Quyết định 3124/QĐ-UBND

Quyết định 3124/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3124/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Người có công tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3124/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC CÔNG BDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính ph sa đổi, bổ sung một số điều ca các nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 ca Bộ trưng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn nghiệp vụ v kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-TBXH ngày 24/6/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công b thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lại Tờ trình s 91/TTr-SLĐTBXH ngày 25/7/2019 và Báo cáo thẩm tra số 797/BC-VP ngày 31/7/2019 ca Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thm quyền gii quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

Giao Giám đốc S Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng quy trình nội bộ ca 01 thủ tục hành chính mới ban hành gửi Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng quy trình điện tử.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và tchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kim soát TTHC - VPCP (bản điện t);
-
Chủ tịch UBND tnh (để b/c);
-
Cổng thông tin điện ttỉnh (để đăng tải);
- Lưu: V
T, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3124/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính
(Số hồ sơ của TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

(BLĐ-TBVXH-THA-286173)

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dn thi hành một số điu ca Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 ca Bộ Lao động - Tơng binh và Xã hội ớng dn về thtục lập hồ sơ, qun lý h, thực hiện chế độ ưu đãi ngưi có công với cách mạng và thân nhân;

- Thông tư 16/2014 TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ớng dn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều ca các thông tư liên quan đến thtục hành chính thuộc phạm vi chức năng qun nhà nước của Bộ Lao động- Tơng binh và Xã hội.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRÊN S DỮ LIỆU QUC GIA V TTHC

STT

Số hồ sơ TTHC trên Cơ s dữ liệu quốc gia

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ TTHC

1

T-THA-288236-TT

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối vi thân nhân người hoạt động kháng chiến gii phóng dân tộc, bảo vệ tquốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết.

Thông tư s 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội sửa đi, bsung một số điều của các thông tư liên quan đến thtục hành chính thuộc phạm vi chức năng qun lý nhà nước ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3124/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3124/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2019
Ngày hiệu lực02/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3124/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3124/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Người có công tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3124/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Người có công tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3124/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành02/08/2019
        Ngày hiệu lực02/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3124/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Người có công tỉnh Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3124/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Người có công tỉnh Thanh Hóa

            • 02/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực