Quyết định 3150/QĐ-UBND

Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 3150/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Tiếp nhận Trả kết quả tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3150/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN CẤP HUYỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG ÁN “5 TẠI CHỖTẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 2057/TTr-CAT-PV01 ngày 01 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 03 (ba) thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp huyện được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (file điện tử);

- Lưu: VT, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Ủy ban nhân n tỉnh Thái Bình).

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGH ĐU TƯ, KINH DOANH CÓ ĐIU KIN V AN NINH TRT T

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

2

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

3

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

 

PHẦN II: QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ

1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

05 ngày việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1.1

Bước 1

Tiếp nhận hsơ, giao giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Cán bộ của đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm

½ ngày

1.2

Bước 2

Thm định hồ sơ

Cán bộ của đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm

3 ngày

1.3

Bước 3

Phê duyệt, ký Giấy chứng nhận đủ điu kiện v ANTT

Lãnh đạo Công an cấp huyện

1 ngày

 

 

Đóng dấu vào Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận đã được phê duyệt

Bộ phận văn thư

 

1.4

Bước 4

Bàn giao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và biên lai thu phí cho cơ quan, tổ chức

Cán bộ của đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm

½ ngày

2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điu kiện về ANTT đ làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

04 ngày việc, kể từ ngày nhn đủ hồ hp lệ

2.1

Bước 1

Tiếp nhận hsơ, giao giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Cán bộ của đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm

½ ngày

2.2

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Cán bộ của đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm

2 ngày

2.3

Bước 3

Phê duyệt, ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

Lãnh đạo Công an cấp huyện

1 ngày

 

 

Đóng dấu vào Giấy chứng nhận đã được phê duyệt

Bộ phận văn thư

 

2.4

Bước 4

Bàn giao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và biên lai thu phí cho cơ quan, tổ chức

Cán bộ của đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm

½ ngày

3. Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

04 ngày việc, kể từ ngày nhn đủ hồ sơ hợp lệ

3.1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, giao giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Cán bộ của đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm

½ ngày

3.2

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Cán bộ của đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm

2 ngày

3.3

Bước 3

Phê duyệt, ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

Lãnh đạo Công an cấp huyện

1 ngày

 

 

Đóng dấu vào Giấy chứng nhận đã được phê duyệt

Bộ phận văn thư

 

3.4

Bước 4

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cũ.

Bàn giao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT mới và biên lai thu phí cho cơ quan, tổ chức

Cán bộ của đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm

½ ngày

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3150/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3150/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2019
Ngày hiệu lực11/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(11/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3150/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3150/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Tiếp nhận Trả kết quả tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3150/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Tiếp nhận Trả kết quả tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3150/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Khắc Thận
        Ngày ban hành11/11/2019
        Ngày hiệu lực11/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (11/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3150/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Tiếp nhận Trả kết quả tỉnh Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3150/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Tiếp nhận Trả kết quả tỉnh Thái Bình

            • 11/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực