Quyết định 3141/QĐ-UBND

Quyết định 3141/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2017-2022" do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3141/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Nâng cao hiệu quả quản lý người được tha tù Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3141/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁO DỤC, GIÚP ĐỠ NGƯỜI ĐƯỢC THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, GIAI ĐOẠN 2017 - 2022"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-BCA ngày 30/12/2016 của Bộ Công an về nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và đặc xá trong Công an nhân dân;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 2869/TTr-CAT-PC81 ngày 20/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2017 - 2022".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT,NC.Thuận.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

ĐỀ ÁN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁO DỤC, GIÚP ĐỠ NGƯỜI ĐƯỢC THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, GIAI ĐOẠN 2017 - 2022
(Kèm theo Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Phần thứ nhất

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù là một chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhằm đạt được mục đích cuối cùng của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội thành người lương thiện, có ích cho xã hội. Đây là công tác có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Qua đó giúp đỡ, tạo điều kiện cho người được tha tù trước thời hạn, người chấp hành xong án phạt tù có việc làm để ổn định cuộc sống, vượt qua mặc cảm, tự ti, hòa nhập với cộng đồng, hạn chế các trường hợp tái phạm tội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Luật Thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010.

2. Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

3. Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 16/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

4. Chỉ thị số 16/CT-BCA-C81 ngày 30/12/2016 của Bộ Công an về nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và đặc xá trong Công an nhân dân.

5. Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 16/11/2011 và Kế hoạch số 2459/KH- UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù về cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

6. Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn.

III. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và người dân trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

2. Xây dựng các Quy trình tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. Có cơ chế, chính sách quy định cụ thể về dạy nghề, giải quyết việc làm; chính sách khuyến khích của Nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù. Hàng năm phấn đấu hỗ trợ từ 250 đến 300 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định.

3. Huy động các nguồn lực xã hội trong tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ Công an cấp huyện và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

4. Trên 70% xã, phường, thị trấn xây dựng được các mô hình về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

5. 50% xã, phường, thị trấn thành lập được Quỹ hòa nhập cộng đồng để thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống.

6. 100% phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ Công an các địa phương được tuyên truyền, tư vấn pháp luật, kỹ năng tìm kiếm việc làm.

7. Xây dựng phần mềm quản lý, xử lý thông tin về người chấp hành xong án phạt tù nhằm phục vụ có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

8. Giảm tỷ lệ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội và vi phạm pháp luật đến năm 2020 dưới 3%.

Phần thứ hai

NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

- Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án.

- Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các quy định pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân.

- Khảo sát, xây dựng các Quy trình tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và Quy trình tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Tổ chức các lớp tập huấn về quy trình tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù cho lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp toàn tỉnh; Công an cấp xã; lực lượng xây dựng phong trào và phụ trách cấp xã và cán bộ thuộc UBND cấp xã có liên quan.

- Hàng năm mở các lớp tập huấn cho cán bộ chiến sỹ, cán bộ thuộc các tổ chức thường xuyên làm công tác này từ tỉnh đến cơ sở nhằm xây dựng và kiện toàn được đội ngũ báo cáo viên, giáo dục, tư vấn và đội ngũ cộng tác viên đủ sức đáp ứng nhiệm vụ giáo dục, tư vấn về công tác tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

2.1. Nội dung thông tin, tuyên truyền

- Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù.

- Các Quy trình tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. Các cơ chế, chính sách về dạy nghề, giải quyết việc làm, vay vốn.

- Tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ sự định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù.

- Thông tin về tình hình thực hiện các biện pháp bảo đảm công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Những biện pháp, kinh nghiệm, mô hình hoạt động có hiệu quả trong việc tiếp nhận, tổ chức quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù. Những nhân tố tích cực tham gia trong công tác tái hòa nhập cộng đồng và những gương hoàn lương, tiến bộ tiêu biểu.

- Các nội dung khác có liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù.

2.2. Giải pháp thực hiện

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Mở các chuyên mục trên báo in, báo điện tử Bình Thuận; Thông tin phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh. Lập chuyên mục về tái hòa nhập cộng đồng trên Website Công an tỉnh để phổ biến các quy định pháp luật và phản ánh tình hình, kết quả thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương; giới thiệu, phổ biến kinh nghiệm xây dựng mô hình, cá nhân điển hình và tư vấn về tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù. Thường xuyên đưa tin về sự kiện, tin hoạt động về công tác tái hòa nhập cộng đồng và xây dựng phóng sự, clip, phim tư liệu, tiểu phẩm phát thanh, truyền hình để tuyên truyền trên Đài phát thanh truyền hình, truyền thanh tỉnh Bình Thuận, ANTV và các báo, đài, tạp chí của địa phương, trung ương.

- Thành lập các tổ tư vấn về hòa nhập cộng đồng tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Phòng PC81 và Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện, thị xã, thành phố để phối hợp tư vấn cho phạm nhân và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù những vấn đề về chủ trương, chính sách; hướng dẫn về thủ tục hành chính (hộ khẩu, chứng minh nhân dân, xóa án tích, lý lịch tư pháp...); tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, học nghề, tìm kiếm việc làm, vay vốn và những vấn đề khác có liên quan.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thông tin, truyền thông giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng phù hợp, hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ở từng địa phương. Tập trung vào các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, nơi có nhiều người chấp hành xong án phạt tù nhưng không có điều kiện tìm kiếm việc làm ổn định.

- Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức thông tin tuyên truyền thông qua khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, phân phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, in sách, tổ chức các buổi nghe nói chuyện, tọa đàm trao đổi, sân khấu hóa, chiếu phim tư liệu, phóng sự. Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền về hòa nhập cộng đồng với giáo dục pháp luật, giáo dục phòng, chống ma túy, về HIV/AIDS, phổ biến kỹ năng sống, giải đáp pháp luật, sinh hoạt câu lạc bộ, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí...

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho những tổ chức xã hội từ thiện, những nhà hảo tâm trên địa bàn hoạt động trong công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập với cộng đồng.

- Tổ chức sơ, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù ở các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ

3.1. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho phạm nhân đủ điều kiện được tha tù trước thời hạn và phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật; tư vấn pháp lý, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm việc làm, vay vốn, học nghề tại trại tạm giam Công an tỉnh và các nhà tạm giữ cho phạm nhân đủ điều kiện được tha tù trước thời hạn và phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, nhằm giúp cho phạm nhân nắm bắt cơ bản những quy định pháp luật, thủ tục pháp lý có liên quan, xây dựng niềm tin, ý chí phấn đấu vươn lên, sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.

- Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức khảo sát, nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của phạm nhân. Trên cơ sở đó, tổ chức các lớp tái hòa nhập cộng đồng, trong đó chú trọng phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật, thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, về thị trường lao động; giáo dục kỹ năng sống, trang bị kiến thức cần thiết và hỗ trợ các thủ tục pháp lý khác cho phạm nhân; tư vấn, trợ giúp về tâm lý nhằm định hướng và nâng cao khả năng tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc của bản thân khi họ được tha tù trước thời hạn và chấp hành xong án phạt tù.

- Sưu tầm, nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu giáo dục, tư vấn cho phạm nhân đủ điều kiện được tha tù trước thời hạn có điều kiện và phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.

3.2. Công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù

- Tổ chức tiếp nhận, phân công quản lý, giám sát người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ. Huy động được sự quan tâm tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức và người dân trong việc giáo dục, giúp đỡ họ sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm, vi phạm pháp luật.

- Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời việc thông báo cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện và UBND cấp xã về ngày phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện và phạm nhân chấp hành xong án phạt tù.

- Tổ chức in, cấp phát sổ sách và xây dựng phần mềm theo dõi, quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và phạm nhân chấp hành xong án phạt tù.

- Tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng tình hình người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương nhằm xác định tình trạng nghề nghiệp, việc làm và nhu cầu của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù về nghề nghiệp, việc làm, tư vấn pháp luật để có biện pháp giúp đỡ hiệu quả thiết thực.

- Thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục, tư vấn; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; hướng dẫn làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, cấp Giấy chứng minh nhân dân, xóa án tích, cấp Phiếu lý lịch tư pháp, giúp đỡ cho người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian kể từ khi họ chấp hành xong án phạt tù đến khi họ được xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Thường xuyên theo dõi, định kỳ đánh giá, nhận xét công tác tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó có biện pháp vận động, kêu gọi sự quan tâm tham gia của các tổ chức, cá nhân và mọi người dân trong công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ họ xóa bỏ mặc cảm, tư vấn, hướng dẫn thủ tục pháp lý, tìm kiếm việc làm, vay vốn, đào tạo nghề, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm, vi phạm pháp luật.

- Sưu tầm, nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu cho cán bộ cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù đang cư trú tại địa phương nhằm giúp đỡ họ tái hòa nhập với cộng đồng.

- Tổ chức sơ, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù.

4. Xây dựng, nhân rộng các mô hình về công tác tái hòa nhập cộng đồng

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các mô hình quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trong toàn tỉnh. Củng cố, bổ sung, điều chỉnh nội dung tái hòa nhập cộng đồng vào các mô hình đảm bảo ANTT đang hoạt động, phù hợp thực tiễn từng địa phương.

- Biên soạn tài liệu về nội dung, cách thức hoạt động và hiệu quả của các mô hình hòa nhập cộng đồng tiêu biểu; những cách làm hay sáng tạo trong công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù phổ biến trên phạm vi toàn tỉnh để áp dụng.

- Xây dựng tiêu chí về mô hình hoạt động trong công tác giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng để triển khai thực hiện thí điểm ở những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và những địa phương có nhiều người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù về cư trú.

- Tiếp tục duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả các mô hình đã được xây dựng và đang hoạt động có hiệu quả ở cơ sở như: Mô hình "Tổ cảm hóa giáo dục, giúp đỡ đối với người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư" của thành phố Phan Thiết; mô hình "Hội Cựu chiến binh cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư" của các xã Đức Thuận, Đức Bình, Đức Phú, Đức Tân, Huy Khiêm; mô hình "Hội Cựu chiến binh tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư" của xã Vũ Hòa, Đức Linh.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương hoàn lương tiêu biểu trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

5. Hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tìm kiếm việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù.

- Tổ chức khảo sát nhu cầu học tập, dạy nghề, tìm kiếm việc làm cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam và các nhà tạm giữ Công an cấp huyện. Trên cơ sở đó mở các lớp tư vấn, hướng nghiệp cho phạm nhân đảm bảo phù hợp, phát huy hiệu quả.

- Tạo điều kiện để người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù được hưởng các chính sách về dạy nghề được quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn, giới thiệu cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù đăng ký tham gia học các lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu của bản thân và tình hình thực tế tại địa phương.

- Tổ chức các lớp dạy nghề cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, ưu tiên cho những người tù được tha về có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí hướng thiện, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống; đề xuất bổ sung các ngành nghề, phương thức dạy nghề phù hợp với từng đối tượng. Tổ chức các chuyên mục dạy nghề cho người chấp hành xong án phạt tù trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Vận động doanh nghiệp hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại và kinh phí đào tạo nghề cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù khi tham gia học nghề tại doanh nghiệp. Hỗ trợ, giúp đỡ cho người tù được tha về có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống được vay vốn tại Ngân hàng chính sách theo diện hộ nghèo để học nghề, tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm ổn định cuộc sống.

- Thường xuyên điều tra, khảo sát, tổ chức các đợt tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn học nghề, tìm kiếm việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tại cơ sở.

6. Xây dựng phần mềm quản lý, xử lý thông tin về người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù

- Xây dựng phần mềm phục vụ việc quản trị, cập nhật, khai thác dữ liệu quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù. Phần mềm được triển khai thực hiện từ Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh (phòng PC81) đến Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Công an cấp xã.

- Tổ chức điều tra thu thập thông tin về người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù bằng phiếu điều tra, khảo sát tại địa phương.

- Tổ chức tập huấn, nhập dữ liệu, khai thác, sử dụng, bảo trì, nâng cấp phát triển phần mềm dữ liệu, đảm bảo an ninh bảo mật, an toàn dữ liệu khai thác.

Phần thứ ba

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, KINH PHÍ VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

1. Tiến độ thực hiện

Đề án được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2022, chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2017 đến năm 2019. Trọng tâm trong giai đoạn này là tập trung triển khai thực hiện các nội dung tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Phần thứ hai của Đề án.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2020 đến năm 2022. Trọng tâm trong giai đoạn này là tiếp tục thực hiện các nội dung tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và triển khai thực hiện nội dung tại khoản 6 Phần thứ hai của Đề án.

2. Kinh phí thực hiện Đề án

- Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 80/2011/NĐ-CP quy định về kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, bao gồm: Kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành … nguồn đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Thực hiện theo quy định tại mục 2.7 Điều 11 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội (Trong đó có quy định nội dung chi cho công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng).

Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan xây dựng dự toán kinh phí. Trên cơ sở dự toán kinh phí và căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Hiệu quả của Đề án

3.1. Đối tượng thụ hưởng

- Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

- Đối tượng thụ hưởng gián tiếp là gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù, công dân Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể xã hội.

3.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội

- Bản thân người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống.

- Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tạo môi trường thuận lợi, an toàn để các tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

- Giảm chi phí phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự do giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

3.3. Tính bền vững của Đề án

- Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng được thực hiện phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Đề án được triển khai thực hiện sẽ có tác động tích cực giúp cho một bộ phận không nhỏ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, nhất là người có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn có được cuộc sống ổn định.

- Thực hiện tốt các nội dung của Đề án góp phần quan trọng trong thực hiện công tác phòng ngừa xã hội, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phần thứ tư

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Xây dựng chương trình, kế hoạch, phối hợp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nội dung tại khoản 1, 3, 4, 6 Phần thứ hai của Đề án, cụ thể:

+ Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ;

+ Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ;

+ Xây dựng, nhân rộng các mô hình về công tác tái hòa nhập cộng đồng;

+ Xây dựng phần mềm quản lý, xử lý thông tin về người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án; khen thưởng, đề xuất cấp thẩm quyền khen thưởng các mô hình, tổ chức, cá nhân tiêu biểu, gương hoàn lương thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng.

- Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Đề án cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại địa phương, đảm bảo phát huy hiệu quả. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an về kết quả thực hiện Đề án.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận và các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nội dung tại khoản 2, Phần thứ hai của Đề án về "công tác thông tin, tuyên truyền". Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng. Phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân trong việc xóa bỏ sự định kiến, kỳ thị đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai nội dung tại khoản 5 Phần thứ hai của Đề án về "Hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tạo việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù".

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm, vay vốn nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù. Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn có ý chí vươn lên, ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng.

4. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, tham gia góp ý các dự thảo văn bản có liên quan đến quy định về thành lập, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của các cấp, ngành trong việc thực hiện Đề án; các mô hình hòa nhập cộng đồng.

- Chủ trì xây dựng quy chế phối hợp về cập nhật, cung cấp, khai thác, xử lý, trao đổi thông tin về lý lịch tư pháp, xóa án tích. Hướng dẫn Cơ quan thi hành án dân sự các cấp lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án theo đúng quy định của Luật Ngân sách. Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án theo đúng quy định.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tạo điều kiện để người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù được thụ hưởng các chính sách khuyến nông nhằm hỗ trợ hộ nghèo. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Đề án có liên quan đến ngành nông nghiệp; hỗ trợ, dạy nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù phát triển các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả cao.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp ở địa phương trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng ở cơ sở.

8. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phổ biến nội dung Đề án này đến cán bộ và nhân dân. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương, đảm bảo phát huy hiệu quả và đúng tiến độ. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án và công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ đạo cơ quan tư pháp và UBND cấp xã thực hiện tốt công tác trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù.

- Chỉ đạo thực hiện việc tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm, vay vốn; xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù. Huy động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng góp để triển khai thực hiện tốt công tác này.

- Hàng năm dự toán, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quy định tại Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; khen thưởng, đề xuất khen thưởng các mô hình, tổ chức, cá nhân tiêu biểu, gương hoàn lương thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng.

10. Chế độ báo cáo

- Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được phân công; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả và tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án về Công an tỉnh để tổng hợp chung.

- Công an tỉnh theo dõi, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án này theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3141/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3141/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3141/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3141/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Nâng cao hiệu quả quản lý người được tha tù Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3141/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Nâng cao hiệu quả quản lý người được tha tù Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3141/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3141/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Nâng cao hiệu quả quản lý người được tha tù Bình Thuận

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3141/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Nâng cao hiệu quả quản lý người được tha tù Bình Thuận

         • 03/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực