Quyết định 313/QĐ-UBND

Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 313/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 09 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát các thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 107/SNN-VP ngày 14/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính đã được công bố, bao gồm:

- 01 thủ tục hành chính có số hồ sơ thủ tục hành chính T-HBI-140028-TT trong lĩnh vực Nông nghiệp tại Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật tại Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật tại Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 Của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

1

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

2

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

5

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Bảo vệ thực vật

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

Lĩnh vực thủy sản

 

 

1

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

3

Cấp Giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

4

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

5

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

6

Cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

II

Thủ tục hành chính cấp xã

1

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Ủy ban nhân dân cấp xã

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 313/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu313/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2017
Ngày hiệu lực09/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 313/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 313/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Hòa Bình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 313/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Hòa Bình
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu313/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
    Người kýNguyễn Văn Quang
    Ngày ban hành09/03/2017
    Ngày hiệu lực09/03/2017
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 313/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Hòa Bình

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 313/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp Hòa Bình

        • 09/03/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 09/03/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực