Quyết định 3150/QĐ-UBND

Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh hình thức hợp đồng đối với gói thầu tư vấn và điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu chưa thực hiện của công trình sử dụng nguồn kinh phí Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB)

Nội dung toàn văn Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2013 Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Bình Định ADB


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3150/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN VÀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI CÁC GÓI THẦU CHƯA THỰC HIỆN CỦA CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ DỰ ÁN HỖ TRỢ Y TẾ VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH (ADB)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Công văn số 138/DHNTB-XD ngày 15/6/2010 của Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế về việc thông báo về các gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được ADB phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Nhà mổ, Khoa dược và Khoa Hồi sức cấp cứu, thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; Quyết định số 108/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Nhà điều trị nội trú và hành lang cầu, thuộc công trình: Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định; Quyết định số 1085/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Nhà mổ, Khoa dược và Khoa Hồi sức cấp cứu), Dự án: Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB); Quyết định số 1086/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định (Nhà điều trị nội trú - Hành lang cầu), Dự án: Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB); Quyết định số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (Nhà khám), Dự án: Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB);

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 223/TTr-SYT ngày 07/10/2013 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 290/BC-SKHĐT ngày 15/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hình thức hợp đồng đối với các gói thầu tư vấn và điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa thực hiện của các công trình sử dụng nguồn kinh phí Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định (ADB); cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh hình thức hợp đồng đối với các gói thầu tư vấn:

TT

Tên gói thầu / Hạng mục

Hình thức hợp đồng đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: số 107/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011, số 108/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 và số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011

Hình thức hợp đồng phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định này

I

Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Nhà Khám):

1

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

2

Chứng nhận chất lượng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo đơn giá cố định

II

Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định (Nhà điều trị nội trú - Hành lang cầu):

1

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

2

Chứng nhận chất lượng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo đơn giá cố định

3

Bảo hiểm xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

III

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Nhà mổ, Khoa dược và Khoa hồi sức cấp cứu):

1

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

2

Chứng nhận chất lượng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo đơn giá cố định

3

Bảo hiểm xây dựng công trình

Theo tỷ lệ phần trăm

Hợp đồng trọn gói

2. Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa thực hiện:

TT

Tên gói thầu / Hạng mục

Thời gian lựa chọn nhà thầu đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: số 1085/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 và 1086/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 và 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011

Thời gian lựa chọn nhà thầu phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định này.

I

Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Nhà Khám):

1

Kiểm toán xây dựng công trình

Năm 2013

Quý IV năm 2013 - Quý I năm 2014.

II

Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Định (Nhà điều trị nội trú - Hành lang cầu):

1

Kiểm toán xây dựng công trình

Năm 2012

Quý IV năm 2013 - Quý I năm 2014.

III

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Nhà mổ, Khoa dược và Khoa hồi sức cấp cứu):

1

Kiểm toán xây dựng công trình

Năm 2012

Quý IV năm 2013 - Quý I năm 2014.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện ý kiến của Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế tại Công văn số 138/DHNTB-XD ngày 15/6/2010 về việc thông báo về các gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được ADB phê duyệt.

3. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định số 107/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 108/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1085/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1086/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 107/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 108/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1085/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1086/QĐ-CTUBND ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3150/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3150/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2013
Ngày hiệu lực28/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3150/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2013 Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Bình Định ADB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2013 Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Bình Định ADB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3150/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành28/10/2013
        Ngày hiệu lực28/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2013 Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Bình Định ADB

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2013 Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Bình Định ADB

            • 28/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực