Quyết định 3135/QĐ-UBND

Quyết định 3135/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Quyết định 3135/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 4697/QĐ-UBND công bố thủ tục thuộc quản lý sở thông tin truyền thông Hà Nội 2016 và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 3135/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3135/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 792/TTr-STTT ngày 10/6/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 1243/STP-KSTTHC ngày 12/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Thường trực: TU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Website Chính phủ;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, NC, VX, TH, HCTC;
- Trung tâm Tin học Công báo TP;
- Cổng giao tiếp Điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, STT&TT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3135/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông

1

Thủ tục 1: Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

Bưu chính - Viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2

Thủ tục 2: Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong địa bàn thành phố Hà Nội, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

Bưu chính - Viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3

Thủ tục 3: Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

Bưu chính - Viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4

Thủ tục 4: thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng.

Bưu chính - Viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5

Thủ tục 5: Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

Bưu chính - Viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

6

Thủ tục 6: Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng.

Bưu chính - Viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

7

Thủ tục 7: Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4).

Bưu chính - Viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

8

Thủ tục 8: Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.

Bưu chính - Viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Tên thủ tục: Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

a. Trình tự thực hiện

- Trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 10 (mười) ngày, doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội và doanh nghiệp có hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ tới Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có trách nhiệm gửi Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

b. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội.

- Qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết

07 ngày m việc kể từ ngày nhận được thông báo

e. Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

g. Kết quả thực hiện TTHC

Giấy biên nhận

h. Phí, lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (hiện tại không thu phí, do Bộ Tài chính chưa có quy định)

i. Tên mẫu đơn, tờ khai

Không có

j. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC

Không

k. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

2. Tên thủ tục: Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong địa bàn thành phố Hà Nội, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

a. Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trong địa bàn thành phố Hà Nội, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có trách nhiệm gửi Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

b. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội.

- Qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong địa bàn thành phố Hà Nội, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

e. Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

g. Kết quả thực hiện TTHC

Giấy biên nhận

h. Phí, lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (hiện tại không thu phí, do Bộ Tài chính chưa có quy định)

i. Tên mẫu đơn, tờ khai.

Không có

j. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC

Không có

k. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

3. Tên thủ tục: Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

a. Trình tự thực hiện

- Các doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 khi có sự thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có trách nhiệm gửi Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

b. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội.

- Qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

e. Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

g. Kết quả thực hiện TTHC

Giấy biên nhận

h. Phí, lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (hiện tại không thu phí, do Bộ Tài chính chưa có quy định).

i. Tên mẫu đơn, tờ khai

Không có

j. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC

Không có

k. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

4. Tên thủ tục: Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng.

a. Trình tự thực hiện

- Trước khi doanh nghiệp chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi cho công cộng 10 (mười) ngày làm việc doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp trò chơi tới Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có trách nhiệm gửi Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

b. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội.

- Qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

e. Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

g. Kết quả thực hiện TTHC

Giấy biên nhận

h. Phí, lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (hiện tại không thu phí, do Bộ Tài chính chưa có quy định).

i. Tên mẫu đơn, tờ khai

Không có

j. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC

Không có

k. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

5. Tên thủ tục: Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt.

a. Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc trước khi thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt (tên miền đối với trò chơi cung cấp trên internet, kênh phân phối đối với trò chơi cung cấp trên mạng viễn thông di động) thì doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có trách nhiệm gửi Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

b. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội.

- Qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

e. Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

g. Kết quả thực hiện TTHC

Giấy biên nhận

h. Phí, lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (hiện tại không thu phí, do Bộ Tài chính chưa có quy định).

i. Tên mẫu đơn, tờ khai

Không có

j. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC

Không có

k. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

6. Tên thủ tục: Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng.

a. Trình tự thực hiện

- Trước khi doanh nghiệp chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi cho công cộng 10 (mười) ngày làm việc, doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ tới Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có trách nhiệm gửi Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

b. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội.

- Qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 cho công cộng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

e. Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

g. Kết quả thực hiện TTHC

Giấy biên nhận

h. Phí, lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (hiện tại không thu phí, do Bộ Tài chính chưa có quy định).

i. Tên mẫu đơn, tờ khai

Không có

j. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC

Không có

k. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

7. Tên thủ tục: Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4).

a. Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc trước khi thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) thì doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có trách nhiệm gửi Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

b. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội.

- Qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

e. Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

g. Kết quả thực hiện TTHC

Giấy biên nhận

h. Phí, lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (hiện tại không thu phí, do Bộ Tài chính chưa có quy định).

i. Tên mẫu đơn, tờ khai

Không có

j. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC

Không có

k. Căn cứ pháp lý của TTHC.

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

8. Tên thủ tục: Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.

a. Trình tự thực hiện

- Các doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 khi có sự thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có trách nhiệm gửi Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

b. Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội.

- Qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

e. Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

g. Kết quả thực hiện TTHC

Giấy biên nhận

h. Phí, lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (hiện tại không thu phí, do Bộ Tài chính chưa có quy định).

i. Tên mẫu đơn, tờ khai.

Không có

j. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC

Không có

k. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3135/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3135/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực07/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3135/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3135/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3135/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3135/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành07/07/2015
        Ngày hiệu lực07/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/08/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3135/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3135/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính mới Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội