Quyết định 3150/QĐ-UBND

Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3150/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ bảo vệ môi trường Thanh Hóa 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3150/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THANH HÓA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1396/QĐ-UBND NGÀY 11/5/2012 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại Tờ trình số 487/TTr-STNMT ngày 18/5/2015; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 864/SNV-TCBC ngày 12/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

- Sửa lại điểm a, khoản 4, Điều 9 như sau: Mức vốn vay của một dự án không được vượt quá 70% tổng mức đầu tư của dự án và không quá 2 tỷ đồng;

- Sửa lại khoản 5, Điều 9 như sau: Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng nguồn vốn của Quỹ, điều kiện cụ thể của Chương trình, dự án vay vốn và khả năng trả nợ của người vay nhưng tối đa không quá 4 năm không kể thời gian ân hạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3150/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3150/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2015
Ngày hiệu lực19/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3150/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3150/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ bảo vệ môi trường Thanh Hóa 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3150/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ bảo vệ môi trường Thanh Hóa 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3150/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýNguyễn Đức Quyền
       Ngày ban hành19/08/2015
       Ngày hiệu lực19/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3150/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ bảo vệ môi trường Thanh Hóa 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3150/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ bảo vệ môi trường Thanh Hóa 2015

           • 19/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực