộ, VP Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3122/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3122/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2010
Ngày hiệu lực19/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3122/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 3122/QĐ-BNN-TCCB phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3122/QĐ-BNN-TCCB phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3122/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành19/11/2010
        Ngày hiệu lực19/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3122/QĐ-BNN-TCCB phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3122/QĐ-BNN-TCCB phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ