Quyết định 3146/QĐ-UBND

Quyết định 3146/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Quyết định 2547/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 3146/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 2547/QĐ-UBND Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3146/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 2547/QĐ-UBND NGÀY 17/11/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH, BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TNH, UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chun môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 356/TTr-SNV ngày 08/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định tiêu chí đánh giá, chm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng tại Quy định kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

“Quy định này áp dụng đối với UBND huyện Đảo Cồn C kể từ ngày 01/01/2018”

2. Bổ sung thêm vào Điều 2. Mục đích, nguyên tắc và căn cứ đánh giá, chấm điểm và xếp loại tại Quy định kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị.

4. Do tính cht đặc thù, một số cơ quan, đơn vị không có một số nhiệm vụ (tại một số tiêu chí) thì không tính đim và được trừ vào thang đim chm của cơ quan, đơn vị đó”

3. Sửa đổi, thay thế mục II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, Điều 3 và mục IV. Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, Điều 4 tại Quy định kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

TT

Tiêu chí

Điểm chuẩn

II (Điều 3) và IV (Điều 4)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (Lấy kết quả chm đim cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh ban hành các bộ ch s CCHC về Quy định đánh giá chm đim chỉ s CCHC các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trn)

80

1

Chỉ scải cách hành chính đạt 100%

80

2

Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 90%-99%

75

3

Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 80%-89%

70

4

Chỉ số cải cách hành chính đạt từ 70%-79%

62

5

Chỉ scải cách hành chính đạt từ 60%-69%

55

6

Chỉ scải cách hành chính đạt từ 50%-59%

45

7

Chỉ số cải cách hành chính đạt dưới 50%

0

4. Bổ sung thêm vào mục 1. Điều 5. Phương pháp chấm điểm tại Quy định kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

1 .Thang điểm chấm là 350 điểm. Trường hợp một số cơ quan, đơn vị không có một số nhiệm vụ (tại một số tiêu chí) nêu tại mục 4, Điều 2 nêu trên thì thang điểm chm này nh hơn 350 đim”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 6. Điểm xếp loại tại Quy định kèm theo Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Qung Trị

“Mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện được chia làm 04 loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.

1. Đạt từ 320 điểm trở lên và Ch s CCHC xếp loại khá trở lên. Hoàn thành xuất sc nhiệm vụ.

2. Đạt từ 260 điểm đến dưới 320 điểm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Đạt từ 210 điểm đến dưới 260 điểm: Hoàn thành nhiệm vụ.

4. Đạt dưới 210 điểm: Không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp một số cơ quan, đơn vị không có một số nhiệm vụ (tại một số tiêu chí) nêu tại mục 4, Điều 2 nêu trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ được xác định bng tỷ lệ % giữa tng đim đạt được/thang điểm chm

1. Hoàn thành xuất sc nhiệm vụ: Từ 90% tr lên thang điểm chm và Chỉ s CCHC xếp loại khá tr lên

2. Hoàn thành tt nhiệm vụ: Từ 75% đến dưới 90%

3. Hoàn thành nhiệm vụ: Từ 60% đến dưới 75%

4. Không hoàn thành nhiệm vụ: Dưới 60%

Điều 2. Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định này

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- MTTQ và các Đoàn thể cấp t
nh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT,NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3146/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3146/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3146/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3146/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 2547/QĐ-UBND Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3146/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 2547/QĐ-UBND Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3146/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành15/11/2017
       Ngày hiệu lực15/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3146/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 2547/QĐ-UBND Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3146/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 2547/QĐ-UBND Quảng Trị

           • 15/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực