Quyết định 3137/QĐ-UBND

Quyết định 3137/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt nội dung và mức chi đối với 15% số tiền lãi thu được từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 3137/QĐ-UBND 2017 nội dung mức chi 15% số tiền lãi từ nguồn vốn ngân sách Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐK LK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3137/QĐ-UBND

Đắk Lk, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐỐI VỚI 15% SỐ TIỀN LÃI THU ĐƯỢC TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN ỦY THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng chính sách xã hội; Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 8/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk, về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 447/STC-TTr ngày 26/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung và mức chi đối với 15% số tiền lãi thu được từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ trích lập: Trích 15% số tiền lãi thu được từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để chi cho công tác chỉ đạo, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, truyền thông; khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan đến hoạt động cho vay bằng nguồn vốn NHCSXH nhận ủy thác từ ngân sách địa phương, cụ thể:

a) Trích 9% số tiền lãi thu được để chi cho công tác khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp tỉnh, cấp huyện để khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân có thành tích đóng góp vào hoạt động cho vay bằng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, huyện ủy thác qua NHCSXH.

b) Trích 4% s tin lãi thu được đchi cho công tác quản lý tổng hợp kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cp tỉnh cp huyện. Nội dung chi gồm: Chi hoạt động sơ kết, tổng kết, họp giao ban Hi đoàn thể, họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, huyện chi văn phòng phẩm; chi tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị; chi học tập kinh nghiệm; chi hỗ trợ làm công tác quyết toán năm; chi công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất của Ban đại diện Hội đồng đồng quản trị NHCSXH các cấp; chi công tác xử lý nợ, truy tìm hộ vay đi khỏi địa phương; lập và thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro; các khoản chi khác theo quy định.

c) Trích 2% số tiền lãi thu được để chi công tác chỉ đạo, quản lý tổng hợp, kiểm tra, giám sát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính (đối với nguồn vốn nhận ủy thác ngân sách tỉnh); phòng Lao đng - Thương binh và Xã hội, phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc các huyện, thị xã, thành phố (đối với nguồn vốn nhận ủy thác ngân sách cấp huyện). Mỗi đơn vị 1%.

2. Nội dung và mức chi

a) Đối với khoản chi tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 1: Giao cho NHCSXH nơi nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương quản lý và thực hiện chi theo quy định hiện hành về quy chế quản lý tài chính của NHCSXH.

b) Đối với khoản chi tại đim c, khoản 1, Điều 1: Vào ngày đầu tháng hàng quý, NHCSXH nơi nhận ủy thác căn cứ số tiền lãi thực thu, trích được 1% chuyển cho cơ quan Lao động, Thương binh và Xã hội; 1% cho cơ quan Tài chính cùng cấp quản lý và thực hiện chi theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Chế độ báo cáo: Hàng năm, các đơn vị được giao quản lý các khoản chi nêu trên lập báo cáo quyết toán các khoản thu, chi theo niên độ kế toán gửi về Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trước ngày 15/01 năm liền kề để tng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trường hợp các đơn vị sử dụng không hết trong năm thì phn chênh lệch thừa (thu lớn hơn chi) chuyển trả lại NHCSXH nơi cho vay ngay trong năm tài chính để bổ sung vào nguồn vốn cho vay ủy thác tại đa phương.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan kiểm tra, theo dõi việc phân phi, sử dụng lãi cho vay thu được của các đơn vị theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể t ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu:
VT, KT (y_35b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3137/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3137/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3137/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3137/QĐ-UBND 2017 nội dung mức chi 15% số tiền lãi từ nguồn vốn ngân sách Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3137/QĐ-UBND 2017 nội dung mức chi 15% số tiền lãi từ nguồn vốn ngân sách Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3137/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Hải Ninh
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3137/QĐ-UBND 2017 nội dung mức chi 15% số tiền lãi từ nguồn vốn ngân sách Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3137/QĐ-UBND 2017 nội dung mức chi 15% số tiền lãi từ nguồn vốn ngân sách Đắk Lắk

            • 13/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực