Quyết định 3126/QĐ-UBND

Quyết định 3126/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 3126/QĐ-UBND 2018 thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3126/QĐ-UBND

 An Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 231/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng nội dung của Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: CT, YT, KH&ĐT, TNMT, XD, NN&PTNT, LĐ-TBXH;
- Ban QLKKT tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP. UBND tỉnh: CVP, P.KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư,

I. Mục đính, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm giám sát, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư của các tổ chức, cá nhân đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các đơn vị chấp hành đúng quy định của pháp luật về đầu tư; chấn chỉnh các sai sót, kiến nghị xử lý đối với các đơn vị có hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

- Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai…;báo cáo, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp nhằm phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát, đánh giá đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2018. Tập trung giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án đã có Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa giải phóng mặt bằng hoặc đang thực hiện giải phóng mặt bằng nhưng gặp khó khăn, vướng mắc.

- Chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục (nếu có) trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư và đề xuất, kiến nghị kịp thời những biện pháp giải quyết.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ không được gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình giám sát, đánh giá đầu tư.

II. Về việc thành lập Đoàn công tác giám sát, đánh giá đầu tư

1. Về thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định thành lập Đoàn công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

2. Thành phần Đoàn công tác giám sát, đánh giá đầu tư

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trưởng Đoàn công tác.

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Phó Trưởng đoàn.

- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế: Thành viên.

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện: Thành viên.

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, Phòng Kinh tế đối ngoại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên, Thư ký.

III. Nội dung, đối tượng và kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư

1. Nội dung

- Việc chấp hành quy định về: Các nội dung quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tiến độ góp vốn, huy động vốn đầu tư; tổng vốn đầu tư thực tế so với tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiến độ thực hiện dự án (tập trung giám sát, đánh giá các dự án chưa giải phóng mặt bằng hoặc đang thực hiện giải phóng mặt bằng nhưng gặp khó khăn, vướng mắc), việc thực hiện các mục tiêu đầu tư của dự án.

- Việc đáp ứng điều kiện đầu tư, điều kiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư (nếu có).

- Việc nhà đầu tư chấp hành quy định chế độ báo cáo, thống kê theo quy định; kiểm tra việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện.

- Giám sát công tác hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án.

2. Đối tượng và kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư

- Đối tượng giám sát, đánh giá đầu tư: Doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2018 và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư.

- Kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư: Có Phụ lục kèm theo.

IV. Phương thức giám sát, đánh giá đầu tư và báo cáo kết quả

1. Phương thức giám sát, đánh giá đầu tư

Căn cứ mục đích, yêu cầu; báo cáo của nhà đầu tư và các tài liệu có liên quan, Đoàn công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối chiếu các quy định hiện hành và kết hợp với kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án để nhận xét, đánh giá.

2. Báo cáo kết quả giám sát, đánh giá đầu tư

- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc giám sát, đánh giá đầu tư, Trưởng Đoàn công tác giám sát, đánh giá đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo về kết quả giám sát, đánh giá đầu tư.

- Dự thảo báo cáo kết quả giám sát, đánh giá đầu tư phải được gửi lấy ý kiến của cơ quan có thành viên tham gia Đoàn công tác giám sát, đánh giá đầu tư, trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo. Quá thời hạn nêu trên, nếu cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì giám sát, đánh giá đầu tư không nhận được ý kiến phản hồi thì được xem đồng ý với nội dung dự thảo báo cáo kết quả giám sát, đánh giá đầu tư.

- Báo cáo kết quả giám sát, đánh giá đầu tư chính thức được gửi tới Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, xử lý và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư) để tổng hợp tình hình giám sát, đánh giá đầu tư.

3. Xử lý kết quả giám sát, đánh giá đầu tư

- Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có trách nhiệm xử lý kết quả giám sát, đánh giá đầu tư khi nhận được báo cáo kết quả giám sát, đánh giá đầu tư.

- Việc xử lý kết quả giám sát, đánh giá đầu tư phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

V. Tổ chức thực hiện

1. Đối với nhà đầu tư thực hiện dự án

- Rà soát việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Báo cáo, chuẩn bị các tài liệu và thông báo cho các đơn vị liên quan đến dự án biết để phối hợp, phục vụ cho Đoàn công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

- Chấp hành quyết định của cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì giám sát, đánh giá đầu tư; có quyền kiến nghị, giải trình về kết luận của Trưởng Đoàn công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chính sách, pháp luật về đầu tư, đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Đề xuất nội dung giám sát, đánh giá đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quy định tại Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP , Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh ngành, lĩnh vực đầu tư, Thông tư của các Bộ chuyên ngành và các quy định có liên quan.

- Cử thành viên tham gia Đoàn công tác giám sát, đánh giá đầu tư và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì giám sát, đánh giá đầu tư)

- Thông báo về thời gian, địa điểm cụ thể thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đến các nhà đầu tư, các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

- Tổng hợp báo cáo; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo, điều hành, xử lý (nếu có) đối với các đơn vị, nhà đầu tư sau khi kết thúc nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư.

- Chuẩn bị phương tiện, tài liệu cho Đoàn công tác giám sát, đánh giá đầu tư và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

PHỤ LỤC

VỀ THỜI GIAN DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN BÁO CÁO; LỊCH GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2018

Stt

Huyện, thị xã, thành phố

Số lượng dự án giám sát, đánh giá đầu tư

Thời gian doanh nghiệp gửi báo cáo về Đoàn công tác (Sở KH&ĐT)

Thời gian giám sát, đánh giá đầu tư do Trưởng Đoàn công tác quyết định

(dự kiến)

Thành phần làm việc

Ghi chú

1

Thoại Sơn

07

15/12/2018

20-21/12/2018

- Thực hiện theo Quyết định;

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

2

Tịnh Biên

11

24-25/12/2018

 

3

Long Xuyên

05

26/12/2018

 

4

Chợ Mới

05

27/12/2018

 

5

Phú Tân

01

27/12/2018

 

6

Châu Thành

02

28/12/2018

 

7

Châu Đốc

03

28/12/2018

 

8

Tri Tôn

02

29/12/2018

 

9

Tân Châu

02

29/12/2018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3126/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3126/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2018
Ngày hiệu lực10/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3126/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3126/QĐ-UBND 2018 thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3126/QĐ-UBND 2018 thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3126/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành10/12/2018
        Ngày hiệu lực10/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3126/QĐ-UBND 2018 thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3126/QĐ-UBND 2018 thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án An Giang

           • 10/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực