Quyết định 3128/QĐ-UBND

Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3128/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính về Giáo dục nghề nghiệp Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3128/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA Y BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hưng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 300/TTr-SLĐTBXH ngày 12/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa được công bố tại Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT.HĐND tỉnh; Ban PC HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Lãnh đạo VPUBND t
nh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Trung tâm CNTT và DVHCCTT t
nh;
- Lưu: VT, Phòng KSTTHC, HTh.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GII QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1. Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục (Mã số TTHC: BLD-KHA-286199)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: TTHC: BLD-KHA-286199-01)

Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận Một cửa.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

14,5 ngày

 

Bước 2.1

Phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Phân công xử lý.

Hồ sơ đã tiếp nhận.

0,5 ngày

 

Bước 2.2

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ.

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình trình UBND tỉnh Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục kèm Dự thảo Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Hoặc Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

10 ngày

 

Bước 2.3

Thẩm định hồ sơ, xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục kèm Dự thảo Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Hoặc Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

01 ngày

 

Bước 2.4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở.

Ký duyệt tờ trình.

Tờ trình UBND tỉnh Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục kèm Dự thảo Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

02 ngày

 

Bước 2.5

Vào số, đóng dấu, chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư, Bộ phận Một cửa.

Vào số, đóng dấu; luân chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

Tờ trình UBND tỉnh Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục.

Hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

01 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 3

Thẩm định, ký duyệt

 

 

 

05 ngày

 

Bước 3.1

Tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận Một cửa.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển hồ sơ đến cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghị ban hành Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

0,25 ngày

 

Bước 3.2

Thẩm định hồ sơ.

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ.

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ;

- Dự thảo Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục;

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp không quyết định công nhận.

2 ngày

 

Bước 3.3

Xem xét hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn

Xem xét xử lý hồ sơ đã thẩm định

Dự thảo Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định công nhận.

0,5 ngày

 

Bước 3.4

Xem xét h sơ.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Xem xét, duyệt hồ sơ.

Dự thảo Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định công nhận.

01 ngày

 

Bước 3.5

Phê duyệt.

Lãnh đạo UBND tỉnh.

Phê duyệt hồ sơ

Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định công nhận.

01 ngày

 

Bước 3.6

Phát hành và chuyển trả kết quả.

Văn thư; Bộ phận Một cửa.

Phát hành và chuyển trả kết quđến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả SLao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định công nhận.

0,25 ngày

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 4

Trả kết quả

Văn thư/Bộ phận Một cửa

Trả kết quả

Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc văn bản trả li trường hợp không quyết định công nhận.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

2. Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh (Mã số TTHC: BLD-KHA-286330)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLD-KHA-286330-01).

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận Một cửa.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bsung và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bước 2

Xử lý, thẩm định h

 

 

 

9,5 ngày

 

Bước 2.1

Phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Phân công xử lý.

Hồ sơ đã tiếp nhận.

0,5 ngày

 

Bước 2.2

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ.

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Thẩm định hồ sơ;

- Dự thảo Tờ trình trình UBND tỉnh Quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Hoặc Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

6 ngày

 

Bước 2.3

Thẩm định hồ sơ, xem xét ký duyệt.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Xem xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Dự thảo Tờ trình trình UBND tỉnh Quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Hoặc Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

01 ngày

 

Bước 2.4

Ký duyệt.

Lãnh đạo Sở.

Ký duyệt tờ trình.

Tờ trình UBND tỉnh Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

01 ngày

 

Bước 2.5

Vào số, đóng dấu, chuyển hồ sơ liên thông.

Văn thư, Bộ phận Một cửa.

Vào số, đóng dấu; luân chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

Tờ trình UBND tỉnh Quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 3

Thẩm định, ký duyệt

 

 

 

05 ngày

 

Bước 3.1

Tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận Một cửa.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển hồ sơ đến cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghị ban hành Quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh.

0,25 ngày

 

Bước 3.2

Thẩm định hồ sơ.

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ.

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ;

- Dự thảo Quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lp trc thuộc UBND cp tỉnh.

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp không quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh và nêu rõ lý do.

2 ngày

 

Bước 3.3

Xem xét hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn.

Xem xét xử lý hồ sơ đã thẩm định.

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định miễn nhiệm.

0,5 ngày

 

Bước 3.4

Xem xét hồ sơ.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Xem xét, duyệt hồ sơ.

Dự thảo Quyết đnh miễn nhiệm chtịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định miễn nhiệm.

01 ngày

 

Bước 3.5

Phê duyệt.

Lãnh đạo UBND tỉnh.

Phê duyệt hồ sơ.

Quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tnh hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định miễn nhiệm.

01 ngày

 

Bước 3.6

Phát hành và chuyển trả kết quả

Văn thư; Bộ phận Một cửa

Phát hành và chuyển trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh hoặc văn bản trả li trường hợp không quyết định miễn nhiệm.

0,25 ngày

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 4

Trả kết quả

Văn thư/Bộ phận Một cửa.

Trả kết quả.

Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định miễn nhiệm.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

3. Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mã số TTHC: BLD-KHA-286331)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLD-KHA-286331-01).

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thi gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận Một cửa.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu s 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

ớc 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

9,5 ngày

 

Bước 2.1

Phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Phân công xử lý.

Hồ sơ đã tiếp nhận.

0,5 ngày

 

Bước 2.2

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ.

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Dự thảo Tờ trình trình UBND tnh Quyết định cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh kèm dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Hoặc Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

06 ngày

 

Bước 2.3

Thẩm định hồ sơ, xem xét ký duyệt

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Xem xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Dự thảo Tờ trình trình UBND tỉnh Quyết định cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh kèm dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tnh.

Hoặc Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

01 ngày

 

Bước 2.4

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở.

Ký duyệt tờ trình.

Tờ trình UBND tỉnh Quyết cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tnh kèm dự tho Quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Hoặc Thông báo từ chi giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

Bước 2.5

Vào số, đóng dấu, chuyển hồ sơ liên thông.

Văn thư, Bộ phận Một cửa.

Vào số, đóng dấu; luân chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

Tờ trình UBND tnh Quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 3

Thẩm định, ký duyệt

 

 

 

05 ngày

 

Bước 3.1

Tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận Một cửa.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển hồ sơ đến cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghị ban hành Quyết định cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh.

0,25 ngày

 

Bước 3.2

Thẩm tra hồ sơ.

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ.

Xử lý, thẩm tra hồ sơ.

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ;

- Dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh;

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp không quyết định cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh và nêu rõ lý do.

02 ngày

 

Bước 3.3

Xem xét hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn.

Xem xét xử lý hồ sơ đã thẩm định.

Dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định cách chức.

0,5 ngày

 

Bước 3.4

Xem xét hồ sơ.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Xem xét, duyệt hồ sơ.

Dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định cách chức.

01 ngày

 

Bước 3.5

Phê duyệt.

Lãnh đạo UBND tỉnh.

Phê duyệt hồ sơ.

Quyết định cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tnh hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định cách chức.

01 ngày

 

Bước 3.6

Phát hành và chuyển trả kết quả.

Văn thư; Bộ phận Một cửa.

Phát hành và chuyển trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh hoặc văn bản trả li trường hợp không quyết định cách chức.

0,25 ngày

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 4

Trả kết quả

Văn thư/Bộ phận Một cửa.

Trả kết quả.

Quyết định cách chức chủ tịch và các thành viên hội đng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tnh hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định cách chức.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

4. Miễn nhiệm chủ tch, các thành viên hi đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện (Mã số TTHC: BLD-KHA-286335)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLD-KHA-286335-01).

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hsơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đthì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/20I8/TT- VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

9,5 ngày

 

Bước 2.1

Phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Phân công xử lý.

Hồ sơ đã tiếp nhận.

0,5 ngày

 

Bước 2.2

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ.

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm chtịch, các thành viên hội đng trường trung cp công lập trực thuộc UBND cấp tnh, Sở, UBND cấp huyện;

Hoặc Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

06 ngày

 

Bước 2.3

Thẩm định hồ sơ, xem xét ký duyệt.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Xem xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện.

Hoặc Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

01 ngày

 

Bước 2.4

Ký duyệt.

Lãnh đạo Sở.

Ký duyệt tờ trình.

Tờ trình UBND tỉnh Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện kèm dự thảo Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện.

Hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

Bước 2.5

Vào số, đóng dấu, chuyển hồ sơ liên thông.

Văn thư, Bộ phận Một cửa.

Vào số, đóng dấu; luân chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

Tờ trình UBND tỉnh Quyết định miễn nhiệm chtịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện.

Hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 3

Thẩm định, ký duyệt

 

 

 

05 ngày

 

Bước 3.1

Tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận Một cửa.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển hồ sơ đến Cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghị ban hành Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện.

0,25 ngày

 

Bước 3.2

Thẩm định hồ sơ.

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ.

Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ;

- Dự thảo Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện;

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp không quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện và nêu rõ lý do.

02 ngày

 

Bước 3.3

Xem xét hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn.

Xem xét xử lý hồ sơ đã thẩm định.

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định miễn nhiệm.

0,5 ngày

 

Bước 3.4

Xem xét hồ sơ.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Xem xét, duyệt hồ sơ.

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện hoặc văn bản trả li trường hợp không quyết định miễn nhiệm.

01 ngày

 

Bước 3.5

Phê duyệt.

Lãnh đạo UBND tỉnh.

Phê duyệt hồ sơ.

Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định miễn nhiệm.

01 ngày

 

Bước 3.6

Phát hành và chuyển trả kết quả.

Văn thư; Bộ phận Một cửa.

Phát hành và chuyển trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tnh, Sở, UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định miễn nhiệm.

0,25 ngày

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 4

Trả kết quả

Văn thư/Bộ phận Một cửa.

Trả kết quả.

Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định miễn nhiệm.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

5. Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Mã số TTHC: BLD-KHA-286336)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: BLD-KHA-286336-01).

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thc hin

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Một cửa.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhn giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

9,5 ngày

 

Bước 2.1

Phân công xử lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Phân công xử lý.

Hồ sơ đã tiếp nhận.

0,5 ngày

 

Bước 2.2

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ.

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện kèm dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện.

Hoặc Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

06 ngày

 

Bước 2.3

Thẩm định hồ sơ, xem xét ký duyệt.

Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Xem xét hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện kèm dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện.

Hoặc Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (nếu có).

01 ngày

 

Bước 2.4

Ký duyệt.

Lãnh đạo Sở.

Ký duyệt tờ trình.

Tờ trình UBND tỉnh Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện kèm dự thảo Quyết định cách chức chủ tch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện.

Hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

Bước 2.5

Vào số, đóng dấu, chuyển hồ sơ liên thông.

Văn thư, Bộ phận Một cửa.

Vào số, đóng dấu; luân chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

Tờ trình UBND tỉnh Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện;

Hoặc Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

UBND tnh

Bước 3

Thẩm định, ký duyệt

 

 

 

05 ngày

 

Bước 3.1

Tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận Một cửa.

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển hồ sơ đến Cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghị ban hành Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện.

0,25 ngày

 

Bước 3.2

Thẩm định hồ sơ.

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ.

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ;

- Dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện.

- Dự thảo văn bản trả lời trường hợp không quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện và nêu rõ lý do.

02 ngày

 

Bước 3.3

Xem xét hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn.

Xem xét xử lý hồ sơ đã thm định.

Dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định cách chức.

0,5 ngày

 

Bước 3.4

Xem xét hồ sơ.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Xem xét, duyệt hồ sơ.

Dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định cách chức.

01 ngày

 

Bước 3.5

Phê duyệt.

Lãnh đạo UBND tỉnh

Phê duyệt hồ sơ.

Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện hoặc văn bản trả li trường hợp không quyết định cách chức.

01 ngày

 

Bước 3.6

Phát hành và chuyển trả kết quả.

Văn thư; Bộ phận Một cửa.

Phát hành và chuyển trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời trường hợp không quyết định cách chức.

0,25 ngày

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 4

Trả kết quả

Văn thư/Bộ phận Một cửa.

Trả kết quả.

Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện hoặc văn bn trả lời trường hợp không quyết định cách chức.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3128/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3128/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2019
Ngày hiệu lực11/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3128/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3128/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính về Giáo dục nghề nghiệp Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3128/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính về Giáo dục nghề nghiệp Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3128/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành11/10/2019
        Ngày hiệu lực11/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3128/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính về Giáo dục nghề nghiệp Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3128/QĐ-UBND 2019 giải quyết thủ tục hành chính về Giáo dục nghề nghiệp Khánh Hòa

           • 11/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực