Quyết định 3125/QĐ-UBND

Quyết định 3125/QĐ-UBND năm 2013 quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Kè chống xói lở thôn Hữu Giang - Sông Kôn do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3125/QĐ-UBND năm 2013 quyết toán Công trình Kè chống xói lở Sông Kôn Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3125/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: KÈ CHỐNG XÓI LỞ THÔN HỮU GIANG - SÔNG KÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2866/TTr-STC-TCĐT ngày 15/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Kè chống xói lở thôn Hữu Giang - Sông Kôn như sau:

1. Tên công trình: Kè chống xói lở thôn Hữu Giang - Sông Kôn.

2. Địa điểm xây dựng: xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Tây Sơn.

4. Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tây Sơn.

5. Nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Đức Thịnh

6. Thời gian khởi công: 08/6/2010.

7. Thời gian hoàn thành: 15/5/2012.

8. Chi phí đầu tư thực hiện: 3.443.052.000 đồng.

(Ba tỉ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, không trăm năm mươi hai nghìn đồng)

- Xây dựng:

3.095.780.000 đồng

- Quản lý dự án:

61.930.000 đồng

- Tư vấn đầu tư:

256.644.000 đồng

+ Khảo sát địa chất:

43.231.000 đồng

+ Khảo sát địa hình:

48.846.000 đồng

+ Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:

96.871.000 đồng

+ Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán:

8.462.000 đồng

+ Giám sát thi công xây dựng:

59.234.000 đồng

- Chi phí khác:

28.698.000 đồng

+ Bảo hiểm công trình:

19.374.000 đồng

+ Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật:

762.000 đồng

+ Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

500.000 đồng

+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

8.062.000 đồng

9. Nguồn vốn đầu tư theo Quyết định đầu tư:

- Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2010 (đợt 2) là 3 tỉ đồng tại Quyết định số 635/QĐ-CTUBND ngày 28/3/2011 thanh toán cho chi phí xây dựng;

- Các khoản chi còn lại do ngân sách huyện Tây Sơn chi trả.

10. Vốn đã thanh toán đến ngày lập Báo cáo quyết toán: 3.140.780.000 đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất:

45.000.000 đồng

- Vốn hỗ trợ khác:

191.316.000 đồng

- Vốn hỗ trợ hậu quả khắc phục mưa lũ năm 2010:

2.020.792.000 đồng

- Vốn khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung:

883.672.000 đồng

Trong đó:

 

- Xây dựng:

3.095.780.000 đồng

- Tư vấn đầu tư (Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật):

45.000.000 đồng

11. Vốn còn phải thanh toán tiếp: 302.272.000 đồng, trong đó chi phí:

- Quản lý dự án:

61.930.000 đồng

- Tư vấn đầu tư xây dựng:

211.644.000 đồng

+ Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:

143.948.000 đồng

+ Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán:

8.462.000 đồng

+ Giám sát thi công xây dựng:

59.234.000 đồng

- Chi phí khác:

28.698.000 đồng

+ Bảo hiểm công trình:

19.374.000 đồng

+ Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật:

762.000 đồng

+ Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

500.000 đồng

+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

8.062.000 đồng

12. Giá trị tài sản cố định hình thành qua đầu tư:

a) Số lượng: chiều dài kè L = 517,15m; bề rộng mặt kè 5m; mái phía sông m=2; mái phía đồng m=1,5. Bề rộng ngưỡng tràn B=8m, gia cố mái bằng bê tông mác 200 dày 20cm. Mái kè được gia cố lát khan dày 20cm, dăm lót dày 10cm và vải địa kỹ thuật, chân kè bằng chân khay bê tông mác 200.

b) Giá trị tài sản: 3.443.052.000 đồng.

13. Đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (14b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3125/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3125/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2013
Ngày hiệu lực24/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3125/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3125/QĐ-UBND năm 2013 quyết toán Công trình Kè chống xói lở Sông Kôn Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3125/QĐ-UBND năm 2013 quyết toán Công trình Kè chống xói lở Sông Kôn Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3125/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Thị Thu Hà
        Ngày ban hành24/10/2013
        Ngày hiệu lực24/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3125/QĐ-UBND năm 2013 quyết toán Công trình Kè chống xói lở Sông Kôn Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3125/QĐ-UBND năm 2013 quyết toán Công trình Kè chống xói lở Sông Kôn Bình Định

            • 24/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực