Quyết định 313/QĐ-HQLS

Quyết định 313/QĐ-HQLS năm 2018 về quy chế tổ chức tang lễ và tổ chức đoàn viếng đối với công chức Hải quan và thân nhân công chức Hải quan khi từ trần do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 313/QĐ-HQLS 2018 Quy chế tổ chức tang lễ đối với công chức Hải quan Lạng Sơn


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/QĐ-HQLS

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC TANG LỄ VÀ TỔ CHỨC ĐOÀN VIẾNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC HẢI QUAN VÀ THÂN NHÂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN KHI TỪ TRẦN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính Phủ về tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ - BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT- BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Quyết định số 3094/QĐ - TCHQ ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy chế tổ chức tang lễ và tổ chức đoàn viếng đối với công chức Hải quan và thân nhân công chức Hải quan khi từ trần;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức tang lễ và tổ chức đoàn viếng đối với công chức Hải quan và thân nhân công chức Hải quan của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn khi từ trần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 280/QĐ-HQLS ngày 20/5/2011 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để t/h);
- Tổng cục Hải quan (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Lưu VT, TCCB.TT
r.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Khánh Hòa

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ TỔ CHỨC ĐOÀN VIẾNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC HẢI QUAN VÀ THÂN NHÂN CỦA CÔNG CHỨC CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN KHI TỪ TRẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-HQLS ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định tổ chức lễ tang, tổ chức đoàn viếng thống nhất trong toàn Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn áp dụng đối với cán bộ, công chức, nhân viên Hải quan (gọi chung là công chức Hải quan) đương chức hoặc đã nghỉ hưu và thân nhân công chức Hải quan khi từ trần, bao gồm:

1. Công chức giữ chức vụ Lãnh đạo Cục (Theo quy định của Tổng cục Hải quan).

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo Phòng, Đội kiểm soát, Chi cục trxuống và người làm việc hợp đồng lao động thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

3. Thân nhân của công chức Hải quan, gồm: bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, vợ, chồng, con.

Điều 2. Tổ chức lễ tang, tổ chức đoàn viếng theo nghi thức của ngành Hải quan thể hiện sự quan tâm, trân trọng, chia sẻ đau thương mất mát của ngành Hải quan đối với công lao đóng góp, cống hiến của công chức Hải quan cho ngành Hải quan. Việc tổ chức lễ tang, tổ chức đoàn viếng chu đáo, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống dân tộc và nếp sống văn minh.

Không thực hiện nghi thức tổ chức lễ tang đối với các trường hợp chết do tự sát.

II. TỔ CHỨC LỄ TANG CÔNG CHỨC HẢI QUAN KHI TỪ TRẦN

A. Công chức Hải quan đương chức khi từ trần

Điều 3. Tổ chức lễ tang đối với công chức là Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

1. Do Tổng cục Hải quan tổ chức theo Quy chế ban hành tại Quyết định số 3094/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 11 năm 2010 của Tổng cục Hải quan của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn)

2. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức đoàn viếng, thành phần gồm:

- Lãnh đạo Cục do Cục trưởng hoặc 01 Phó cục trưởng làm trưởng đoàn.

- Các thành viên là Lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Cục, đại diện BCH các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Thanh niên, Cựu chiến binh)

3. Các đơn vị trực thuộc Cục: căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị mình để tổ chức Đoàn viếng hoặc gửi điện, hoa đến viếng.

Điều 4: Tổ chức lễ tang đối với công chức thuộc diện Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn quản lý (gồm công chức Lãnh đạo từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống, người làm việc theo hợp đồng lao động thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

1. Cục Hải quan tnh Lạng Sơn báo cáo Tổng cục (qua Vụ tổ chức cán bộ) biết về công chức từ trần.

2. Thành lập Ban tổ chức lễ tang: Ban tổ chức lễ tang do Cục trưởng quyết định, thành phần gồm:

- Cục trưởng hoặc Phó cục trưởng làm Trưởng ban;

- 01 Lãnh đạo Phòng (Chi cục và tương đương) có công chức từ trần làm Phó trưởng ban;

- 01 Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra làm Phó trưởng ban;

- Và các thành viên là: đại diện Lãnh đạo Văn phòng Cục, đại diện BCH Đảng ủy Cục, Đại diện BCH Công đoàn Cục, đại diện gia đình.

3. Thông báo tin buồn:

- Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra chủ trì soạn thảo: Thông báo tin buồn, thành lập đoàn lễ viếng, lễ tang, lễ truy điệu, lời điếu, lễ an táng và sau lễ táng có lời cảm ơn của Ban tổ chức lễ tang và gia đình.

- Đưa tin buồn: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và gia đình đứng tên đăng thông tin trên Báo Hải quan, Báo Lạng Sơn và đưa lên mạng nội bộ của Cục. Việc này do Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra thực hiện.

4. Nơi tổ chức lễ tang, nơi an táng, sử dụng xe trong lễ tang, bia mộ:

Do gia đình chủ động thực hiện.

5. Trang trí lễ đài, túc trực bên linh cữu:

5.1. Trang trí lễ đài:

- Lễ đài trang trí phông nền đen, trên gắn ảnh đồng chí từ trần và dòng chữ trắng in hoa “ VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC ĐỒNG CHÍ ”

- Ban thờ đặt trước và chính giữa phông, dưới lễ đài, có lư hương, gối huân chương (nếu có). Hai bên bàn thờ đặt cố định 02 vòng hoa của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và gia đình.

- Linh cữu đặt trên bệ ở chính giữa lễ đài, đầu hướng về phía ban thờ.

- Ban thờ nhỏ đặt phía dưới, có bát hương để Trưởng đoàn các đoàn đến viếng thắp hương.

5.2. Túc trực bên linh cữu: trong quá trình tiến hành tang lễ, tại phòng lễ tang có 04 công chức Hải quan mặc lễ phục Hải quan đứng túc trực 4 góc cạnh linh cữu; gia đình đứng bên trái phòng lễ tang (theo hướng nhìn lên lễ đài) hoặc tùy theo phong tục địa phương.

Ban Tổ chức lễ tang triệu tập Đội phục vụ lễ tang từ 12 - 16 công chức nam lấy từ Đội tiêu binh của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, mặc lễ phục Hải quan để làm nhiệm vụ túc trực bên linh cữu và đưa vòng hoa các đoàn vào viếng.

5.3. Chuẩn bị sổ tang để Trưởng đoàn các đoàn viếng xong ghi sổ tang.

6. Lviếng:

- Ban tổ chức lễ tang sắp xếp, hướng dẫn các đoàn vào viếng.

- Khi viếng, các đoàn đi theo đội hình: 02 công chức mặc lễ phục Hải quan đưa vòng hoa đi đầu, tiếp theo là Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn viếng đi theo 2 hàng dọc.

Viếng xong, Trưởng đoàn ghi sổ tang.

7. Ltruy điệu:

7.1 Thành phần dự lễ truy điệu, gồm: Ban tổ chức lễ tang; Đoàn viếng của Cục; cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; đại diện chính quyền địa phương quê hương hoặc nơi cư trú của công chức từ trn và gia đình.

7.2 Vị trí các đoàn dự lễ truy điệu

Tùy theo phong tục, tập quán của từng địa phương, do Ban tổ chức lễ tang quy định

7.3 Chương trình truy điệu:

- Đại diện Ban tổ chức lễ tang tuyên bmở đầu lễ truy điệu;

- Đồng chí trưởng Ban tổ chức lễ tang đọc lời điếu;

- Sau khi đọc xong lời điếu, đồng chí Trưởng ban tổ chức lễ tang hô “phút mặc niệm bắt đầu”.

- Đại diện gia đình có lời phát biểu.

8. L đưa tang:

Thành phần dự lễ đưa tang như thành phần dự lễ truy điệu đã quy định ở trên.

Khi chuyển linh cữu lên xe tang và từ xe tang vào phần mộ, các thành viên Ban Tổ chức lễ tang, các đoàn và gia đình đi phía sau linh cữu.

Đội tiêu binh, công chức Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ di chuyển linh cữu, hoa ra xe tang và từ xe tang vào phần mộ.

9. Lễ hạ huyệt

- Sau khi linh cữu được di chuyển vào vị trí phần mộ, Trưởng ban tổ chức lễ tang tuyên bố lễ hạ huyệt.

- Đội phục vụ của Ban quản lý nghĩa trang, Đội phục vụ lễ tang của Hải quan làm nhiệm vụ hạ huyệt.

- Ban tổ chức lễ tang, các đoàn và gia đình bỏ nắm đất đầu tiên và đi quanh phần mộ vĩnh biệt lần cuối.

- Đội phục vụ của Ban quản lý nghĩa trang tiếp tục hoàn chỉnh phần mộ.

10. Trong trường hợp khi công chức từ trần, gia đình công chức tự tổ chức lễ tang thì Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức đoàn viếng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế này và hỗ trợ cử công chức túc trực gia đình trong thời gian tổ chức tang lễ.

B. Công chức Hải quan đã nghỉ hưu khi từ trần:

Điều 5: Đối với công chức nguyên là Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

1. Tổ chức lễ tang theo Quy chế ban hành tại Quyết định số 3094/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 11 năm 2010 của Tổng cục Hải quan.

2. Khi có Lãnh đạo Cục đã nghỉ hưu từ trần: gia đình Lãnh đạo Cục thông báo ngay cho:

- Cấp ủy hoặc chính quyền nơi cư trú;

- Ban liên lạc hưu trí mà công chức tham gia;

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (qua Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra) để báo cáo Tổng cục Hải quan.

Trong trường hợp Tổng cục Hải quan chủ trì tổ chức lễ tang đối với Lãnh đạo Cục đã nghỉ hưu thì Ban tổ chức lễ tang, bổ sung thêm thành viên là đại diện chính quyền địa phương và đại diện Ban liên lạc hưu trí Hải quan (nếu có) - nơi Lãnh đạo Cục nghỉ hưu cư trú.

3. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban tổ chức lễ tang của Tổng cục để đưa tin buồn trên Báo Nhân dân, Báo Hải quan và đưa lên mạng nội bộ ngành Hải quan.

4. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức đoàn viếng, thành phần gồm:

- Lãnh đạo Cục do Cục trưởng hoặc 01 Phó cục trưởng làm trưởng đoàn.

- Và các thành viên là Lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Cục, đại diện BCH các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Thanh niên, Cựu chiến binh).

5. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục: căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị mình để tổ chức Đoàn viếng hoặc gửi điện, hoa đến viếng.

Điều 6: Đối với công chức thuộc diện Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn quản lý (gồm công chức Lãnh đạo từ trưởng phòng và tương đương trở xuống, người làm việc theo hợp đồng lao động thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn).

1. Công chức nghỉ hưu khi từ trần: Gia đình công chức đó thông báo ngay cho: cấp ủy hoặc chính quyền nơi cư trú; ban liên lạc hưu trí mà công chức tham gia; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

2. Lễ tang đối với công chức đã nghỉ hưu chủ yếu do cấp ủy, chính quyền địa phương (nơi công chức nghỉ hưu cư trú) chtrì tổ chức theo Quy chế của địa phương, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm phối hợp:

- Cung cấp thông tin về cán bộ cho Ban tổ chức lễ tang dự tho lời điếu. Việc này do Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra thực hiện.

- Tham gia Ban tổ chức lễ tang của cấp ủy hoặc chính quyền địa phương là: đại diện Lãnh đạo Cục hoặc Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra.

- Văn phòng Cục thực hiện việc đưa tin về lễ tang cán bộ nghỉ hưu từ trần trên Báo Hải quan, Báo Lạng Sơn, mạng nội bộ của Cục.

3. Trong trường hợp Cục Hải quan tỉnh Lạng Scm chủ trì tổ chức lễ tang đối với công chức đã nghỉ hưu thì thực hiện như lễ tang đối với công chức đương chức theo quy định tại khoản 3,4,5,6,7,8,9, Điều 4 của Quy chế này. Riêng Ban tổ chức lễ tang bổ sung thêm thành viên là đại diện chính quyền địa phương và đại diện Ban liên lạc hưu trí Hải quan (nếu có) - nơi công chức nghỉ hưu cư trú.

III. TỔ CHỨC ĐOÀN VIẾNG LỄ TANG

Điều 7: Đoàn viếng lễ tang công chức Hải quan (đương chức hoặc đã nghỉ hưu) khi từ trần.

1. Đối với công chức giữ chức vụ Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn khi từ trần: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức đoàn viếng, thành phần như quy định tại khoản 1 điều 3 của Quy chế này.

2. Đối với công chức gồm Lãnh đạo từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống, người làm việc theo hợp đồng lao động thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức đoàn viếng, thành phần gồm:

- Cục trưởng hoặc Phó cục trưởng làm trưởng đoàn;

- Các thành viên là: Lãnh đạo Phòng (Chi cục, Đội kiểm soát Hải quan, Hải quan Trạm KSLN Dốc Quýt) có công chức từ trần, đại diện lãnh đạo: Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra, Văn phòng Cục; Đại diện Đảng ủy Cục (nếu công chức từ trần là đảng viên); Đại diện các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Thành niên, Cựu chiến binh của Cục.

3. Vòng hoa đoàn viếng của Cục: trên vòng hoa có gắn dải băng tang màu đen và trên băng tang in dòng chữ in hoa (màu trắng): dòng trên “CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN”, dòng dưới “KÍNH VIẾNG”.

4. Trường hợp địa điểm nơi tổ chức lễ tang công chức từ trần xa, thời gian gấp, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn sẽ căn cứ tình hình thực tế, đối tượng cụ thể để tổ chức Đoàn viếng công chức và cách thức thực hiện cho phù hợp

Điều 8: Đoàn viếng lễ tang thân nhân công chức và người lao động Hải quan (bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con) khi từ trần

1. Thân nhân của Lãnh đạo Cục; Trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức đoàn viếng, thành phần gồm:

- Lãnh đạo Cục làm trưởng đoàn;

- Các thành viên là đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, đại din lãnh đạo các tổ chức quần chúng thuộc Cục.

* Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục tổ chức Đoàn viếng riêng hoặc gửi điện, hoa đến viếng.

2. Thân nhân của công chức Lãnh đạo từ Tổ, Đội, công chức thừa hành và người lao động theo hợp đồng từ trần: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức đoàn viếng, thành phần gồm:

- Lãnh đạo Cục hoặc ủy quyền cho Chánh văn phòng; Chủ tịch công đoàn cơ sở Cục; Người đứng đầu đơn vị có thân nhân của công chức Hải quan từ trần làm trưởng đoàn;

- Các thành viên là đại diện các đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, các tổ chức quần chúng.

3. Trường hợp địa điểm nơi tổ chức lễ tang thân nhân của công chức từ Lãnh đạo cấp Phòng và tương đương trở xuống từ trần ở ngoài địa bàn thành phố Lạng Sơn, thời gian gấp, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức đoàn viếng và cách thức thực hiện cho phù hợp.

* Các đơn vị trực thuộc Cục: căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị mình để tổ chức Đoàn viếng hoặc gửi điện hoa đến viếng.

4. Vòng hoa đoàn viếng của Cục Hải quan tính Lạng Sơn đối với lễ tang thân nhân công chức Hải quan như quy định tại điểm 3, Điều 7 Quy chế này.

* Lãnh đạo đơn vị của công chức có thân nhân từ trần chủ động phân công nhân lực hỗ trợ tổ chức tang lễ (nếu thân nhân của công chức từ trần có đề nghị).

IV. CHI PHÍ CHO TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9: Chi phí tổ chức lễ tang, tổ chức đoàn viếng:

Thực hiện theo quy định tại Quy chế ban hành tại Quyết định số 3094/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 11 năm 2010 của Tổng cục Hải quan.

Điều 10: Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này được phổ biến đến công chức, người làm việc theo hợp đồng lao động trong toàn Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để mọi người được biết, thực hiện.

2. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đội tiêu binh (từ 12 đến 16 người) để phục vụ lễ tang khi có công chức trong đơn vị mình từ trần.

3. Khi công chức Hải quan (đương chức hay đã nghỉ hưu), thân nhân của công chức Hải quan từ trần thì các đơn vị căn cứ vào đối tượng cụ thể, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra để tổ chức lễ tang, tổ chức đoàn viếng theo quy định của Quy chế này.

4. Văn phòng Cục chịu trách nhiệm đặt vòng hoa, lễ, tiền phúng viếng, bố trí phương tiện để phục vụ cho Đoàn lễ viếng; Phòng Tài vụ - Quản trị có trách nhiệm thanh toán theo quy định.

5. Cán bộ, công chức được cử tham gia phục vụ tang lễ và đoàn đi viếng tang lễ mặc trang phục ngành Hải quan theo quy định của ngành.

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (qua Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra) để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho hoàn thiện./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 313/QĐ-HQLS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu313/QĐ-HQLS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2018
Ngày hiệu lực23/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 313/QĐ-HQLS

Lược đồ Quyết định 313/QĐ-HQLS 2018 Quy chế tổ chức tang lễ đối với công chức Hải quan Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 313/QĐ-HQLS 2018 Quy chế tổ chức tang lễ đối với công chức Hải quan Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu313/QĐ-HQLS
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHoàng Khánh Hòa
        Ngày ban hành23/03/2018
        Ngày hiệu lực23/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 313/QĐ-HQLS 2018 Quy chế tổ chức tang lễ đối với công chức Hải quan Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 313/QĐ-HQLS 2018 Quy chế tổ chức tang lễ đối với công chức Hải quan Lạng Sơn

            • 23/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực