Quyết định 3134/QĐ-UBND

Quyết định 3134/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3134/QĐ-UBND 2019 điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ Thanh Hóa


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3134/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐIỂM ĐEN, ĐIỂM TIỀM ẨN TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2228/SGTVT-QLGT ngày 19/6/2019 về việc tham mưu ban hành kế hoạch xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4525/SKHĐT-CNDV ngày 26/7/2019 về việc xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm 57 điểm đen và 98 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, cụ thể như sau:

- Quốc lộ: Dự kiến 45 điểm đen, 49 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

- Đường tỉnh: Dự kiến 6 điểm đen, 47 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

- Đường huyện: Dự kiến 6 điểm đen, 2 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. S Giao thông vận tải chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để sớm bố trí nguồn kinh phí Trung ương đầu tư xử lý các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các quốc lộ theo quy định.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bố trí nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, nguồn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông hàng năm để xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường do địa phương quản lý.

3. Trong khi chưa đầu tư xử lý các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; giao Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi sơn và các KCN, Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trên cơ schức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi sơn và các KCN; Chtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông Vận tải; (để b/c)
- Tổng cục ĐBVN; (để b/c)
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để b/c)
- Cục Quản lý đường bộ II (để p/h);
- Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ DỰ KIẾN XỬ LÝ ĐIỂM ĐEN, ĐIỂM TIỀM ẨN TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kè
m theo Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt

Vị trí

Sơ bộ tình trạng tai nạn giao thông trong 12 tháng

Phương án xử lý sơ bộ

Dự kiến kinh phí xử

Ghi chú

Phân loại đim

Số vụ

Sngười chết

Số bị thương

Tình trạng, nguyên nhân tai nạn

Tổng kinh phí

Trong đó

Đim đen TNGT

Điểm tiềm n

Vốn trung ương

Vn tnh

Vốn huyện

Kinh phí

GPMT (nếu có)

 

TỔNG CỘNG

57

98

 

 

 

 

 

387.000

247.000

54.600

9.000

76.400

 

A

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỀ XUẤT

55

94

 

 

 

 

 

372.000

238.000

50.000

9.000

75.000

 

I

QUỐC LỘ

43

46

 

 

 

 

 

287.000

238.000

0

0

49.000

 

1

Quốc lộ 1

14

11

 

 

 

 

 

78.000

64.000

0

0

14.000

 

-

Km301+200 - Km301+550 QL 1, huyn Trung

x

 

3

1

1

Là đoạn có ngã tư giao nhau với Quốc lộ 217 và đường ngang dân sinh và đường st, lưu lưng phương tin tham gia giao thông lớn, thường xuyên xảy ra va chạm giao thông. Hin nay Bộ GTVT đang xây dng cầu vượt. Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao lớn

Lắp đặt đèn cảnh báo nháy vàng dạng cn vươn trên tuyến Quốc lộ 1. Bố trí vạch sơn ggiảm tốc trên đường nhánh, bố trí hệ thống bin báo đầy đủ

400

400

 

 

 

Cục QLĐB II đề xuất trong KHBT QL 2020

-

Km302+820 QL 1, huyn Hà Trung

x

 

2

1

1

Đây là nút giao ngã tư giữa QL 1 với đường vào khu dân cư, khu chợ Đò Lèn (trái tuyến) và Cm di tích cầu Đò Lèn (Phi tuyến). Tại khu vc nút giao nhà dân sống sát đường, nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán dọc hai bên nút giao. Nm trong khu vực đông dân cư của Thị trn Đò Lèn, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực

Lắp đặt đèn cảnh báo nháy vàng dạng cần vươn trên tuyến Quốc lộ 1 và đường nhánh. Hạ thấp lưới chống chói 2 đầu điểm mở GPC giữa. Bố trí vạch sơn gờ giảm tốc  trên đường nhánh, bố trí hệ thống biển báo đầy đủ.

600

600

 

 

 

Đãtrong KHBT QL 2019

-

Km307+550 QL 1 ti Quán Dc, xã Triu Lộc, huyn Hậu Lộc

x

 

4

3

1

Nút giao gia Đường tỉnh 526B, QL 1 và đim giao ct với đường st Bc Nam (tại Km158+00) có gác chn, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua nút lớn

Nghiên cứu cải to, mrộng nút giao, lắp hệ thống đèn tín hiệu điều khin giao thông

8.000

5.000

 

 

3.000

 

-

Km315+250 QL 1, xã Hong Quý, huyn Hong Hóa

x

 

2

3

6

Nút giao Ngã tư lệch, gia đường dân sinh vào làng với QL.1 (bên trái có đường st Bc - Nam chy song song với QL.1). Đon tuyến thng, dân cư đông đúc. Khoảng m di phân cách gia QL.1 tại nút rộng 21m. Các phương tiện đi từ đường nhánh ra QL.1 bhạn chế tầm nhìn do nhà dân đông đúc xây dựng sát đường. Nguyên nhân: do người điều khiển ô tô khi sang đường không chú ý quan sát. Lưu lượng người và phương tin tham gia giao thông qua khu vực nút giao lớn

Lắp đặt đèn cảnh báo nháy vàng dạng cn vươn trên các nhánh ca nút giao. Tháo dmỗi đầu khoảng m di phân cách gia 01 đốt di phân cách giữa QL.1 đcác phương tiện khi r xe ra, vào đường nhánh được thuận lợi hơn. Sơn gờ gim tc trên đường nhánh. Lắp bin STOP trên đường nhánh giao QL.1. Di dời bin báo hn chế tc độ 50Km/h từ vị trí hiện tại (phía Nam ca nút giao Km315+400) đến vị trí mới (phía Bắc ca Nút giao tại Km315+200) Lắp đặt biển báo 207 "giao nhau vi đường không ưu tiên" vtrí gần với nút giao hơn. Bổ sung bin cấm quay đầu xe trên QL.1 tại hai đầu vị trí mở dải phân cách giữa

500

500

 

 

3.000

Cục QLĐB II đề xuất trong KHBT QL 2020

-

Km323+800 QL.1, Hoằng Quang, Thành ph Thanh Hóa

x

 

6

 

6

Nút giao ngay chân cu Nguyệt Viên, tốc độ phương tiện lưu thông lớn

Nghiên cu phương án tchức giao thông hợp lý (đóng, dịch chuyn GPC, bổ sung gờ gim tốc,...)

300

300

 

 

 

 

-

Km325+450 QL.1. P.Đông Hi, Thành ph Thanh Hóa

x

 

8

1

5

Nút giao vòng xuyến vi Đi lộ Nam sông Mã, xe lưu thông trên làn chính QL.1 (đi lNguyễn Hoàng) chuyn hướng rphải về Sầm Sơn bxung đột với xe lưu thông trên làn phụ

Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông hợp lý để hạn chế xung đột trong nút (điều chỉnh bằng vạch sơn kênh hóa, gờ giảm tốc, biển báo,… hoặc điều chỉnh dải phân cách nếu cần)

300

300

 

 

 

 

-

Km325+570 QL.1 tuyến tránh Tp Thanh Hóa, P. Đông Hi, Thành phố Thanh Hóa

x

 

14

2

8

Nút giao ngã tư gồm 4 nhánh giao (Big C), tổ chức giao thông theo vòng xuyến, brộng mt đường xung quanh đảo 12m được bố trí 03 làn xe hỗn hp, mt độ người và phương tiện thông qua nút lớn, thường xảy ra nhiu vụ va chm, tai nạn giao thông.

Cải tạo, mở rộng mặt đường trong nút và các nhánh rẽ, chỉnh trang hệ thống ATGT, tách làn rẽ phải, tổ chức giao thông hợp lý.

50.000

40.000

 

 

10.000

Sở GTVT đã tham mưu Tnh báo cáo BGTVT, Tổng cục ĐBVN

-

Km330+140 QL.1 tuyến tránh Tp Thanh Hóa, P. Qung Thành, Thành ph Thanh Hóa

x

 

10

2

8

Ngã tư nút giao với đường Voi - Sm Sơn, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn, khi đèn tín hiệu giao thông bị mất điện hoặc hư hỏng thường xảy ra TNGT

Rà soát, đánh giá phương án tchức giao thông theo tín hiệu đèn, nghiên cứu phương án tổ chức giao thông khác phù hợp hơn khi cần thiết (đảo vòng xuyến,...)

3.000

3.000

 

 

 

 

-

Km330+250 QL.1. P. Qung Thnh, Thành phố Thanh Hóa

x

 

6

1

4

Nút giao ngã tư với QL.1 đường tránh Tp Thanh Hóa, đường Vành đai phía Tây, bố trí đèn tín hiệu giao thông còn bất cập

Rà soát, đánh giá phương án tổ chức giao thông theo tín hiệu đèn, nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức giao thông phù hợp.

 

 

 

 

 

 

-

Km331+100 - Km331+300 QL.1, huyn Qung Xương

x

 

3

2

5

- Đoạn tuyến nằm trong khu vực đông dân cư, hai bên tuyến đông đúc, ô tô các loại, đặc biệt là xe tải thường xuyên dừng, đỗ xe ở làn đường xe thô sơ và trên hệ thống rãnh thoát nước dọc hai bên tuyến. Trên đoạn tuyến có nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống, xăng dầu. Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao lớn.

Lắp đặt đèn cảnh báo nháy vàng dạng cần vươn trên tuyến Quốc lộ 1. Sơn gờ giảm tốc trên Quốc lộ 1. Bổ sung biển báo đi chậm trên tuyến Quốc lộ 1.

400

400

 

 

 

Đã có trong KHBT QL 2019

-

Km311+420 QL.1, xã Hong Kim, huyn Hong Hóa

x

 

4

1

2

Nút giao ngã tư giữa QL.1 với đường liên xã (Hong Kim, Hong Xuân, Hong Giang, Hong Khánh) bên phía Phải tuyến. Còn phía Trái tuyến là đường tỉnh 509 ct ngang đường sắt đi qua các xã Hong Trinh, Hoằng Lương và th trn Hậu Lc, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao lớn

B sung đèn tín hiệu điều khiển giao thông. Sơn gờ giảm tốc trên đường nhánh

2.500

2.500

 

 

 

Đã có trong KHBT QL 2019

-

Km342+900 - Km343+100 QL.1, huyện Quảng Xương

x

 

3

4

9

Đoạn tuyến nằm ngoài khu vực đông dân cư, đường thẳng. Về phía Nam đoạn tuyến tại Km343+200 có độ dốc dọc 7-8% so với tại Km343+050. Trên đoạn tuyến có điểm mở PGC giữa Km342+113 - Km343+039 (L=39m), có biển quay đầu xe. Tại nút giao ngã ba về phía Trái tuyến tại Km343+015 (T) có Đường tỉnh lộ 511 (T) (ngã ba Môi đi núi Chẹt dài 14 km) có bề rộng mặt đường Bm=9.00m; nền đường Bn=11m; Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao lớn.

Lắp đặt đèn cảnh báo nháy vàng dạng cần vươn trên tuyến Quốc lộ 1 và đường nhánh (Tỉnh lộ 511). Bố trí vạch sơn gờ giảm tốc trên đường nhánh, bố trí hệ thống biển báo đầy đủ.

500

500

 

 

 

Đã có trong KHBT QL 2019

-

Km351+700 - Km351+800 QL.1, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia

x

 

6

1

3

Điểm mở giải phân cách rộng, dân cư đông đúc, lưu lượng người qua lại ngã tư lớn

Đề xuất thu hẹp giải phân cách qua đường, lắp đặt mới đèn tín hiệu thay thế đèn cảnh báo chớp

2.300

2.300

 

 

 

 

-

Km372 QL.1, huyện Tĩnh Gia

x

 

5

2

 

Nút giao ngã tư với Đường Đông Tây 2, mật độ người và phương tiện thông qua nút lớn

Tăng cường công tác sơn sửa, bổ sung hệ thống ATGT như vạch sơn, gờ giảm tốc, biển báo, đèn vàng cảnh báo… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn, đồng thời nghiên cứu phương án cải tạo, tổ chức giao thông phù hợp (theo đảo vòng xuyến, đèn tín hiệu điều khiển giao thông…).

4.000

3.000

 

1.000

 

 

-

Km291+010 - Km291+050 QL.1

 

x

 

 

 

Tại nút giao có nhiều cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư (Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Bỉm Sơn, Chi cục Thuế Bỉm Sơn, Bến xe bỉm sơn…) và có điểm mở giải phân cách giữa từ Km291+010 -:- Km291+050 (L=40m) có biển quay đầu xe, là nơi tập trung xe ra vào cũng như quay đầu xe trước Cổng bến xe Bỉm Sơn, mặt khác cách vị trí điểm mở giải phân cách giữa 70m là ngã tư Bỉm Sơn có bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông, nên trong thời gian gần đây xuất hiện tình trạng ùn, ứ cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao phạm vi từ Cầu Vượt Bỉm Sơn đến ngã tư Bỉm Sơn.

Rà soát, nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp, đảm bảo ATGT (đóng điểm mở GPC giữa/và bổ sung lưới chống chói,…)

400

400

 

 

 

 

-

Km298+100 - Km298+650 QL.1, huyện Hà Trung

 

x

3

 

3

Là ngã ba giao nhau với đường Quốc lộ 1 cũ, đoạn tuyến nằm trong khu vực đông dân cư, và trung tâm hành chính của Huyện Hà Trung, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao lớn.

Lắp đặt đèn cảnh báo nháy vàng dạng cần vươn trên tuyến Quốc lộ 1 và đường nhánh. Bổ sung GPC giữa về phía Nam (kéo dài thêm 40m về phía bắc) và bổ sung lưới chống chói, hạ thấp 2 đầu lưới chống chói. Sửa chữa 15m rãnh dọc bị hư hỏng và hạ thấp 20m rãnh thoát nước dọc. Bố trí vạch sơn gờ giảm tốc trên đường nhánh, bố trí hệ thống biển báo đầy đủ.

400

400

 

 

 

Cục QLĐB II đề xuất trong  KHBT QL 2020

-

Km299+100 - Km299+400 QL.1, huyn Hà Trung

 

x

 

 

 

Nút giao ngã 5 có dân cư hai bên đông đúc, nhà dân sát mặt đường, nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán. Có nhiều đường ngang dọc tuyến

Lp đt đèn cảnh báo nháy vàng dạng cần vươn trên tuyến QL.1. Bố trí vạch sơn gờ giảm tốc trên đường nhánh, bố trí hệ thống biển báo đầy đủ.

500

500

 

 

 

 

-

Km300+120 - Km300+400 QL.1, huyn Hà Trung

 

x

1

 

1

Ti Km300+120 là nút giao Ngã tư giữa đường tỉnh 508 và đường sắt, đường vào đường huyện giao với QL.1, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao lớn.

Lp đt đèn cảnh báo nháy vàng dạng cần vươn trên tuyến QL.1. Bố trí vạch sơn gờ giảm tốc trên đường nhánh, bố trí hệ thống biển báo đầy đủ.

500

500

 

 

 

 

-

Km311+120 QL.1, Xã Hoằng Trung, huyện Hong Hóa

 

x

2

1

 

Nút giao Ngã ba gia đường huyện (bên phi tuyến) giao với QL.1. Khong m di phân cách giữa QL.1 tại nút rộng 24m. Nút giao nm trong đoạn đường cong (bng đường cong phía trái tuyến) QL.1, các phương tiện đi theo hướng Nam Bc bị hn chế tầm nhìn do lưới chng chói đon phía Nam vị trí mở dải phân cách. Dân cư hai bên tuyến đông đúc. Cao độ trên đường nhánh thấp hơn QL.1, độ dốc dc đường nhánh tương đối lớn. Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao lớn

Lp đặt đèn cnh báo nháy vàng dng cần vươn trên các nhánh của nút giao. Sơn g gim tốc trên đường nhánh. Lp bin STOP trên đường nhánh giao với QL.1. Sơn li vch sơn bị mờ khu vực nút giao. Hạ thấp tấm lưới chống chói trên dải phân cách gia của QL.1 (đoạn phía Bc ca nút giao) một đoạn dài khoảng 15-20m để đảm bo tầm nhìn cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến hướng Nam- Bắc. Bổ sung biển cm quay đầu xe trên QL.1 tại hai đầu vị trí mdải phân cách giữa.

500

500

 

 

 

Cục QLĐB II đề xuất trong KHBT QL 2020

-

Km317+600 - Km317+800 QL.1, xã Hoằng Cát, huyn Hong Hóa

 

x

1

 

1

Đim m gii phân cách nm gn dốc cu, xung đột với tuyến đường nhánh

Di chuyển điểm mở gii phân cách v phía Hà Nội đảm bảo chiều dài an toàn, sơn g, vạch dẫn hướng, đèn chớp cảnh báo chú ý quan sát

600

600

 

 

 

 

-

Km322+400 - Km322+600 QL.1, xã Hoằng Thnh, huyện Hong Hóa

 

x

2

1

1

Giải phân cách, nút giao nm trên đường cong, khó khăn quan sát khi điều khin phương tiện

Mrộng tầm nhìn, bsung hệ thống ATGT như cm biển báo, sơn kẻ đường, sơn g, vch dẫn hướng, đèn chớp cnh báo chú ý quan sát

500

500

 

 

 

 

-

Km337+650 QL.1, huyện Qung Xương

 

x

2

 

1

Đây là nút giao ngã ba giữa QL.1 với đường tỉnh lộ 504 (phải tuyến), có điểm mGPC giữa rộng 45m. Đon tuyến nằm ngoài khu vc đông dân cư, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, nên hay xy ra va qut và tai nạn. Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao lớn.

Bố trí đèn cảnh báo năng lượng mặt trời loại cần vươn. Bố trí hệ thống sơn gờ giảm tốc tại đường nhánh.

600

600

 

 

 

Cục QLĐB II đề xuất trong KHBT QL 2020

-

Km341+400 - Km341+700 QL.1, huyện Qung Xương

 

x

1

3

4

Trên đoạn tuyến vị trí điểm mGPC giữa Km341+500 (L=25m) có bin quay đầu xe. Do v trí m gii phân cách giữa đặt lệch. Nguyên nhân: Do vị trí điểm m gii phân cách giữa đặt lệch nên các xe đi từ Nam ra Bc hay đi ngược chiều (đặc biệt là xe máy) nên hay xảy ra va quệt và tai nạn

Đóng điểm mở GPC giữa/và bổ sung lưới chng chói. Bố trí hệ thống sơn g gim tốc tại đường nhánh

300

300

 

 

 

Cục QLĐB II đề xuất trong KHBT QL 2020

-

Km344+800 - Km347+700 QL.1, huyn Quảng Xương

 

x

1

2

1

Dân cư hai bên tuyến đông đúc, nhà dân ở sát mặt đường. Có nhiều đường ngang dọc tuyến. Đoạn tuyến nằm ngoài khu vực đông dân cư.

Lắp đặt biển 2 biển R.420 “bt đu khu đông dân cư” ti Km344+850 (Phi tuyến) và Km347+700 (Trái tuyến) và 2 biển R.421 “Hết khu đông dân cư” tại Km344+850 (Trái tuyến) và Km347+700 (Phi tuyến). B sung sơn ggiảm tốc.

400

400

 

 

 

Cục QLĐB II đề xuất trong KHBT QL 2020

-

Km324+450 QL.1, P. Điện Biên, thành ph Thanh Hóa

 

x

 

 

 

Nút giao ngã tư gia QL.1 (đường Trn Phú) ven đường Triệu Quc Đạt, thuc phm vi trung tâm thành phố, là nơi tập trung các cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại VinCom....mật độ người và phương tiện giao thông qua nút lớn, nhất là dòng xe lưu thông trên QL.1 gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT

Nghiên cứu đóng GPC gia

500

500

 

 

 

 

2

Quốc lộ 10

x

 

 

 

 

 

 

45.000

40.000

0

0

5.000

 

-

Km214+500 - Km218+250 QL 10, xã Mỹ Lộc, Vân Lộc, Thun Lộc, huyện Hậu Lộc

x

 

6

2

4

Hin nay nhiều vị trí trên mặt đường đã bị xuống cp, đon tuyến là khu vc tp trung đông dân cư, nhà dân sng dọc sát hai bên đường, có nhiều cơ quan trưng học, nhiều đường ngang giao ct. Trên đon tuyến có 7 đường cong cua ti Km215+000, Km215+780, Km216+380, Km217+250, Km217+700, Km217+950, Km218+550 với bán kính cong trong khong t R10m đến R50m. Đặc biệt có đường cong có tm nhìn vượt xe <40m. Nguyên nhân: Do đon tuyến đông dân cư, có nhiều đường cong bán kính nh, tầm nhìn b che khut bởi nhà dân, nhiều đường ngang t ngõ xóm giao ct QL. 10, nhà dân sống sát đường, các phương tin lưu thông vi tốc độ lớn, gặp các đoạn đường cong cua thường xuyên xung đột giao thông với xe đi ngược chiều và xe đi từ các đường nhánh ra QL.10

Cải nn tuyến đoạn tuyến ra ngoài khu vc dân cư đm bo yếu tkỹ thuật của tuyến đường với mặt ct ngang đường cp IV đồng bằng nn 9m mt 8m bằng bê tông nha 1 lớp dày 7cm

33.000

28.000

 

 

5.000

Cục QLĐB II đề xuất trong KHBT QL 2020

-

Km220+133 - Km220+433 QL 10, xã Hong Xuyên, huyn Hong Hóa

 

x

 

2

2

 

Phm vi đoạn tuyến có mt đường b tht hẹp hai đầu (quy mô đường cp III về cp V), tầm nhìn bị hạn chế

Nâng cp, mrộng đoạn tuyến bị thu hp, đất quy mô đường cấp III ĐB (dài khong 300m)

12.000

12.000

 

 

 

 

3

Quốc lộ 15

1

 

 

 

 

 

 

39.000

39.000

0

0

0

 

-

Km105+400 - Km 107+200 QL 15, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lc

x

 

4

2

3

Đon tuyến có nhiu đường cong bán kính nhliên tiếp nhau, tầm nhìn hn chế, mặt đường xung cp nhưng chưa được sa chữa ln do đang nm trong dự án Nâng cp, cải to QL.15 (hiện mới thi công đon qua thị trn Quan Hóa)

Tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, sa chữa nhỏ mặt đường, phát quang tầm nhìn, sơn sa hệ thng cọc tiêu, bin báo....đ nâng cao điều kiện khai thác, theo dõi và đề xuất b sung đèn chiếu sáng, cải tạo, mrộng tầm nhìn, bán kính cong, nn mặt đường trong dự án Nâng cấp, cải tạo QL 15

39.000

39.000

 

 

 

 

4

Quốc lộ 15C

 

1

 

 

 

 

 

500

500

0

0

0

 

-

Km89+600 - Km90 QL 15C, xã Pù Nhi, huyn Mường Lát

 

x

2

0

2

Nút giao ngã ba với đường Pù Nhi - Mường Chanh, đoạn tuyến có bán kính nhỏ, dốc dọc lớn, dân cư đông đúc dọc hai bên đường, hạn chế tm nhìn nên khi gp tình huống bất ngkhó kịp thời x.

Do đa hình min núi khó khăn, phc tp nên nghiên cứu bsung hệ thống an toàn giao thông như đèn cnh báo nháy vàng, ggiảm tốc, sơn vch kẻ đường, biển báo....; theo dõi, đánh giá kết quả.

500

500

 

 

 

 

5

Quốc lộ 45

10

2

 

 

 

 

 

56.800

38.300

0

0

18.500

 

-

Km40+600 - Km 41+900, xã Yên Trưng, huyện Yên Định

x

 

5

 

3

Đoan tuyến thường xảy ra tai nạn giao thông vào ban đêm do đây là khu vực tập trung đông dân cư, nhiều v trí đường giao ct, chưa có hệ thng đèn chiếu sáng nên tầm nhìn ca lái xe b hn chế

Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dc tuyến đường

5.500

5.000

 

 

500

 

-

Km46+100 - Km47+200 QL45, xã Định Liên, huyện Yên Định

x

 

10

2

13

Đoạn đường này nm trong đon đường cong bán kính nhỏ, mặt đường rộng 5,5 m có nhiu ngã 3 và ngã tư, khuất tầm nhìn, lưu lượng người và phương tin tham gia giao thông lớn, thưng xuyên xảy ra va chạm giao thông.

Nn tuyến cải tạo bình điện tuyến đường, theo Quy mô tuyến Bn=9m, Bm=8m để nối vào tuyến đường của địa phương đang thi công sni vào QL.45 tại Km46+100

25.000

10.000

 

 

15.000

Đã có trong KHBT QL 2019

-

Km59+150 QL45, xã Thiu Phú, huyện Thiệu Hóa

x

 

4

1

3

Ngã ba giao với ĐT 516C có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông là điểm cong cua, khut tầm nhìn, hệ thống cảnh báo hn chế, vạch sơn kẻ đường bị mờ…

Bổ sung đèn cnh báo nháy vàng, g gim tốc, bin báo.

400

400

 

 

 

 

-

Km59+600 - Km59+900 QL.45. xã Thiệu Phú và TT Vn Hà, huyn Thiu Hóa

x

 

10

2

10

Mặt đường rộng, đoạn đường cong tm nhìn hn chế, là đon đường qua khu vực đông dân cư các phương tiện ô tô, mô tô chy tc độ nhanh, vượt u, ln phn đường là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

- Lắp đèn tín hiệu điều khiển giao thông ti Km59+900 (ngã tư Công an huyện)

- Bổ sung g gim tốc, sơn vạch kẻ đường, bin báo.

2.500

2.500

 

 

 

 

-

Km60+480 QL45 TT Vạn Hà, huyện Thiu Hóa

x

 

5

 

2

Ngã tư Thtrấn Vn Hà, mật độ phương tin tham gia giao thông đông, hệ thống cnh báo hạn chế, vch sơn kẻ đường bmờ

Bổ sung đèn cảnh báo nháy vàng có cần vươn, ggiảm tốc, bin báo

400

400

 

 

 

 

-

Km61+800 - Km62+700 QL.45, xã Thiu Đô, huyện Thiệu Hóa

x

 

11

4

8

Đoạn t ngã tư giao với ĐT.502 đến qua cầu Np, mt độ phương tiện tham gia giao thông đông, hthống cnh báo hn chế, vch sơn kẻ đường bị mờ…

Bổ sung đèn cảnh báo nháy vàng có cần vươn, ggiảm tốc, sơn vạch kẻ đường, bin báo.

1.500

1.500

 

 

 

 

-

Km70+950 QL45, thị trấn Rừng Thông, huyn Đông Sơn

x

 

3

1

2

Nút giao ngã ba với đường Nguyễn Mộng Tuân (có di phân cách giữa), Th trn Rng Thông, mật độ dân cư lớn, quanh khu vc tp trung các cơ quan, công s, phương tiện tham gia giao thông qua nút lớn.

Tăng cường công tác sơn sa, bsung hệ thống ATGT như vạch sơn, gờ gim tc, biển báo, đèn vàng cảnh báo... để nâng cao điều kin khai thác an toàn, đồng thời nghn cứu phương án tchức giao thông phù hp (thu ngn chiu dài di phân cách giữa để mrộng tầm nhìn, bán kính cong; lắp đèn tín hiệu điều khin giao thông,…)

1.500

1.500

 

 

 

SGTVT đã tham mưu Tnh báo cáo Tổng cục ĐBVN

-

Km72+400 QL 45, thành phố Thanh Hóa

x

 

5

 

3

Hiện nay nút giao có lưu lưng phương tiện thông quá lớn và tăng cao trong giờ vào ca tan tầm, các dịp L, Tết, đặc biệt là trên trục QL 45 chiều t thành phố Thanh Hóa đi các huyện phía Tây của tnh và ngược li, xảy ra tình trạng ùn ứ, tiềm n nguy cơ tai nạn giao thông. Nguyên nhân: Chiều rộng mặt đường QL 45 quá hẹp so với lưu lượng xe thc tế, phm vi nút giao nh, chưa có đảo để dẫn hướng, tầm nhìn bị che khuất do khu vực nút giao có nhiu cột đin, tường rào và khu nhà xưởng sn xuất đá ốp lát.

- Mrộng nền lề đường và 4 góc cua ca nút giao.

- B sung đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng

- Sơn gờ giảm tốc để hạn chế tốc độ

13.000

10.000

 

 

3.000

Đã có trong KHBT QL 2019

-

Km81+950 QL.45, Qung Thnh, Thành phố Thanh Hóa

x

 

24

4

12

Nút giao Ngã tư với đường Vành đai phía Tây, đầu năm 2019 nút giao đã được cải tạo mở rộng, lắp đèn chiếu sáng, lắp đảo vòng xuyến

Theo dõi, đánh giá kết qu thc hiện; đề xuất lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông khi tình hình trt tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp.

 

 

 

 

 

 

-

Km92+850 - Km94+700 QL45, huyện Nông Cng

 

x

 

6

1

5

Đoạn đường này nằm trong khu vực đông dân cư có nhiều ngã 3 và ngã, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, thường xuyên xy ra va chạm giao thông

- Bổ sung đèn điện chiếu sáng.

- Sơn ggiảm tốc để hạn chế tốc độ

 

4.000

 

4.000

 

 

 

 

Cục QLĐB II đề xuất trong KHBT QL 2020

-

Km39+950 QL.45, Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc

 

x

 

 

 

Phạm vi đoạn tuyến đường cong nm, tầm nhìn bị hạn chế

Sơn sa, bổ sung vạch sơn kẻ đường, g gim tc, bin báo,... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn

500

500

 

 

 

 

-

Km50+728 QL.45, thtrấn Quán Lào, huyện Yên Định

 

x

3

 

2

Nút giao ngã tư có mặt đường rộng nên các phương tin di chuyn với tốc độ cao, thưng xy ra va chạm khi vào nút giao

Lắp đt các cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông, biển báo, vạch kđường, vạch dành cho ngưi đi bộ để điều phi, hướng dẫn đảm bảo ATGT phạm vi nút giao

2.500

2.500

 

 

 

 

6

Quc lộ 47

8

11

 

 

 

 

 

21.800

20.800

0

0

1.000

 

-

Km1+500 - Km2 QL 47, phưng Trung Sơn, Tp Sầm Sơn

x

 

3

1

4

Đon tuyến từ trường Nguyễn Th Li đến đền Bà Triệu thường xảy ra tai nn do không làm chtốc độ, không nhưng đường ti nơi đường giao nhau, không giữ khoảng cách an toàn

Sơn sa, bổ sung bin báo, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc để nâng cao điều kiện khai thác an toàn

200

200

 

 

 

 

-

Km6+500 - Km7+200 QL.47, xã Qung Th, Tp Sầm Sơn

x

 

3

3

2

Đoạn đường đôi, có di phân cách giữa, thưng xảy ra tai nn do không làm chủ tốc độ, không nhưng đường tại nơi đường giao nhau, không giữ khoảng cách an toàn. Liên tiếp các năm 2017, 2018 đều có tai nn (05 v làm chết 06 người, bthương 03 người)

Sơn sa, b sung bin báo, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, đóng giải phân cách giữa

300

300

 

 

 

 

-

Km27+100 QL.47, xã Đông Anh, huyn Đông Sơn

x

 

3

1

3

Nút giao chéo ngã tư với QL.47 cũ, góc giao hẹp, có mật độ phương tiện lưu thông lớn, tầm nhìn bị hạn chế

Lắp đt các cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông, biển báo, vạch kẻ đường, vạch dành cho người đi bộ để điu phối, hướng dẫn đảm bảo ATGT phạm vi nút giao

2.400

2.000

 

 

400

Sở GTVT đã tham mưu Tnh báo cáo Tng cc ĐBVN

-

Km38+700 QL.47, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn

x

 

3

2

3

Nút giao ngã tư với Quốc lộ 47C Km19+700, qua khu dân cư đông đúc, lưu lưng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, tm nhìn bị hạn chế

Ci to, mở rộng nút giao, lp hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông

2.800

2.500

 

 

300

SGTVT đã tham mưu Tnh báo cáo Tng cục ĐBVN

-

Km39+500 QL.47, xã Dân Lực, huyn Triệu Sơn

x

 

2

2

3

Đường cong, hẹp, tầm nhìn bche khuất

Tăng cường sơn sửa, nghiên cứu bổ sung hệ thống ATGT như cm biển báo, sơn kẻ đường, sơn gờ, đèn chớp cnh báo chú ý quan sát.... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất phương án tổ chức giao thông khác khi tình hình trật tự ATGT diễn ra phc tạp, có điều

500

500

 

 

 

 

-

Km44+500 - Km44+700 QL.47, xã Th Dân, huyện Triệu Sơn

x

 

2

2

3

Ngã tư nút giao trong khu đông dân cư, bên trái là trường hc, bên phải là Chợ, mật độ lưu lượng xe lớn.

Rà soát, nghiên cứu bổ sung hệ thống an toàn giao thông như đèn cảnh báo nháy vàng, sơn lại hệ thống sơn kẻ vạch mặt đường và gờ giảm tốc, bổ sung bin báo khu vực đông dân cư; theo dõi, đề xuất lắp đèn tín hiệu điều khiển giao thông khi có

500

500

 

 

 

 

-

Km63+900 - Km64+100 QL.47 TT Lam Sơn - huyện Th Xuân

x

 

8

 

8

Hiện trạng nút giao là ngã ba. Theo hướng tuyến QL.47 r trái ra đường HCM (góc này tầm nhìn bche khuất nht), rphi đi về TT Thọ Xuân do đó mt độ phương tin lưu thông qua nút giao lớn.

Tăng cường công tác sơn sửa, bsung hệ thng ATGT như vch sơn, gờ giảm tốc, biển báo, đèn vàng cảnh báo... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn, đồng thời nghiên cứu phương án t chc giao thông phù hợp (gii ta mrộng tầm nhìn, đo vòng xuyến, đèn tín hiệu điều khin giao thông,...).

1.800

1.500

 

 

300

SGTVT đã tham mưu Tnh báo cáo Tng cc ĐBVN

-

Km69+150 - Km69+250 QL.47. xã Xuân Dương huyện Thưng Xuân

x

 

5

3

2

Đon đường cong cua, hạn chế tầm nhìn

Rà soát, nghiên cứu b sung g gim tốc, bin cnh báo đoạn đường thường xảy ra tai nn để nâng cao điều kiện khai thác an toàn, đơn vị qun lý đường bộ tăng cưng phát quang cây ci, chính quyn địa phương gii ta lu quán bng đường cong để đảm bảo tầm nhìn, theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất mở rộng nền mặt đường khi điều kiện mặt bằng cho

300

300

 

 

 

 

-

Km45+900 QL.47, thuộc địa phận xã Th Dân, huyện Triệu Sơn

 

x

 

 

 

Đường hẹp, lưu lượng người và phương tiện tham gia đông

Tăng cường công tác sơn sửa, nghiên cứu bổ sung hthống ATGT như vạch sơn, g gim tốc, bin báo, đèn chớp cnh báo chú ý quan sát,

300

300

 

 

 

 

-

Km52+360 QL.47, xã Xuân Thắng, huyn Thọ Xuân

 

x

 

 

 

Nút giao ngã tư giao với Đường tỉnh 506, đường vào CHK ThXuân (vòng xuyến), lưu lượng người và phương tin tng qua nút ln.

Rà soát, sửa chữa, bsung hệ thống ATGT như vạch sơn, g gim tốc, bin báo, đèn vàng cảnh báo,… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn

500

500

 

 

 

 

-

Km61+860 QL47, địa phận TT Lam Sơn, huyện Th Xuân

 

x

 

 

 

Nút giao ngã tư giao với đường vào Nhà máy đường

Rà soát, sa cha, nghiên cứu bổ sung hthống ATGT như vch sơn, g gim tốc, biển báo, đèn vàng cnh báo,… để nâng cao điều kiện khai thác

400

400

 

 

 

 

-

Km68+100 - Km68+300 QL.47, xã Xuân Dương huyn Thưng Xuân

 

x

 

 

 

Đoạn đường cong cua, hạn chế tầm nhìn

Rà soát, nghiên cứu lắp đặt bổ sung bin báo nguy him và cnh báo trên đon tuyến

300

300

 

 

 

 

-

Km69+500 - Km69+600 QL.47, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân

 

x

 

 

 

Nút giao ngã tư qua khu đông dân cư

Rà soát, nghiên cứu bổ sung gờ gim tốc, bin cnh báo giao nhau đ nâng cao điều kiện khai thác an toàn

500

500

 

 

 

 

-

Km70+600 - Km73 QL.47, thị trấn huyn Thường Xuân

 

x

 

 

 

Đoạn tuyến đi trung tâm thtrấn Thưng Xuân, có nhiều ngã ba, ngã tư, cơ quan, chợ, nơi tp trung đông người

Rà soát, nghiên cu bổ sung ggiảm tc, biển báo chỉ dẫn, nguy hiểm và cảnh báo giao nhau, tr em,… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn.

1.100

1.100

 

 

 

 

-

Km73+600 - Km73+700 QL.47, xã Ngọc Phng, huyn Thường Xuân

 

x

 

 

 

Đon tuyến giao cắt với đường vào trường học

Rà soát, nghiên cứu b sung biển báo nguy hiểm và cảnh báo trẻ em,… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn.

300

300

 

 

 

 

-

Km74+100 - Km74+200 QL.47, xã Ngọc Phng huyn Thường Xuân

 

x

 

 

 

Đon tuyến giao ct với đường vào trường học

Rà soát, nghiên cứu bổ sung biển báo nguy him và cảnh báo trẻ em,… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn.

300

300

 

 

 

 

-

Km74+500 - Km74+750 QL.47, xã Ngọc Phng huyn Thưng Xuân

 

x

 

 

 

Đoạn đường cong cua liên tiếp

Rà soát, nghiên cứu bổ sung biển cnh báo nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp,… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn.

300

300

 

 

 

 

-

Km80+040 - Km80+160 QL.47 thuộc địa phận xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân

 

x

 

 

 

Đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn

Rà soát, nghiên cứu bổ sung g gim tốc, bin cnh báo.... đ nâng cao điu kiện khai thác an toàn; theo dõi và đánh giá kết quả, đxuất đảo nắn chính tuyến (v phía taluy dương, mrộng đường cong dài 120m, sâu vào 30m) đgiải ta tầm nhìn khi có

6.000

6.000

 

 

 

 

-

Km89+570 - Km89+630 QL.47 thuộc địa phận xã Lương Sơn, huyn Thưng Xuân

 

x

 

 

 

Đường cong bán kính nhỏ, khu vực ngã ba, khuất tm nhìn

Rà soát, nghiên cu bsung gờ gim tc, biển cảnh báo,… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn, theo dõi và đánh giá kết quả, đề xuất giải tỏa tầm nhìn (mở rng bng đường cong bng di 60m. rộng 8m) khi có điều kiện.

3.000

3.000

 

 

 

 

7

Quốc lộ 47B

 

2

 

 

 

 

 

5.000

3.500

0

0

1.500

 

-

Km0+220 QL.47B, xã Yên Trường, huyện Yên Định

 

x

2

 

1

Vị trí này có một số h dân đt thổ cư cũ, chưa GPMB nên mt đường tại vị trí này bthu hẹp, tm nhìn bị hạn chế nên xảy ra va chạm, khi có xe dừng đỗ bên phải tuyến sẽ

Mrộng nền, mặt đường tại vị trí này để đảm bảo ATGT

4.500

3.000

 

 

1.500

 

-

Km 10+500 QL47B, xã Xuân Lai, huyn Thọ Xuân

 

x

 

 

 

Ngã tư giao với Đường tỉnh 506B, tầm nhìn bị hạn chế

Rà soát, bsung hệ thống ATGT như vạch sơn, ggim tốc, bin báo, đèn vàng cảnh báo,... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn, theo dõi, đánh giá kết quả, nghiên cu phương án tchức giao thông phù hợp (giải tỏa mở rộng tm nhìn, đảo vòng xuyến, lp đèn tín hiu điều khin giao thông....) khi lưu lượng xe thông qua nút tăng cao, tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp.

500

500

 

 

 

 

8

Quốc lộ 47C

2

1

 

 

 

 

 

10.700

10.700

0

0

0

 

-

Km33+500 QL 47C, xã Tây Hồ, huyn Thọ Xuân

x

 

5

 

3

Hiện trng nút giao là ngã ba (Ngã ba Tây Hồ). Giao với QL 47B tại Km16+100 bên trái tuyến hướng đi CHK Th Xuân, bên phi tuyến là trường cp 1, cp 2 xã Tây Hồ. Hai góc ngã ba giao QL 47B là đất và nhà dân sinh sống. Do đó tầm nhìn lái xe bị hạn chế.

Tăng cường sơn sửa, nghiên cứu bsung hệ thống ATGT như vạch sơn, g gim tc, đèn cảnh báo chú ý quan sát,… để nâng cao điu kin khai thác an toàn, theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất giải tỏa tầm nhìn, mrộng nn, mặt đường khi tình hình trt tự ATGT tr nên phc tp,điều kiện GPMB

3.000

3.000

 

 

 

Sở GTVT đã tham mưu Tnh báo cáo Tng cục ĐBVN

-

Km35+500 QL.47C, thị trấn Thọ Xuân

x

 

5

 

7

Hiện trng nút giao là ngã tư (Ngã tư ch Bò) nằm trong trung tâm TT Th Xuân. Phm vi nút giao hẹp, bn góc ngã tư là nhà dân sinh sống đông đúc ngay sát mặt đường. Do đó tm nhìn lái xe tcác hướng bị che khuất

Cải tạo, mở rộng tầm nhìn, lắp đèn tín hiệu điều khiển giao thông.

2.000

2.000

 

 

 

SGTVT đã tham mưu Tnh báo cáo Tổng cục ĐBVN

-

Km8+020 - Km8+150 QL.47C, xã Tân Ninh, huyn Triu Sơn

-

x

2

 

3

Đoạn tuyến qua khu dân cư đông đúc (đô thị Nưa), có hai nút giao ngã ba với ĐT.517, tầm nhìn bị hạn chế

B sung, thay thế biển báo giao đường ngang không ưu tiên, biển chdẫn, biển cảnh báo các nguy hiểm khác. Sơn lại hệ thống vạch sơn mt đường và bổ sung ggiảm tốc trong phm vi nút giao, theo dõi và báo cáo, đề xuất giải tỏa, mở rộng tầm nhìn khi điều kiện cho phép

5.700

5.700

 

 

 

 

9

Quốc lộ 217

2

9

 

 

 

 

 

10.700

5.900

0

0

4.800

 

-

Km1+050 QL.217, huyn Hà Trung

x

 

3

2

1

Nút giao ngã ba QL.217 với đường cụm công nghiệp Hà Phong, khu vực đường cong, hạn chế tầm nhìn do nhà dân đông đúc, sát đường

Rà soát, tăng cường công tác sơn sửa, nghiên cứu bổ sung hệ thống ATGT như sơn vạch, gờ giảm tốc, biển báo, đèn vàng cảnh báo,… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn, theo dõi, đánh giá kết quả.

400

400

 

 

 

 

-

Km125+920 QL.217, thuộc đa phận xã Trung Hà, huyn Quan Sơn

x

 

5

2

6

Phạm vi đường cong có bán kính nhỏ, hạn chế tầm nhìn

Tăng cưng sơn sửa bin báo, sơn k đường, vch dn hướng, gương cầu lồi... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn, theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất mở rộng tầm nhìn khi có điều kiện.

2.000

1.500

 

 

500

 

-

Km2+300 QL.217, huyn Hà Trung

 

x

 

 

 

Phm vi đường cong

soát, tăng cường công tác sơn sửa, nghiên cứu bổ sung hệ thống ATGT như vạch sơn, gờ giảm tốc, biển báo,… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn.

700

300

 

 

400

 

-

Km9+050 QL217, huyện Hà Trung

 

x

 

 

 

Phạm vi đường cong

soát, tăng cường công tác sơn sửa, nghiên cứu bổ sung hệ thống ATGT như vạch sơn, gờ giảm tốc, biển báo,… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn.

900

500

 

 

400

 

-

Km11+900 QL 217, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lc

 

x

 

 

 

Dọc phạm vi đoạn tuyến có nhiều xưởng đá mỹ nghệ, các xe chở đá ra vào thường xuyên

Tăng cường sơn sửa, bổ sung biển báo, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc … để nâng cao điều kiện khai thác an toàn, theo dõi, đề xuất mở rộng tầm nhìn khi có điều kiện

1.500

1.000

 

 

500

 

-

Km 16+500 QL.217, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lc

 

x

 

 

 

Nút giao với Đường tnh 516B

Tăng cường sơn sa, b sung bin báo, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc … để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đề xuất mở rộng tầm nhìn khi có điều kiện

1.100

400

 

 

700

 

-

Km 16+950 QL.217, xã Vĩnh ng, huyện Vĩnh Lộc

 

x

 

 

 

Nút giao ngã tư với Đường tnh 516B (cũ và mới) có nhiều phương tiện lưu thông

Tăng cường sơn sửa, bổ sung bin báo, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc … để nâng cao điều kiện khai thác an toàn, theo dõi, đề xuất mrộng tm nhìn khi có điều kiện

1.100

400

 

 

700

 

-

Km17+500 QL.217, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc

 

x

 

 

 

Phạm vi đoạn tuyến nằm trong đường cong, tầm nhìn bị hạn chế

Tăng cường sơn sửa, bổ sung bin báo, vạch kẻ đường, ggiảm tc, phát quang cây ci ... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đxuất mrộng tầm nhìn khi có điều kiện

800

400

 

 

400

 

-

Km23+400 QL.217, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc

 

x

 

 

 

Phạm vi đoạn tuyến nằm trong đường cong, tm nhìn bị hạn chế

Tăng cường sơn sửa, bsung biển báo, vạch kẻ đường, g gim tc, phát quang cây cối ... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đề xuất mở rộng tầm nhìn khiđiều kiện

700

300

 

 

400

 

-

Km25+500 QL.217, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc

 

x

 

 

 

Phm vi đoạn tuyến nằm trong đường cong, tầm nhìn bhạn chế

Tăng cường sơn sửa, bsung biển báo, vạch kẻ đường, g giảm tc, phát quang cây cối ... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đề xuất mở rộng tầm nhìn khiđiều kiện

600

200

 

 

400

 

-

Km124+250 QL.217, thuộc địa phận xã Trung H, huyn Quan Sơn

 

x

3

 

5

Phạm vi đường cong có bán kính nhỏ, hạn chế tầm nhìn

Tăng cường sơn sa biển báo, sơn kẻ đường, vạch dẫn hướng, gương cu li..., theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất mrộng tầm nhìn khi có điều kiện.

900

500

 

 

400

 

10

Quốc lộ 217B

1

5

 

 

 

 

 

9.000

6.800

0

0

2.200

 

-

Km16+200 QL.217B, xã Thành Vân, huyện Thch Thành

x

 

4

1

6

Nút giao ngã tư với Quốc lộ 45 Km 15+430, qua trung tâm thị trấn phố Cát có mt độ dân cư đông, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, tầm nhìn bị hạn chế

Cải to, mrộng nút giao, lp hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông

2.500

2.500

 

 

 

SGTVT đã tham mưu Tnh báo cáo Tổng cục ĐBVN

-

Km22+887 - Km22+962, địa phn xã Thành Tân, huyện Thch Thành

 

x

2

 

7

Do đường cong bán kính nhỏ, các phương tiện lưu thông qua li không đm bo tm nhìn, dễ gây tai nạn giao thông.

Giải phóng hành lang, đảm bảo tầm nhìn cho người lái xe an toàn

1.200

800

 

 

400

 

-

Km26+778 - Km22+862, địa phn xã Thành Minh, huyện Thch Thnh

 

x

1

 

2

Do đường cong bán kính nhỏ, các phương tiện lưu thông qua lại không đảm bo tầm nhìn, dễ gây tai nn giao thông.

Gii phóng hành lang, đm bảo tm nhìn cho người lái xe an toàn

900

600

 

 

300

 

-

Km31+150 - Km31+300), địa phn xã Thành Minh, huyện Thạch Thành

 

x

2

 

3

Do đường cong bán kính nh, các phương tiện lưu thông qua lại không đảm bo tầm nhìn, dễ gây tai nn giao thông.

Giải phóng hành lang, đảm bảo tm nhìn cho người lái xe an toàn

1.200

800

 

 

400

 

-

Km32+800 - Km32+917 (phải), Km32+800 - Km32+872 (trái)). đa phận xã Thành Trực, huyện Thạch Thành

 

x

3

 

5

Do đường cong bán kính nh, khu vực ngã ba các phương tiện lưu thông qua li không đảm bảo tầm nhìn, hay gây tai nn giao thông.

Mrộng tầm nhìn, lp đặt bổ sung hệ thống ATGT như cắm biển báo, sơn kẻ đường, sơn gờ, vạch dẫn hướng, đèn tín hiệu, đèn chớp cảnh báo chú ý quan sát.

2.300

1.500

 

 

800

 

-

Km41+725 - Km41+825, địa phn xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành

 

x

2

 

2

Do đường cong bán kính nhỏ, các phương tiện lưu thông qua li không đảm bảo tm nhìn, d gây tai nn giao thông.

Giải phóng hành lang, đảm bảo tầm nhìn cho người lái xe an toàn

900

600

 

 

300

 

11

Đường Hồ Chí Minh

3

4

 

 

 

 

 

10.500

8.500

0

0

2.000

 

-

Km522+470, địa phn xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy

x

 

4

 

2

Nút giao ngã tư với QL.217 cũ, bên trái là đường trục đô thị, bên phi là cụt (xuống bến phà ng Mã), hin trng hệ thống sơn vạch kđường nút giao đã bị mờ.

Bổ sung hệ thống an toàn giao thông như đèn cnh báo nháy vàng, gờ giảm tốc, sơn vạch kđường, biển báo.

500

500

 

 

 

 

-

Km578+092 - Km580+433, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân

x

 

4

2

3

Đoạn tuyến qua khu đông dân cư Khe Hạ, có nút giao ngã

 

B sung đèn chiếu sáng dọc đoạn tuyến

5.000

5.000

 

 

 

 

-

Km600+100, địa phận khu ph4, thị trn Yên Cát, huyện Như Xuân

x

 

5

1

8

Ngã tư giao cắt với tuyến đường huyện bị hạn chế tầm nhìn

Mở rộng tầm nhìn, bsung hệ thống an toàn giao thông như đèn cnh báo nháy vàng, ggiảm tc, sơn vạch kẻ đường, bin báo; theo dõi, đánh giá kết quả

2.000

1.000

 

 

1.000

 

-

Km523+750, đa phn xã Cm Sơn, huyện Cẩm Thy

 

x

2

 

1

Nút giao ngã ba, đường cong hạn chế tầm nhìn

Bổ sung hệ thống an toàn giao thông như đèn cnh báo nháy vàng, gờ giảm tốc, sơn vạch kẻ đường, biển báo

400

400

 

 

 

 

-

Km526+030, địa phận xã Cm Sơn, huyn Cẩm Thy

 

x

1

 

1

Nút giao ngã tư với đường vào làng Cm Sơn và ĐT.518B

Bổ sung hệ thống an toàn giao thông như đèn cnh báo nháy vàng, gờ giảm tốc, sơn vạch kẻ đường, biển báo

400

400

 

 

 

 

-

Km526+100, địa phn xã Cm Sơn, huyện Cm Thy

 

x

1

 

1

Nút giao ngã ba, đường cong hạn chế tầm nhìn

Sơn sa sơn vạch kẻ đường, b sung bin báo đầy đủ, phát quang tm nhìn

200

200

 

 

 

 

-

Km598+500, địa phận khu phố 3, thị trấn Yên Cát, huyn Như Xuân

 

x

2

 

3

Ngã tư giao ct với tuyến đường huyện bị hạn chế tm nhìn

Mrộng tầm nhìn, bổ sung hệ thng an toàn giao thông như đèn cảnh báo nháy vàng, ggiảm tốc, sơn vch kẻ đường, biển báo.

2.000

1.000

 

 

1.000

 

II

ĐƯỜNG TỈNH

6

47

 

 

 

 

 

74.000

0

50.000

0

24.000

 

1

Đi l Nam sông Mã

2

 

 

 

 

 

 

2.600

0

2.600

0

0

 

-

Km8+650 - Km9+120 (khu vực cầu Thống Nht) ĐLNSM, P. Qung Phú, Thành phố Thanh Hóa

x

 

8

2

6

Phm vi hai đầu cầu Thống Nht có 02 nút giao ngã tư vuông góc

Tăng cường công tác sơn sửa vạch sơn, ggiảm tốc, cọc tiêu, bin báo,… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết qu; nghiên cứu, đxuất phương án tổ chức giao thông phù hợp khi tình hình giao thông tiếp tục diễn biến phức tp (m rng nút giao, cống chui...)

1.500

 

1.500

 

 

 

-

Km 12 - Km14 ĐLNSM, thành phố Sm Sơn

x

 

2

2

3

Không làm ch tc độ, không nhưng đường tại nơi đường giao nhau, không giữ khong cách an toàn

Tăng cường sơn sửa, nghiên cứu bsung biển báo, vạch kẻ đường, g gim tốc,... để nâng cao điều kin khai thác an toàn

1.100

 

1.100

 

 

 

2

Đường từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn (ĐT.506)

1

3

 

 

 

 

 

8.700

0

7.000

0

1.700

 

-

Km8+400 ĐT.506, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn

x

 

2

3

2

Nút giao ngã tư với Đường tnh 514B, tầm nhìn bhạn chế

Tăng cường sơn sửa li hệ thống sơn kẻ vạch, gờ gim tc,... để nâng cao điu kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, nghiên cứu đề xuất phương án tchức giao thông phù hợp (giải ta mrộng tầm nhìn, đảo vòng xuyến, lắp đèn tín hiệu điều khiển giao thông,...) khi có điều kiện, tình hình trật tự ATGT diễn biến phc tạp

3.200

 

2.500

 

700

 

-

Km11+300 ĐT.506, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn

 

x

2

0

1

Nút giao ngã tư với Đường tnh 514, tầm nhìn bị hn chế

Tăng cường sơn sửa li hệ thống sơn kvạch, ggiảm tốc,... để nâng cao điu kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức giao thông phù hợp (giải tỏa mrộng tầm nhìn, đảo vòng xuyến, lắp đèn tín hiệu điều khiển giao thông,...) khi có điều kiện, tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tp

3.000

 

2.000

 

1.000

 

-

Km23+500 ĐT.506, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn

 

x

1

0

1

Nút giao ngã tư vi Đường tỉnh 517, tm nhìn bị hạn chế

Đề nghị Nhà đầu tư dự án BT sơn sa lại hệ thng sơn kvạch mặt đường, g gim tốc,... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, cải tạo nút giao trong dự án đường từ trung tâm Tp Thanh Hóa đến đường giao thông nối CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn (ĐT.506)

2.000

 

2.000

 

 

 

-

Km34+300 ĐT.506, xã Tế Nông, huyện Nông Cống

 

x

 

 

 

Ngã tư Tế Nông giao với đường huyện đang trong dự án nâng cấp, cải tạo do UBND huyện Nông Cng là chủ đầu tư, tầm nhìn bhạn chế

UBND huyện Nông Cống nghiên cứu ci tạo nút giao đảm bảo ATGT trong dự án; mrộng tm nhìn, bsung đầy đủ hthống ATGT như vạch sơn, g gim tốc, bin báo, đèn vàng cảnh báo,

500

 

500

 

 

 

3

TT Kim Tân - Vĩnh Hùng - TT Quán Lào - TTNT Thng Nhất - Phố Châu (ĐT.516B)

1

3

 

 

 

 

 

5.400

0

3.900

0

1.500

 

-

Km20+875 ĐT.516B, xã Đnh Tường, huyện Yên Định

x

 

4

1

3

Nút giao ngã tư với đường tránh phía Bc thị trấn, đã có các đảo kênh hóa để tách làn, mặt đường rộng nên các phương tiện di chuyn với tốc độ cao, thường xy ra va chm khi vào nút giao

Tăng cường sơn sửa, nghiên cứu bổ sung đầy đủ hệ thng ATGT như gờ giảm tốc, biển báo, đèn vàng cảnh báo, vạch dẫn hưng, di an toàn để nâng cao điều kiện khai thác an toàn

600

 

600

 

 

 

-

Km8+900 - Km9+100 ĐT 516B, xã Vĩnh Hùng, huyn Vĩnh Lộc

 

x

1

 

2

Do đường cong bán kính nhỏ, các phương tiện lưu thông qua li không đm bo tầm nhìn, d gây tai nn giao thông.

Gii phóng hành lang, đảm bảo tầm nhìn cho người lái xe an toàn

600

 

300

 

300

 

-

Km18+450 ĐT516B, xã Định ng, huyện Yên Đnh

 

x

3

 

2

Nút giao ngã tư với Đường tnh 516D, có mặt đường rộng nên các phương tiện di chuyn với tốc độ cao, thường xy ra va chạm khi vào nút giao

Tăng cường sơn sa, nghiên cứu b sung đy đủ hệ thống ATGT như bin báo, gờ giảm tốc... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất mrộng các góc cua khi có điều kiện, tình hình trt tự ATGT diễn biến phức tạp.

2.000

 

1.500

 

500

 

-

Km36+200 ĐT.516B, xã Yên Phú, huyện Yên Đnh

 

x

3

 

 

Nút giao ngã tư, tầm nhìn bhạn chế nên thường xy ra va chạm khi vào nút giao

Tăng cường sơn sửa, nghiên cu bổ sung đầy đủ hệ thống ATGT như bin báo, gờ giảm tốc… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xut giải ta m rng tm nhìn khi có điều kiện, tình hình trật tự ATGT diễn biến phc tạp.

2.200

 

1.500

 

700

 

4

Thiệu Phú - Định Thành - Định Tân (ĐT.516C)

 

2

 

 

 

 

 

3.600

0

2.500

0

1.100

 

-

Km9+740 ĐT.516C, xã Định Thành, huyn Yên Định

 

x

2

 

 

Nút giao ngã ba, tầm nhìn bị hạn chế nên thường xảy ra va chạm khi vào nút giao

Tăng cường sơn sa, nghiên cứu bổ sung đầy đủ hệ thống ATGT như biển báo, gờ gim tốc, … để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất giải tỏa mở rộng tầm nhìn khi có điều kiện, tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp.

2.100

 

1.500

 

600

 

-

Km31+450 - Km31+500 ĐT 516C, xã Đnh Hòa, huyn Yên Định

 

x

2

 

1

Nút giao ngã tư với đường thôn và đường vào UBND xã, tầm nhìn bị hạn chế nên thường xảy ra va chm khi vào nút giao

Tăng cường sơn sa, nghiên cứu b sung đy đủ hệ thống ATGT như bin báo, gờ giảm tốc,… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất giải tỏa mở rộng tầm nhìn khi có điều kiện, tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp.

1.500

 

1.000

 

500

 

5

Yên Phong - Cầu Bụt (ĐT.506C)

 

1

 

 

 

 

 

1.800

0

1.000

0

800

 

-

Km8+180 ĐT.506C, xã Yên Thnh, huyện Yên Đnh

 

x

1

 

1

Nút giao ngã ba với Đường tnh 516B, tầm nhìn bị hạn chế nên xy ra va chạm khi vào nút giao

Tăng cường sơn sửa, nghiên cu b sung đy đhệ thng ATGT như biển báo, gờ gim tc,... đnâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất giải tỏa mrộng tầm nhìn khi có điều kiện, tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp.

1.800

 

1.000

 

800

 

6

Cẩm Sơn - Quý Lộc - Kiu (ĐT.518B)

 

2

 

 

 

 

 

4.000

0

3.000

0

1.000

 

-

Km3+950, xã Yên Tâm, huyn Yên Định

 

x

3

 

1

Nút giao ngã ba vi các đường dân sinh hiện có, tầm nhìn bị hạn chế nên thưng xảy ra va chạm khi vào nút giao

Tăng cường sơn sa, nghiên cứu bsung đầy đủ hthống ATGT như bin báo, gờ gim tốc,... đ nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất gii ta mở rộng tm nhìn khi có điều kiện, tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp.

2.000

 

1.500

 

500

 

-

Km 19+100, xã Quý Lộc, huyện Yên Đnh

 

x

2

 

 

Nút giao ngã ba, tm nhìn bị hạn chế nên thưng xảy ra va chm khi vào nút giao

Tăng cường sơn sa, nghiên cứu bổ sung đầy đủ hệ thống ATGT như biển báo, gờ giảm tốc,...để nâng cao điều kiện khai thác an toàn, theo dõi, đánh giá kết qu, đề xuất gii tỏa mrộng tm nhìn khi có điều kiện, tình hình trật tự ATGT diễn biến phc tạp.

2.000

 

1.500

 

500

 

7

Cu Hổ - Nghi Sơn (ĐT.513)

1

1

 

 

 

 

 

900

0

900

0

0

 

-

Km7+300 - Km7+500 ĐT.513,Hải Yến, huyện Tĩnh Gia

x

 

3

2

2

Bụng đường cong khuất tầm nhìn

Rà soát, tăng cường sơn sửa, nghiên cu bổ sung hthống ATGT như bin báo, vch sơn kẻ đường, gờ gim tốc, di dẫn hướng, di an toàn… đnâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết qu, nghiên cứu đề xuất phương án đảm bo ATGT kp thời như nn chính tuyến...

500

 

500

 

 

 

-

Km10+662 ĐT.513, xã Hi Thượng và Hải Hà, huyện Tĩnh Gia

 

x

3

 

 

Nút giao n ba đường ra Cng nước sâu Nghi Sơn

Rà soát, tăng cường sơn sa, nghiên cứu bsung hệ thống ATGT như gờ gim tốc, biển báo, đèn vàng cnh báo...để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết qu, nghiên cu đề xuất phương án đảm bảo ATGT kịp thời như bố trí đảo giao thông,...

400

 

400

 

 

 

8

Tứ Thôn - Mộng Giường (ĐT.527B)

 

1

 

 

 

 

 

1.700

0

500

0

1.200

 

-

Km4+900 - Km5+100 ĐT 527B, xã Nga Trưng, huyện Nga Sơn

 

x

3

 

4

Nút giao ngã tư Nga Trường, tầm nhìn bị hn chế

Rà soát, tăng cường sơn sửa, b sung đầy đủ biển cnh báo nguy hiểm, g gim tốc,…để nâng cao điều kiện khai thác an toàn, theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất gii ta, m rng tầm nhìn khi tình hình trật tự ATGT din biến phức tạp, địa phương có điều kiện gii phóng mặt bằng.

1.700

 

500

 

1.200

 

9

Đường vành đai phía Tây

1

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

-

Km5+900 (Giao ngã tư với QL47 cũ), xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hóa

x

 

6

1

4

Nút giao ngã tư, tầm nhìn bị hạn chế, mật độ tham gia giao thông đông, đã được cải tạo, lp đèn tín hiệu điều khiển giao thông cuối năm 2018

Theo dõi, đánh giá kết quả; đề xuất giải tỏa mrộng tầm nhìn, tổ chức li giao thông khi có điều kiện

 

 

 

 

 

 

10

Thành Tâm - Thành Long - Vĩnh Hưng - Th trn Vĩnh Lộc (ĐT.522)

 

3

 

 

 

 

 

3.300

0

1.200

0

2.100

 

-

Km1+350 - Km11+450 ĐT.522, xã Thành Tâm, huyện Thch Thành

 

x

1

 

2

Do đường cong bán kính nh, các phương tiện lưu thông qua li không đm bo tầm nhìn, dễ gây tai nn giao thông.

Gii phóng hành lang, đm bo tầm nhìn cho người lái xe an toàn

600

 

300

 

300

 

-

Km5+850 - Km5+950 ĐT.522, xã Thành An, huyện Thch Thành

 

x

2

 

2

Do đường cong bán kính nhỏ, khu vc ngã ba các phương tiện lưu thông qua lại không đảm bo tầm nhìn, hay gây tai nn giao thông.

Đ xut mrộng tầm nhìn, lp đặt bsung hệ thống ATGT như cắm biển báo, sơn kẻ đường, sơn gờ, vạch dẫn hướng, đèn chớp cnh báo chú ý quan sát.

1.500

 

500

 

1.000

 

-

Km23+370 - Km23+470 ĐT.522, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lc, tnh Thanh Hóa

 

x

2

 

3

Do đường cong bán kính nhỏ, các phương tiện lưu thông qua lại không đảm bảo tầm nhìn, dễ gây tai nn giao thông.

Đxuất mở rng tầm nhìn, lp đặt bổ sung hệ thống ATGT như cm biển báo, sơn kẻ đường, sơn gờ, vạch dẫn hướng, đèn tín hiệu, đèn chớp cnh báo chú ý quan sát.

1.200

 

400

 

800

 

11

Vĩnh Long - Thạch Bình - Cẩm Ngọc (ĐT.523C)

 

2

 

 

 

 

 

1.200

0

600

0

600

 

-

Km2+530 - Km2+630 ĐT.523C, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc

 

x

1

 

2

Do đường cong bán kính nhỏ, các phương tin lưu thông qua lại không đảm bảo tầm nhìn, dễ gây tai nạn giao thông

Gii phóng hành lang, đảm bo tầm nhìn cho người lái xe an toàn

600

 

300

 

300

 

-

Km15+50 - Km15+150 ĐT.523C, xã Cm Long, huyện Cm Thủy

 

x

1

 

3

Do đường cong bán kính nhỏ, các phương tiện lưu thông qua li không đảm bo tầm nhìn, d gây tai nn giao thông

Giải phóng hành lang, đm bảo tm nhìn cho người lái xe an toàn

600

 

300

 

300

 

12

Kim Tân - Thạch Định - Thạch Qung (ĐT.516)

 

1

 

 

 

 

 

1.200

0

500

0

700

 

-

Km1+350 - Km1+450 ĐT.516, xã Thạch Đnh, huyn Thch Thành

 

x

3

 

4

Do đường cong bán kính nh, các phương tin lưu thông qua li không đảm bo tầm nn, dễ gây tai nạn giao thông

Giải phóng hành lang, đảm bảo tm nhìn cho người lái xe an toàn

1.200

 

500

 

700

 

13

Cầu Cừ - Kim Tân - Dốc Trầu - Thạch Quảng (ĐT.523)

 

1

 

 

 

 

 

600

0

300

0

300

 

-

Km18+450 - Km18+550 ĐT.523, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành

 

x

2

 

2

Do đường cong bán kính nhỏ, các phương tiện lưu thông qua li không đm bo tm nhìn, dễ gây tai nạn giao thông

Gii phóng hành lang, đảm bảo tầm nhìn cho người lái xe an toàn

600

 

300

 

300

 

14

Định Tiến - Yên Hùng (ĐT.516D)

 

5

 

 

 

 

 

9.300

0

6.400

0

2.900

 

-

Km10+580 ĐT.516D, xã Định Long, huyện Yên Định

 

x

1

 

1

Nút giao ngã ba với các đường dân sinh hiện có, tầm nhìn bị hạn chế nên thường xảy ra va chm khi vào nút giao

Tăng cường sơn sửa, nghiên cứu bsung đầy đủ hệ thống ATGT như biển báo, gờ giảm tốc,… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất gii tỏa m rng tầm nhìn khi có điều kiện, tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp

1.700

 

1.200

 

500

 

-

Km13+680 ĐT.516D, xã Đnh Liên, huyện Yên Đnh

 

x

2

 

1

Nút giao ngã ba với các đường dân sinh hin có, tm nhìn bị hn chế nên thưng xảy ra va chm khi vào nút giao

Tăng cưng sơn sửa, nghiên cứu bổ sung đầy đủ hệ thống ATGT như biển báo, ggiảm tốc, để nâng cao điều kiện khai thác an toàn, theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất gii tỏa mrộng tầm nhìn khi có điu kiện, tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp.

1.800

 

1.300

 

500

 

-

Km16+300, xã Yên Ninh, huyện Yên Đnh

 

x

1

 

1

Nút giao ngã tư với các đường dân sinh hiện có, tầm nhìn bhạn chế nên thưng xy ra va chạm khi vào nút giao

Tăng cường sơn sa, nghiên cu bổ sung đầy đủ hệ thống ATGT như bin báo, gờ giảm tốc,.. để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất gii tỏa mrộng tm nhìn khi có điều kiện, tình hình trật tự ATGT diễn biến phc tạp.

1.800

 

1.300

 

500

 

-

Km16+700, xã Yên Ninh, huyn Yên Định

 

x

 

 

1

Nút giao ngã ba với các đường dân sinh hiện có, tm nhìn bị hạn chế nên thưng xy ra va chm khi vào nút giao

Tăng cường sơn sửa, nghiên cứu bổ sung đầy đủ hệ thống ATGT như bin báo, ggiảm tốc,... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất giải tỏa mrộng tầm nhìn khi có điều kiện, tình hình trật tATGT diễn biến phức tạp.

2.000

 

1.300

 

700

 

-

Km18+450, xã Yên Ninh, huyn Yên Đnh

 

x

2

 

1

Nút giao ngã tư với các đường dân sinh hin có, tm nhìn bhạn chế nên thưng xảy ra va chạm khi vào nút giao

Tăng cường sơn sửa, nghiên cứu bổ sung đầy đủ hệ thống ATGT như biển báo, ggiảm tốc,... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất gii tỏa mở rộng tầm nhìn khi có điều kiện, tình hình trật tự ATGT diễn biến phc tạp.

2.000

 

1.300

 

700

 

15

Thiu Hóa - Xuân Vinh - Xuân Lam (ĐT.506B)

 

3

 

 

 

 

 

3.000

0

1.000

0

2.000

 

-

Km13+020 ĐT.506B, xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân

 

x

 

 

 

Nút giao Ngã tư với Đường tỉnh 506C, tm nhìn bị hạn chế

Tăng cường sơn sửa, nghiên cứu bổ sung biển báo, ggiảm tc, đèn vàng cảnh báo, phát quang cây cối, giải tỏa mở rộng tầm nhìn ... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn

1.200

 

400

 

800

 

-

Km24+150 ĐT.506B, xã ThLập, huyện Thọ Xuân

 

x

 

 

 

Nút giao Ngã tư với đường vào UBND xã Thọ Lp và đường lên đê sông Chu, tầm nhìn bị hạn chế

Tăng cường sơn sa, nghiên cứu b sung bin báo, g gim tốc, phát quang cây ci, gii tỏa mrộng tm nhìn để nâng cao điều kiện khai thác an toàn

900

 

300

 

600

 

-

Km26+700, xã Thọ Minh, huyện Thọ Xuân

 

x

 

 

 

Nút giao Ngã tư vi Đường tnh 506D, tm nhìn bị hạn chế

Tăng cưng sơn sửa, nghiên cứu bổ sung biển báo, g gim tốc, phát quang cây cối ... đnâng cao điều kiện khai thác an toàn

900

 

300

 

600

 

16

Cầu Thiều - Thượng Ninh (ĐT.514)

 

1

 

 

 

 

 

1.000

0

500

0

500

 

-

Km7+500 ĐT.514, xã Hp Thng, huyện Triu Sơn

 

x

 

 

 

Đường cong, hẹp, hạn chế tm nhìn

Tăng cường sơn sa, nghiên cứu bsung vạch sơn, gờ gim tốc, biển báo, đèn vàng cnh báo, giải ta mrộng tầm nhìn...đ nâng cao điều kiện khai thác an toàn

1.000

 

500

 

500

 

17

Ngã ba Sim - Xuân Thng (ĐT.514B)

 

1

 

 

 

 

 

1.100

0

500

0

600

 

-

Km2+500 ĐT.514B, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn

 

x

 

 

 

Đường cong, hp, hn chế tầm nhìn

Tăng cường sơn sửa, nghiên cu bổ sung vạch sơn, g gim tốc, biển báo, đèn vàng cnh báo, giải ta mrộng tầm nhìn…để nâng cao điều kiện khai thác an toàn

1.100

 

500

 

600

 

18

Cầu Trầu - Nưa (ĐT.517)

 

1

 

 

 

 

 

1.300

0

500

0

800

 

-

Km9+700 ĐT.517, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn

 

x

 

 

 

Đường hp, nhiều điểm giao ct với đường liên thôn, liên xã; lưu lượng người và phương tiện tham gia đông

Tăng cường sơn sa, nghiên cứu bsung vạch sơn, gờ gim tốc, bin báo, đèn vàng cnh báo, giải ta mở rng tm nhìn...để nâng cao điều kiện khai thác

1.300

 

500

 

800

 

19

Sao Vàng - Bình Sơn - Luận Thành - Bù Đồn (ĐT.519B)

 

2

 

 

 

 

 

4.500

0

3.500

0

1.000

 

-

Km21+400 - Km21+900 ĐT.519B, xã Luận Thành huyện Thưng Xuân

 

x

 

 

 

Đoạn đường cong cua, tm nhìn bị hạn chế

Tăng cường sơn sửa cọc tiêu, bổ sung đầy đủ biển báo cảnh báo nguy hiểm, phát quang tầm nhìn...đ nâng cao điu kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất gii tỏa mrộng đường cong khi điều kiện cho phép

2.000

 

1.500

 

500

 

-

Km49+100 - Km49+200 ĐT.519B, xã Xuân Lộc huyện Thưng Xuân

 

x

 

 

 

Đon đường cong cua, tầm nhìn bị hạn chế

Tăng cường sơn sửa cọc tiêu, b sung đầy đủ biển báo cảnh báo nguy hiểm, phát quang tầm nhìn, để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết qu, đề xuất mrộng đường cong khi điều kiện cho phép

2.500

 

2.000

 

500

 

20

Mục Sơn - Hòn Can (ĐT.519)

 

3

 

 

 

 

 

5.800

0

4.800

0

1.000

 

-

Km3+250 - Km3+300 ĐT.519, xã Xuân Cẩm huyện Thưng Xuân.

 

x

 

 

 

Đoạn đường cong cua, tầm nhìn bị hạn chế

Tăng cường sơn sa cọc tiêu, bổ sung đầy đủ bin báo cảnh báo nguy hiểm, phát quang tm nhìn...đ nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất mrộng đường cong khi điều kin cho phép

3.000

 

2.500

 

500

 

-

Km13+700 - Km13+800 ĐT.519, xã Vạn Xuân huyện Thưng Xuân

 

x

 

 

 

Đon đường cong cua, tm nhìn bhạn chế

Tăng cường sơn sửa cọc tiêu, bổ sung đầy đủ biển báo cảnh báo nguy hiểm, phát quang tầm nhìn...để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất mở rộng đường cong khi điều kiện cho phép

2.500

 

2.000

 

500

 

-

Km0+50 ĐT.519, thị trấn huyện Thường Xuân

 

x

 

 

 

Nút giao ngã ba với QL.47, nơi tập trung đông người

Rà soát, nghiên cứu bổ sung bin báo nguy hiểm và cnh báo trẻ em,... để nâng cao điều kiện khai thác an toàn

300

 

300

 

 

 

21

Cành Nàng - Lũng Cao (ĐT.521B)

 

3

 

 

 

 

 

600

0

600

0

0

 

-

Km18+650 - Km18+760 ĐT.521B, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước

 

x

 

 

 

Đường cong dốc, tầm nhìn bị hạn chế, lên xuống nguy hiểm

Rà soát, tăng cường sơn sửa cọc tiêu, bổ sung đầy đủ biển báo cảnh báo nguy hiểm, phát quang tầm nhìn… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đánh giá kết quả, đề xuất giải tỏa mở rộng đường cong khi điều kiện cho phép.

100

 

100

 

 

 

-

Km18+820 - Km19+900 ĐT.521B, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước

 

x

 

 

 

Đường cong liên tục, tầm nhìn bị hạn chế, dốc lên nguy hiểm

Rà soát, tăng cường sơn sửa cọc tiêu, bổ sung đầy đủ biển báo cảnh báo nguy hiểm, gương cầu lồi, phát quang tầm nhìn… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn.

300

 

300

 

 

 

-

Km20+200 - Km20+500 ĐT.521B, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước

 

x

 

 

 

Đường cong liên tục, tầm nhìn bị hạn chế, dốc lên nguy hiểm

Rà soát, tăng cường sơn sửa cọc tiêu, bổ sung đầy đủ biển báo cảnh báo nguy hiểm, gương cầu lồi, phát quang tầm nhìn… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn.

200

 

200

 

 

 

22

Ban Công - Phú Lệ (ĐT.521C)

 

3

 

 

 

 

 

7.000

0

5.900

0

1.100

 

-

Km1+900 - Km2+50 ĐT.521C, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước

 

x

 

 

 

Phạm vi đường cong có tầm nhìn bị hạn chế

Rà soát, tăng cường sơn sửa cọc tiêu, bổ sung đầy đủ biển báo cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc, phát quang tầm nhìn… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đăng ký kết quả, nghiên cứu giải tỏa mở rộng tầm nhìn khi có điều kiện

1.800

 

1.500

 

300

 

-

Km13+400 - Km13+500 ĐT.521C xã Thành Sơn, huyện Bá Thước

 

x

 

 

 

Phạm vi đường cong có tầm nhìn bị hạn chế

Rà soát, tăng cường sơn sửa cọc tiêu, bổ sung đầy đủ biển báo cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc, phát quang tầm nhìn… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn; theo dõi, đăng ký kết quả, nghiên cứu giải tỏa mở rộng tầm nhìn khi có điều kiện

1.200

 

1.000

 

200

 

-

Km18+050 - Km18+250 ĐT.521C xã Thành Sơn, huyện Bá Thước

 

x

 

 

 

Phạm vi đường cong có tầm nhìn bị hạn chế

Rà soát, tăng cường sơn sửa cọc tiêu, bổ sung đầy đủ biển báo cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc, tôn sóng phía bên phải là vực sâu, phát quang tầm nhìn… để nâng cao điều kiện khai thác an toàn.

2.000

 

1.700

 

300

 

-