Quyết định 3151/QĐ-BCT

Quyết định 3151/QĐ-BCT năm 2010 ban hành Chương trình hành động của ngành Công thương triển khai Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3151/QĐ-BCT Chương trình hành động


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3151/QĐ-BCT  

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Công thương triển khai Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng; Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Công thương; Giám đốc Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ KH&ĐT - Tổng cục Thống kê;
- Các TĐ, TCT 90, 91, CT thuộc Bộ;
- Các Vụ: NL, CNNg, CNN, TC, XNK, TTTN, KHCN, TCCB;
- Các Cục: CNĐP, TMĐT&CNTT, KTAT&MTCN, QLTT, XTTM;
- Sở CT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website BCT;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3151/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2010)

Triển khai thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê, Bộ Công thương yêu cầu các Vụ, Cục thuộc Bộ; các Tập đoàn, Tổng công ty 90, 91, các Công ty thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp thuộc Bộ); Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Sở Công thương) tập trung thực hiện với hiệu quả cao nhất các mục tiêu, yêu cầu và nội dung thực hiện chương trình như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu   

- Xây dựng và áp dụng Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

- Hình thành hệ thống thông tin thống kê công nghiệp và thương mại thống nhất, thông suốt và hiệu quả, phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.

- Hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin đầu vào; kết hợp hài hòa và có hiệu quả báo cáo thống kê, điều tra thống kê; xây dựng Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai phổ biến, tập huấn cho các doanh nghiệp thuộc Bộ và các Sở Công thương về các Chế độ báo cáo trên.

- Đổi mới và hoàn thiện công tác chuyên môn nghiệp vụ thống kê; củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức thống kê từ Bộ Công thương đến các doanh nghiệp thuộc Bộ và các Sở Công thương.

2. Yêu cầu

- Số liệu thống kê đảm bảo cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của Bộ Công thương và của các cơ quan quản lý Nhà nước; là căn cứ cho việc hoạch định và xây dựng chiến lược phát triển ngành công thương trong sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

- Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, bảng phân loại, đơn vị đo lường, niên độ thống kê và bảo đảm tính so sánh quốc tế; không trùng lặp, chồng chéo giữa các cuộc điều tra thống kê, các chế độ báo cáo thống kê; công khai về phương pháp thống kê; công bố thông tin thống kê.

- Bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin thống kê Nhà nước đã công bố công khai.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê

1.1. Các doanh nghiệp thuộc Bộ: xây dựng, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp

- Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu thống kê hiện nay đang áp dụng nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý, điều hành của doanh nghiệp và cung cấp thông tin thống kê tới các cơ quan quản lý nhà nước.

- Xác định, bổ sung thêm các chỉ tiêu thống kê doanh nghiệp phản ánh chất lượng, hiệu quả của sự phát triển, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; các chỉ tiêu bảo vệ môi trường sinh thái và các chỉ tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

- Tiêu thức phân tổ của các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu thông tin chi tiết phân theo lĩnh vực, ngành nghề hoạt động, theo đơn vị thực hiện, theo khu vực trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

- Đối với các chỉ tiêu về khoa học công nghệ, đào tạo, lao động, an toàn lao động, môi trường phải đổi mới về cách phân tổ theo hình thức, đơn vị, địa điểm, loại hình,… phù hợp với xu hướng phát triển của doanh nghiệp và của đất nước, đồng thời đảm bảo tính so sánh quốc tế.

- Phân công cụ thể trách nhiệm xây dựng, bổ sung và tổng hợp các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp cho từng phòng/ban của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính tập trung, tránh trùng lặp; đồng thời, phân công cụ thể đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp toàn bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp; đảm bảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp sau khi hoàn thành phản ánh được toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

1.2. Các Vụ Năng lượng, Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Tài chính, Xuất nhập khẩu, Thị trường trong nước, Khoa học Công nghệ; các Cục Công nghiệp địa phương, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp, Quản lý thị trường, Xúc tiến thương mại: xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành, lĩnh vực.

Phối hợp với các doanh nghiệp thuộc Bộ xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống các chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp.

1.3. Vụ Kế hoạch: tổng hợp và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại

Phối hợp với các Vụ, Cục và các doanh nghiệp thuộc Bộ tổng hợp, hoàn thiện và chuẩn hóa Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại trên cơ sở Hệ thống các chỉ tiêu thống kê ngành, lĩnh vực. Hệ thống này phải đồng thời với Hệ thống các chỉ tiêu thống kê quốc gia.

2. Xây dựng Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê

2.1. Các doanh nghiệp thuộc Bộ; các Vụ Năng lượng, Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Tài chính, Xuất nhập khẩu, Thị trường trong nước, Vụ Khoa học Công nghệ; các Cục Công nghiệp địa phương, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Quản lý thị trường, Xúc tiến thương mại:

Phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương và Hệ thống chỉ tiêu công nghiệp và thương mại trên cơ sở Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu công nghiệp và thương mại được ban hành.

2.2. Vụ Kế hoạch:

Phối hợp với Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn hóa khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu công nghiệp và thương mại theo đúng chuẩn mực thống kê, đồng thời, phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế để thống nhất áp dụng, bảo đảm tính so sánh của số liệu thống kê theo thời gian và không gian.

3. Xây dựng các Chương trình điều tra thống kê

3.1. Vụ Kế hoạch:

Phối hợp với các Vụ, Cục xây dựng và triển khai Chương trình điều tra thống kê quốc gia được phân công và các Chương trình điều tra thống kê theo ngành, lĩnh vực.

3.2. Các Vụ Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Thị trường trong nước; các Cục Công nghiệp địa phương, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Quản lý thị trường; các doanh nghiệp thuộc Bộ:

Phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia được phân công và các Chương trình điều tra thống kê theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

4. Xây dựng Chế độ báo cáo thống kê định kỳ

4.1. Vụ Kế hoạch:

Phối hợp với Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và hoàn thiện Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4.2. Các Vụ Năng lượng, Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Tài chính, Xuất nhập khẩu, Thị trường trong nước, Khoa học Công nghệ; các Cục Công nghiệp địa phương, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Quản lý thị trường, Xúc tiến thương mại:

Phối hợp với Vụ Kế hoạch hoàn thiện Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Đổi mới và hoàn thiện công tác thống kê

5.1. Vụ Kế hoạch:

- Tổ chức đánh giá thực trạng công tác thống kê, tình hình thực hiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia và chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp tại các doanh nghiệp thuộc Bộ và tại các Sở Công thương.

- Củng cố và tăng cường bộ máy tổ chức thống kê Bộ Công thương tương xứng với yêu cầu và khối lượng công tác thống kê của Bộ.

- Phối hợp với Tổng cục Thống kê và các Trường đào tạo thuộc Bộ tổ chức đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ thống kê cho các doanh nghiệp thuộc Bộ và cho các Sở Công thương.

- Tập trung đổi mới và hoàn thiện công tác chuyên môn nghiệp vụ thống kê công nghiệp và thương mại, trong đó, chú trọng việc xây dựng và áp dụng các bảng phân loại thống kê; tăng cường công tác phân tích và dự báo; tổ chức các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu, cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp, kho dữ liệu; xây dựng hệ thống sản phẩm thông tin thống kê công nghiệp và thương mại.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa thống kê Bộ Công thương và Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5.2. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin:

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng phần mềm Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và phần mềm Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê tổng hợp của Bộ Công thương và cơ sở dữ liệu Niêm giám thống kê ngành công nghiệp và thương mại các giai đoạn.

- Phối hợp với các doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở Công thương xây dựng phương thức trao đổi báo cáo thống kê từ doanh nghiệp đến Bộ Công thương và phương thức trao đổi báo cáo thống kê từ các Sở Công thương đến Bộ Công thương.

- Tăng cường sử dụng các trang thông tin điện tử và phát hành các sản phẩm thống kê điện tử để công bố, phổ biến kiến thức thống kê công nghiệp và thương mại.

5.3. Các doanh nghiệp thuộc Bộ:

- Sắp xếp bộ máy tổ chức thống kê chuyên trách ổn định, bảo đảm đủ điều kiện về con người phương tiện làm việc.

- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thống kê đảm bảo đúng tiêu chuẩn được quy định trong Điều 33 của Luật Thống kê.

- Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê; phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin xây dựng phương thức trao đổi báo cáo thống kê từ doanh nghiệp đến Bộ Công thương.

5.4. Các Sở Công thương:

- Sắp xếp bộ máy tổ chức thống kê chuyên trách ổn định, bảo đảm đủ điều kiện về con người và phương tiện làm việc.

- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thống kê bảo đảm đúng tiêu chuẩn được quy định trong Điều 33 của Luật Thống kê.

- Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê; phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin xây dựng phương thức trao đổi báo cáo thống kê từ Sở Công thương đến Bộ Công thương.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Sở Công thương với Cục Thống kê địa phương và với thống kê Bộ Công thương.

6. Tổ chức công bố và triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại và các Chế độ báo cáo thống kê định kỳ

6.1. Vụ Kế hoạch:

Tổ chức công bố và triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại, Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6.2. Các Vụ Năng lượng, Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Tài chính, Xuất nhập khẩu, Thị trường trong nước, Khoa học Công nghệ; các Cục Công nghiệp địa phương, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin. Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Quản lý thị trường, Xúc tiến thương mại, Văn phòng Bộ:

Phối hợp tổ chức công bố và triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại, Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê

7.1. Vụ Kế hoạch:

Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Đa biên tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê công nghiệp và thương mại với các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm tiếp cận nhanh chóng công nghệ tiên tiến và chuẩn mực thống kê công nghiệp và thương mại quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đỡ về kỹ thuật và tài chính; đẩy mạnh trao đổi khai thác thông tin thống kê quốc tế phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và điều hành trong nước, đồng thời, đảm bảo cung cấp thông tin thống kê công nghiệp và thương mại của Việt Nam cho thống kê quốc tế.

7.2. Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Đa biên:

Phối hợp với Vụ Kế hoạch và các doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở Công thương tổ chức các khóa học tập, khảo sát thực tế tại nước ngoài, các hội thảo quốc tế để học tập và trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực thống kê công nghiệp và thương mại.

8. Kinh phí thực hiện Đề án

Kinh phí thực hiện Đề án từ năm 2011 đến năm 2015.

8.1. Vụ Tài chính:

- Hướng dẫn các Vụ, Cục xây dựng dự toán kinh phí Đề án, dự toán kinh phí cuộc điều tra thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương và các dự toán kinh phí các cuộc điều tra theo ngành, lĩnh vực.

- Phối hợp với các Vụ, Cục trình thẩm định và bảo vệ dự toán kinh phí Đề án, dự toán kinh phí cuộc điều tra thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương và các dự toán kinh phí các cuộc điều tra theo ngành, lĩnh vực.

8.2. Vụ Kế hoạch:

Phối hợp với Vụ Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án và kinh phí thực hiện cuộc điều tra thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương.

8.3. Các Vụ Công nghiệp nhẹ, Thị trường trong nước; các Cục Công nghiệp địa phương, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Quản lý thị trường:

Phối hợp với Vụ Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được phân công và kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thuộc trách nhiệm của ngành, lĩnh vực phụ trách.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngay sau khi nhận được Quyết định này, các Vụ trưởng, Cục trưởng có tên nêu trên; Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ; Giám đốc các Sở Công thương có trách nhiệm chỉ đạo các phòng/ban liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Vụ Kế hoạch - Bộ Công thương trước ngày 30 tháng 6 năm 2010.

2. Hàng quý, trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, các Vụ, Cục có tên nêu trên, các doanh nghiệp thuộc Bộ và các Sở Công thương có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Chương trình trước ngày 25 tháng cuối quý và gửi về Vụ Kế hoạch - Bộ Công thương để tổng hợp. Báo cáo cần nêu rõ những nội dung đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và giải pháp khắc phục để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

3. Giao cho Vụ Kế hoạch – Bộ Công thương có trách nhiệm đôn đốc các Vụ, Cục có tên nêu trên, các doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở Công thương gửi báo cáo theo nội dung và thời hạn trên để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và Ban chỉ đạo Đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 


PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3151/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2010)

TT

Nội dung

Sản phẩm hoàn thành

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Lập Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

20/6/2010

Vụ Kế hoạch

- Các Sở Công thương

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

2

Đánh giá thực trạng công tác thống kê, tình hình thực hiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia và chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp

Hồ sơ hiện trạng công tác thống kê của Bộ Công thương

Tháng 10/2010

Vụ Kế hoạch

- Các Sở Công thương

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

3

Xây dựng Đề án Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại

Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại

Tháng 10/2010

- Các Vụ/Cục liên quan

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

Vụ Kế hoạch

4

Xây dựng Đề án Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương

Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương

Tháng 12/2010 (Chỉ tiêu nhóm A)

- Các Vụ/Cục liên quan

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

Vụ Kế hoạch

Tháng 6/2011 (Chỉ tiêu nhóm B)

5

Xây dựng Đề án Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại

Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại

Tháng 12/2010

- Các Vụ/Cục liên quan

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

Vụ Kế hoạch

6

Xây dựng Đề án Chương trình điều tra thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương

Chương trình điều tra thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương

Tháng 9/2010

Vụ Kế hoạch

- Các Vụ/Cục liên quan

- Các Sở Công thương

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

7

Xây dựng Đề án các Chương trình điều tra của Bộ Công thương

Các Chương trình điều tra thống kê theo ngành, lĩnh vực

Tháng 9/2010

Các Vụ/Cục liên quan

- Vụ Kế hoạch

- Các Sở Công thương

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

8

Xây dựng Đề án Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ

Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ

Tháng 12/2010

Vụ Kế hoạch

- Các Vụ/Cục liên quan

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

9

Xây dựng Đề án Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 12/2010

Vụ Kế hoạch

- Các Vụ/Cục liên quan

- Các Sở Công Thương

10

Lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ thống kê và phát triển nguồn nhân lực

Các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê cho cán bộ thống kê

Tháng 6/2011

Vụ Kế hoạch

- Tổng cục Thống kê 

- Các Trường thuộc Bộ

11

Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin

- Biên bản ghi nhớ cơ chế phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa thống kê Bộ Công thương và Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Biên bản ghi nhớ cơ chế phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa Sở Công thương và Cục Thống kê địa phương

Tháng 6/2011

Vụ Kế hoạch

- Tổng cục Thống kê 

- Cục Thống kê địa phương

- Các Sở Công thương

12

Xây dựng Đề án tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê 

- Phần mềm Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ

- Phần mềm Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo giai đoạn (từ năm 2010 đến năm 2015)

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Vụ Kế hoạch

- Cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê

- Cơ sở dữ liệu Niêm giám thống kê ngành công nghiệp và thương mại

- Phương thức trao đổi báo cáo thống kê từ các doanh nghiệp thuộc Bộ đến Bộ Công thương

- Phương thức trao đổi báo cáo thống kê từ các Sở Công thương đến Bộ 

13

Lập Kế hoạch công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại; triển khai thực hiện Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công bố Hệ thống chi tiêu thống kê công nghiệp và thương mại; triển khai thực hiện Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 6/2011

Vụ Kế hoạch

- Các Vụ/Cục liên quan

- Văn phòng Bộ

14

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê công nghiệp và thương mại với các nước trong khu vực và trên thế giới

- Tổ chức diễn đàn, hội thảo trong nước về thống kê lĩnh vực công nghiệp và thương mại

- Tổ chức các cuộc khảo sát thực tế tại nước ngoài để học tập và trao đổi kinh nghiệm về các chuẩn mực thống kê lĩnh vực công nghiệp và thương mại

Tháng 6/2011

Vụ Kế hoạch

- Vụ Hợp tác quốc tế

- Vụ Đa biên

15

Lập và trình thẩm định kinh phí thực hiện Đề án

- Kinh phí thực hiện Đề án

- Kinh phí thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương

- Kinh phí thực hiện các Chương trình điều tra của Bộ Công thương

Tháng 6/2010

- Vụ Tài chính

- Vụ Kế hoạch

Các Vụ/Cục liên quan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3151/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3151/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2010
Ngày hiệu lực15/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3151/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3151/QĐ-BCT Chương trình hành động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3151/QĐ-BCT Chương trình hành động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3151/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýLê Danh Vĩnh
        Ngày ban hành15/06/2010
        Ngày hiệu lực15/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3151/QĐ-BCT Chương trình hành động

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3151/QĐ-BCT Chương trình hành động

            • 15/06/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực