Quyết định 3148/QĐ-UBND

Quyết định 3148/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 3148/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3148/QĐ-UBND

Qung Trị, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số: 553/TTr-VP ngày 10/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu ct gim tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo; hoàn thành và gi UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp) trước ngày 01/02/2018.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mức đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh đđề xut Chủ tịch UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt phương án đơn gin hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT
UBND tnh;
- Các C
QCM, CQ thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, th
xã;
- Lưu: VT, KSTT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

Văn bn quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa

BC giấy (Đánh dấu x nếu yêu cầu BC giấy)

BC qua Hệ thống phần mm (Ghi rõ địa ch truy cp)

Cấp tnh

Cấp huyện

Cấp xã

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Báo cáo Ci thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tnh

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ nâng cao năng lc cạnh tranh, ci thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tnh (Báo cáo định kỳ quý, năm)

Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh;

Kế hoạch hành động số 1008/KH-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh

Ci cách hành chính

x

x

SKế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành cấp tnh

UBND cp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Báo cáo tình hình thực hiện CTHĐ thực hiện NQ s35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, gii pháp nêu ra trong Chương trình hành động số 2062a/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tnh

Quyết định số 2062a/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh

Kế hoạch đầu tư

x

 

SKế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Báo cáo tình hình thực hiện và gii ngân vn đầu tư phát triển từ ngân sách do tnh qun

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách do tnh qun lý (Báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng và c năm)

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh

Kế hoạch đầu tư

x

 

Bộ KH&ĐT; UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành cp tnh

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội. AN-QP

Tình hình thực hiện các nhim vụ phát triển kinh tế - xã hội, AN-QP của tỉnh (Báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng và c năm)

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tnh

Tng hợp

x

 

SKH&ĐT; UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và BC tình hình thực hiện chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh

Tình hình thực hiện các kết luận, các ý kiến chđạo của UBND tỉnh và Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh (Báo cáo hàng quý)

Quyết định s1090/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh

Tổng hợp

x

 

Văn phòng UBND tnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Văn phòng UBND tnh

6

Báo cáo kim điểm công tác chỉ đạo điều hành

Báo cáo kim đim công tác chỉ đạo điều hành (Báo cáo 6 tháng, cả năm)

Quyết định s1090/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh

Tổng hợp

x

 

UBND tnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Văn phòng UBND tnh

7

Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách

Tình hình thu - chi ngân sách (Báo cáo 6 tháng và cả năm)

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh

Tài chính

x

 

Sở Tài chính; UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tài chính

8

Báo cáo tình hình đầu tư XDCB sử dụng vốn ngân sách

Tình hình đầu tư XDCB sử dụng vn ngân sách (Báo cáo 6 tháng, cả năm)

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh

Kế hoạch đầu tư

x

 

Sở KH&ĐT; UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

9

Báo cáo giải quyết các ý kiến và kiến nghị của cử tri và đại biểu ND tnh

Tình hình gii quyết các ý kiến và kiến nghị của ctri và đại biểu HĐND tnh (giữa 2 kỳ hp thông thường của HĐND tnh)

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh

Tổng hp

x

 

HĐND tỉnh; UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

10

Báo cáo công tác tiếp dân và gii quyết khiếu nại tố cáo

Báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tnh

Khiếu nại t cáo

x

 

UBND tnh

Thanh tra tnh; VP UBND tỉnh

 

 

Thanh tra tỉnh

11

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng

Kết quthực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (Báo cáo định ktháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm)

Kế hoạch số 2629/KH-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tnh

Phòng chng tham nhũng

x

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Thanh tra tỉnh

12

Báo cáo Công tác Ci cách hành chính

- Tình hình và kết quthực hiện CCHC (Báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm);

- Kết qu duy trì và cng cố Chsố Hiệu quả qun trị hành chính công (PAPI) (Báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm);

Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh; Quyết định s 1339/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tnh

Ci cách hành chính

x

 

Sở Nội vụ, UBND tnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

SNội vụ

13

Báo cáo công tác tuyên truyền ci hành chính hàng năm

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác tun truyền ci cách hành chính hàng năm

Kế hoạch s6153/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

Cải cách hành chính

x

 

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

SNội vụ

14

Báo cáo xác định chsố ci cách hành chính của cơ quan, đơn vị

Báo cáo đánh giá xác định ch s ci cách hành chính của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện UBND cấp xã (Báo cáo hàng năm)

Quyết định s 2092/QĐ-UBND ngày 01/10/2014

Ci cách hành chính

x

 

SNội vụ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nội vụ

15

Báo cáo đánh giá chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Báo cáo đánh giá chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (Báo cáo hàng năm)

Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh

Nội vụ

x

 

SNội vụ

Các sở, ban, ngành cp tỉnh

UBND cp huyện (trừ huyện đo Cn Cỏ)

 

Sở Nội vụ

16

Báo cáo tăng cường công tác quản lý nhà nước

Tng hợp tình hình, kết quả công tác qun lý nhà nước các cp (Báo cáo 6 tháng, năm)

Công văn 4842/UBND-NC ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh

Nội chính

x

 

Sở Nội vụ, UBNB tnh, Bộ Ni vụ, Thtướng CP

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức Hội

UBND cp huyn

 

SNội vụ

17

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về Thanh niên

Kết quả trin khai thực hiện chính sách, pháp luật và các hoạt động đối với thanh niên (Báo cáo quý, 6 tháng, năm)

Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh; Công văn số 84/SNV-CTTN ngày 24/02/2014 của Sở Nội vụ

Qun lý nhà nước về Thanh niên

x

 

SNội vụ, UBND tnh

Các s, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

SNội vụ

18

Báo cáo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên

Báo cáo đánh giá việc triển khai Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thanh niên hàng năm

Kế hoạch số 2230/KH-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh

Qun lý nhà nước về Thanh niên

x

 

Sở Nội vụ, UBND tnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

19

Báo cáo thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông

Tăng cường thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 ca liên thông để ci thiện điểm schi phí không chính thức và điểm số thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông (Báo cáo Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Công văn số 4528/UBND-NC ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh

Ci cách hành chính

x

 

Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cp huyện

 

Sở Nội vụ

20

Báo cáo v/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước và chn chnh tổ chức các hoạt động kniệm, thành lập, tái thành lập

Kết qu công tác quản lý Nhà nước và chấn chnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm, thành lập, tái thành lập (Báo cáo tháng, 06 tháng, năm)

Công văn s4842/UBND-NC ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh; Công văn s 303/SNV-CCHC ngày 18/5/2017 của Sở Nội vụ

Qun lý nhà nước

x

 

Sở Nội vụ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc tnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

21

Báo cáo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan HCNN các cp

Báo cáo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan HCNN các cấp (Báo cáo 6 tháng, 1 năm)

Công văn số 4842/UBND-NC ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh

Quản lý nhà nước

x

 

Sở Nội vụ, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, Thtướng Chính ph

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức Hội

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

22

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sơ kết, tổng kết quá trình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Báo cáo 6 tháng, năm)

Công văn số 6166/UBND-NC ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

Văn hóa, thể thao, du lịch

x

 

- SNội vụ, UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các tổ chức Hội qun chúng

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

23

Báo cáo thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng

Kết quthực hiện chính sách đào tạo, bi dưng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng (Báo cáo hàng năm)

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh

Nội vụ

x

 

Sở Nội vụ, UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Đng cấp tỉnh; các tổ chức CT-XH cấp tỉnh

UBND cấp huyện; các cơ quan Đảng cấp huyện; các tổ chức CT-XH cấp huyện

 

Sở Nội vụ

24

Báo cáo công tác công tác dân vận chính quyền

Kết quả công tác dân vận chính quyền (Báo cáo hàng năm)

Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh

Công tác dân vận

x

 

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

25

Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, hưng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC và người lao đng của cơ quan, đơn vị

Kết quthực hiện nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC và người lao động của cơ quan, đơn vị

Hướng dẫn số 581/HD-SNV ngày 27/12/2013 của Sở Nội vụ

Công chức, viên chức

x

 

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nội vụ

26

Báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế và slượng CBCCVC, người lao động nghỉ hưu đúng tui, thôi việc của các cơ quan, đơn vị

Kết quthực hin tinh giản biên chế và slượng CBCCVC, người lao động nghỉ hưu đúng tuổi, thôi vic của các cơ quan, đơn vị

Hướng dẫn Liên sở số 303/HDLS-SNV-STC ngày 30/6/2015 của Sở Nội vụ, Sở Tài chính

Công chức, vn chức

x

 

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nội vụ

27

Báo cáo công tác Trợ giúp pháp lý đối với Người khuyết tật

Kết quthực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (Báo cáo định kỳ 6 tháng, 9 tháng, 1 năm)

Công văn s 1126/SLĐTBX H-BTXH ngày 23/5/2015 của Sở LĐ, TB&XH tnh Quảng Trị

Trợ giúp pháp lý

x

 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp (Trung tâm TGPLNN tham mưu)

 

 

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

28

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tnh Qung Trị đến năm 2020

Tình hình thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tnh Quảng Trị đến năm 2020 (Báo cáo tháng, 6 tháng, năm)

Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh Qung Trị

Công nghiệp

x

 

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Công thương

29

Báo cáo tình hình cht lượng sản phm, hàng hóa

Báo cáo những kết quả đạt được, tình hình chất lượng, sn phẩm, hàng hóa (Báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm)

Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh

Khoa học công nghệ

x

 

Sở Khoa học & Công nghệ

Các sở. ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Khoa học & Công nghệ

30

Báo cáo Bo vệ môi trường

Báo cáo Bảo vệ môi trường (Báo cáo năm)

Quyết định s3179/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh

Môi trường

x

 

Sở TN&MT; UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên & Môi trường

31

Báo cáo tình hình quản lý cht lượng sn phẩm, hàng hóa

Báo cáo tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Báo cáo 6 tháng, hàng năm)

QĐ số 1937/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND

Khoa học công ngh

x

 

Sở Khoa hc & Công nghệ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Khoa học & Công nghệ

32

Báo cáo tình hình thực hiện Các chương trình mục tiêu quốc gia

Kết quthực hiện nguồn vốn, nội dung, nhiệm vụ thuộc tng Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở, ngành, địa phương (Báo cáo 6 tháng và hàng năm)

Quyết định số 979/QĐ-BCĐ ngày 11/5/2017 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tnh, giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch đầu tư

x

 

SKH&ĐT

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cp huyện

 

Sở Kế hoạch & Đầu

33

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng

Tình hình thực hiện công tác thi đua khen thưởng

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh

Thi đua khen thưởng

x

 

Ban Thi đua khen thưởng

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

34

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Kết quả triển khai thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao (Báo cáo định kỳ quý)

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh

 

x

 

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Văn phòng UBND tỉnh

35

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phvề hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Tình hình thực hiện nhiệm vụ gii pháp được UBND tỉnh phân công (Báo cáo hàng năm)

Quyết định số 2062a/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

x

 

SKế hoạch & Đầu tư

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch & Đầu tư

36

Báo cáo việc quản lý, sử dụng và khai thác Cng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến

Việc qun lý, sdụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng một cửa điện tử được tích hợp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến (Báo cáo hàng năm)

Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh

Ci cách hành chính

x

 

Sở TT&TT, UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Thông tin & Truyền thông

37

Báo cáo xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Báo cáo 6 tháng, hàng năm)

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh

Tư pháp

x

 

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp

38

Báo cáo công tác QLNN đối với hoạt động bán hàng đa cp

Công tác QLNN đối với hoạt động bán hàng đa cấp (Báo cáo năm)

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh.

Công thương

x

 

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cp huyện

UBND cấp xã

Sở Công Thương

39

Báo cáo QLNN về an toàn thực phẩm

Đánh giá tình hình, kết quả công tác QLNN về an toàn thực phm thuộc trách nhiệm qun lý của ngành Công thương (Báo cáo 6 tháng, hàng năm)

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Công văn chỉ đạo của Ban chỉ đạo ATTP tnh

An toàn thực phm

x

 

Sở Công Thương, Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh

 

UBND cấp huyện

 

Sở Công Thương

40

Báo cáo việc thực hiện Chương trình mục tiêu quc gia, giai đoạn 2016-2020

Báo cáo kết quả thực hiện nguồn vn, nội dung, nhiệm vụ thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia của Sở, ngành, địa phương quản lý (Báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm)

Quyết định số 979/QĐ-BCĐ ngày 11/5/2017 của BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia tnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch đầu tư

x

 

Thường trực BCĐ tnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cp huyện

 

SKế hoạch & Đầu tư

41

Báo cáo sn xut nông nghiệp

Các lĩnh vực hoạt động của ngành (Báo cáo tháng, quý, năm)

Công văn s1182/UBND-TH ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh

Nông nghiệp và PTNT

x

 

UBND tỉnh, S KH&ĐT

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

Sở Kế hoạch & Đầu tư

42

Báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

Báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sn sàng ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị (Báo cáo hàng năm)

Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013; Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

Công nghệ thông tin

x

 

Sở TT&TT

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Thông tin & Truyền thông

43

Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016

Báo cáo kết quả về đy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030 (Báo cáo hàng năm)

Kế hoạch s2232/KH-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh

Dân tộc

x

 

UBND tnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

UBND cấp huyện

 

Ban Dân tộc

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA CÁC CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

Văn bản quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA đơn giản hóa

BC giy
(Đánh dấu x nếu yêu cầu BC giấy)

BC qua Hệ thống phần mềm
(Ghi rõ địa chỉ truy cập)

Cá nhân

Tổ chức

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Báo cáo tình hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ

Tình hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ (Báo cáo hàng quý)

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh

Công thương

x

 

Sở Công thương

 

Doanh nghiệp, HTX được giao quản lý chợ

Sở Công thương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3148/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3148/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3148/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3148/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3148/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3148/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành15/11/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3148/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3148/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Quảng Trị

           • 15/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực