Quyết định 313/QĐ-UBND

Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 51/2013/QĐ-UBND về quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 313/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch Quảng Ngãi 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 313/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2013/QĐ-UBND NGÀY 18/11/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn c Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Nhà ở ny 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 95/TTr-STP ngày 08/9/2015 và kết luận tại cuộc họp tập thể UBND tỉnh ngày 21/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định s51/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Việc công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo việc công chứng, chứng thực theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ngãi;
- Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, các Phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NClmc693.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 313/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 313/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/09/2015
Ngày hiệu lực 22/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 313/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 313/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch Quảng Ngãi 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 313/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch Quảng Ngãi 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 313/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Lê Viết Chữ
Ngày ban hành 22/09/2015
Ngày hiệu lực 22/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 313/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch Quảng Ngãi 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 313/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch Quảng Ngãi 2015

  • 22/09/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/09/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực